Ki­şi­sel ah­lak de­ğer­le­ri top­lu­ma ve­ya bir baş­ka­sı­na em­po­ze edi­le­mez ge­nel­leş­ti­ri­le­mez.

Ah­lak an­cak ev­ren­sel olan te­mel pren­sip­ler üze­rin­den dü­şü­nü­le­bi­lir.

Top­lum­sal ah­lak ise ken­di­si­nin de­net­le­yi­ci­si­dir.
Bir dav­ra­nı­şı de­ğiş­tir­mek is­ti­yor­sa de­ğiş­ti­rir top­lum; bu­nun ya­sa­sı ol­maz.

Ah­lak bir ka­lı­ba so­kul­mak is­te­ni­lir­se ken­di­si­ne ya­ban­cı­la­şır.

İk­ti­da­rın göz ar­dı et­ti­ği bu hu­sus di­nin es­pri­si­ne de ay­kı­rı­dır.

Özet­le “ken­di­ne ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­di­ğin bir şe­yi baş­ka­la­rı­na yap­ma­” an­la­yı­şı­nın açı­lı­mı­dır İs­lam.

Ço­ğul­cu­luk de­ğil de ço­ğun­luk üze­rin­den ya­pı­lan he­sap­lı-po­li­tik tar­tış­ma­la­ra her gün bir ye­ni­si ek­le­ni­yor. Hu­kuk dev­le­ti­ne bu ya­kış­maz.

Düş­man se­vin­dir­me­ye­lim

Baş­ba­kan Bü­lent Arınç ile art ar­da uyuş­ma­yan dek­la­ras­yon­la­rı­na dik­kat çe­kil­me­si üze­ri­ne “düş­man se­vin­dir­me­ye­li­m” de­di. Bel­ki de kas­ti ola­rak kul­lan­ma­dı­ğı bu ke­li­me as­lın­da ken­di­si­nin ken­din­den ol­ma­yan­la­ra ba­kı­şıy­dı.

Baş­ba­ka­n’­ın son dö­nem­ler­de­ki po­li­ti­ka­la­rı bı­ra­kın mu­ha­le­fe­ti bir­çok des­tek­çi­si ta­ra­fın­dan da­hi eleş­ti­ri­li­yor. Baş­ba­kan hak­sız ola­bi­le­ce­ği ger­çe­ği­ni ka­bul et­me­me­yi o ka­dar ile­ri gö­tü­rü­yor ki ken­di­si gi­bi dü­şün­me­yen­le­ri “düş­ma­n” ola­rak ni­te­len­di­ri­yor.

Pe­ki “düş­ma­n” kim? Biz­zat Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rı hat­ta bir kıs­mı ken­di par­ti­si­ne oy ver­miş ki­şi­ler.

Baş­ba­ka­n’­ın seç­me­ni­ni tah­kim et­mek için Tür­ki­ye­’yi ku­tup­laş­tır­ma­sı­na ne ya­zık ki alış­tık. Ama “düş­ma­n” de­mek he­def gös­ter­me­nin de öte­sin­de. Baş­ba­kan­lık ma­ka­mı­na ya­kış­ma­dı.


Si­ya­se­tin ar­go üs­lu­bu
Ma­ale­sef alış­tı­ğı­mız bir şey da­ha var. Türk dev­let ge­le­ne­ği­ne hiç ya­kış­ma­yan bir şey bu… Hü­kü­met ve uzan­tı­la­rı hal­kı­na küf­re­di­yor. Va­li Coş sa­de­ce ör­nek­ler­den bi­ri… Tek tek yaz­ma­ma ge­rek yok son 10 yıl­lık ar­şi­vi­miz bun­lar­la do­lu.

Dü­şü­nün dev­le­ti tem­sil eden­ler pro­tes­to­la­rı ki­şi­sel­leş­ti­rip kü­für edi­yor. Mev­cut dev­let yö­ne­ti­mi üs­lu­bu­nu tek­rar ede­rek ve kar­şı­lık­lı onay­la­ya­rak ade­ta küf­re meş­ru­iyet ka­zan­dı­rı­yor. “Kü­fü­r” söv­mek için söy­le­nen sö­ze de­ni­li­yor.

Ay­nı za­man­da ört­mek in­kar et­mek an­la­mı­na da ge­li­yor.
Pe­ki kim­ler küf­re­der ger­çe­ği ört­me­ye ça­lı­şan­lar… Ma­ni­dar de­ğil mi?

Say­gın­lı­ğı­nı hal­kı­na sa­ta­şa­rak kay­be­den dev­let kay­bet­tik­le­ri­ni “kor­kuy­la­” ka­zan­ma­ya ça­lı­şı­yor.


Dev­let ah­la­kı
Dev­let ah­la­kın­da­ki yoz­laş­ma­lar bu­nun­la da bit­mi­yor.
Dev­le­tin var­lık se­be­bi unut­tu­ru­lu­yor.
Dev­let hal­kı­na hiz­met için var­dır.

Bu­gün dev­le­tin halk ta­ra­fın­dan fi­nan­se edi­len hiz­met­le­ri hü­kü­me­tin rek­lam mal­ze­me­si olu­yor.

Mar­ma­ray ya­pıl­dı. Bu hiz­met ik­ti­dar par­ti­si­nin Türk Mil­le­ti’­ne lüt­fuy­muş gi­bi su­nul­du. Bir ma­ale­sef da­ha: bu­na da alış­tık.

Özet­le her za­man üze­rin­de dur­du­ğum AK­P’­nin al­gı yö­ne­ti­mi po­li­ti­ka­sı “dev­le­t” al­gı­sı­nın da de­ğiş­me­si­ne yol aç­tı. Türk hal­kı uyu­tu­lu­yor rü­ya gö­rü­yor ger­çek­le­ri gö­re­mi­yor.


Si­ya­si ah­lak ya­sa­sı
CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’ nun ik­ti­dar ol­ma­sı du­ru­mun­da ah­lak eroz­yo­nu­na uğ­ra­yan si­ya­se­ti­miz için “si­ya­si ah­lak ya­sa­sı­” çı­kart­ma­ya yö­ne­lik pro­je­si var.

Dü­şün­dü­rü­cü olan top­lu­ma ah­lak der­si ve­ril­me­si ve top­lum ah­la­kı­nın dü­zen­len­me­si için ya­sa­lar çı­kar­tıl­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı mı­dır yok­sa ah­lak bek­çi­le­ri­nin si­ya­si ah­la­ka ih­ti­yaç duy­duk­la­rı mı­dır bil­mi­yo­rum.


Üre­si­n’­e bir ha­tır­lat­ma
Cin­sel­lik üze­ri­ne ko­nuş­ma­la­rıy­la ken­di­sin­den bol­ca bah­set­ti­ren Si­bel Üre­sin “Ben Tür­ki­ye­’nin bir Ara­bis­tan bir İran de­ğil ama bir İs­ra­il ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Ya­hu­di şe­ra­iti­nin bu­ra­ya gel­me­si­ni is­ti­yo­ru­m” de­miş.

Bun­la­rı han­gi bi­linç­le söy­le­di an­la­mak zor.

An­cak bu­gün Ya­hu­di ka­dın­la­rı­nın bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun da­hi ka­bul et­me­ye­ce­ği “şey­ta­na den­k” “a­lım sa­tım ya­pa­ma­ma­sı ge­re­ken bir var­lı­k” ola­rak ta­nı­tı­lır ka­dın Es­ki Ya­hu­di Hu­ku­kun­da.

Üs­te­lik bu hu­ku­ka gö­re Üre­si­n’­in ko­nu­mu ko­nuş­ma­sı­na ma­ni­dir. Çün­kü “ev­li ka­dın­la­rın az akıl­lı ve de­li ni­te­len­di­ril­me­siy­le bir ço­cuk­tan fark­lı ol­ma­dı­ğı­” dik­kat­le­re su­nu­lur. Şim­di:

1- Ar­zu et­ti­ği çok eş­li­lik­li ya­şam ha­rem se­lam­lık uy­gu­la­ma­la­rı Ara­bis­ta­n’­da ve İra­n’­da var. Ne­den il­la İs­ra­il şe­ri­atı?

2- Ya­hu­di­le­rin bi­lim­de ve tek­no­lo­ji­de İs­lam ül­ke­le­rin­den na­sıl fer­sah fer­sah iler­de ol­duk­la­rı bi­li­ni­yor; keş­ke bu­na özen­se Üre­sin. Ya­şam ko­çuy­muş söy­le­ye­cek­le­ri­ne kat­kı­sı olur.

3- Me­cel­le­’de “Za­ma­nın de­ğiş­me­siy­le hü­küm­ler de­ği­şi­r” der bü­yük hu­kuk­çu Ah­met Cev­det Pa­şa… Ko­nu­la­ra top­lum­sal açı­dan na­sıl yak­la­şı­la­ca­ğı­nı gös­te­rir.

4- Örf­ler adet­ler din de­ğil­dir; din tam da “Ha­k” ve “Hal­k” adı­na yap­tı­ğı­nız o şey­le­rin adı­dır.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

18 Kasım 2013