Yıl­lar­ca te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı Gü­ney­do­ğu­’da Ira­k’­ın ku­ze­yin­de mü­ca­de­le eden ko­mu­tan­lar­la on­la­rın mü­ca­de­le et­ti­ği te­rö­rist­ler ay­nı ce­za­evin­de bu­lu­nu­yor. Te­rör ör­gü­tü­nün ba­şı ve bö­lü­cü­le­re af çı­kar­ta­bil­mek için dev­le­ti­mi­ze si­lah da­yan­mış­tır. Baş­ba­kan dün “ge­nel af yo­k” de­miş ol­sa da Di­yar­ba­kı­r’­da­ki söz­le­ri ha­tır­lan­dı­ğın­da bun­dan ge­ri dö­nüş ol­ma­ya­ca­ğı da or­ta­da­dır. Baş­ba­kan “ge­nel af yo­k” di­yor­sa o za­man sa­de­ce Öca­lan ve PKK’­lı­lar için mi af çı­kar­ta­cak? Ya­ni eli­ne si­la­hı­nı ala­na mı ay­rı­ca­lık ya­pı­la­cak? Son ya­sal dü­zen­le­me­ler ya­pıl­dı­ğın­da çok sa­yı­da KCK’­lı tah­li­ye edil­di. On­lar bi­ri­nin ko­ri­dor­da gör­dü­ğü emek­li ko­mu­ta­na “Siz da­ha çoo­ok ya­tar­sı­nız. Al­lah kur­tar­sı­n” de­di­ği­ni ko­mu­ta­nın avu­ka­tı­na söy­le­dik­le­rin­den öğ­ren­dim.

Şu günlerde çok sayıda kişinin telefonlarına ev adreslerine ulaşılıp Mısır ve Suriye’de mücadele veren “Müslüman Kardeşler” örgütüne yardım için ödemeli kitap satışları yapılıyor. Bunca telefon ve adres bu kişilerin eline nasıl ulaşıyor? Gerçekten örgütlere para toplayanlar olabileceği gibi dini kullanıp para kazanmak isteyenler de olabilir.


As­ker­ler için kam­pan­ya­
Hü­küm­le­ri ke­sin­leş­miş emek­li­lik hak­la­rı­nı ka­za­na­ma­mış su­bay ve ast­su­bay­la­rın ma­aş­la­rı da ke­si­le­ce­ği için ai­le­le­ri­ni ge­le­cek­te çok zor gün­ler bek­li­yor. Ko­mu­tan­la­rın ve ai­le­le­ri­nin ba­şı­na ikin­ci “bal­yo­z” ine­cek. SÖZ­CÜ bu du­ru­mu gün­de­me ge­tir­di Tür­ki­ye Emek­li Su­bay­lar Der­ne­ği (TE­SUD) bün­ye­sin­de ku­ru­lan Tür­ki­ye Emek­li Su­bay­lar Vak­fı (TE­SUV) yar­dım kam­pan­ya­sı baş­lat­tı.

T.C. Zi­ra­at ile Fi­nans­ban­k’­ın Kı­zı­lay ING Ban­k’­ın Ba­kan­lık­lar İş Ban­ka­sı­’nın Ye­ni­şe­hir Şu­be­si­’n­de açı­lan he­sap­la­ra yar­dım­lar ya­pı­lı­yor. TE­SUD İkin­ci Baş­ka­nı emek­li Al­bay İb­ra­him Yük­sel Kuş ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı an­lat­tı:


“Bu­gü­ne ka­dar 500’den faz­la ki­şi aç­tı­ğı­mız dört ban­ka he­sa­bı­na kat­kı­da bu­lun­du. Yar­dım ya­pan­la­rın isim­le­ri­ni ve kat­kı mik­tar­la­rı­nı ya­yın­la­ma­yı dü­şün­mü­yo­ruz. Ai­le­le­re yap­ma­yı plan­la­dı­ğı­mız des­tek önü­müz­de­ki sü­reç­te de ba­zı ai­le­ler için uzun va­de­li de­vam et­mek zo­run­da­dır. Bu­nu sağ­la­mak için ala­ca­ğı­mız de­vam­lı ve dü­zen­li ba­ğış­lar önem­li­dir. Kat­kı­da bu­lun­mak/ba­ğış yap­mak is­te­yen­le­rin ban­ka­la­rı­na dü­zen­li pe­ri­yo­dik öde­me ta­li­mat­la­rı ve­re­rek des­tek ol­ma­lı. Bu kap­sam­da­ki ai­le­ler­le yüz yü­ze gö­rü­şe­rek ger­çek ih­ti­yaç­la­rı be­lir­le­me ça­lış­ma­la­rı­mız sü­rü­yor. Bu ay so­nun­dan ön­ce ilk des­tek pla­nı­nı ya­pıp ken­di­le­ri­ni bil­gi­len­dir­me­yi ve uy­gu­la­ma­ya geç­me­yi plan­lı­yo­ruz.”


“Hiçbiri af­fı ka­bul et­me­z”
Emek­li Ha­va Kor­ge­ne­ral Er­do­ğan Ka­ra­ku­ş’­un TE­SU­D’­un ge­nel baş­kan­lı­ğı­na atan­ma­sın­dan son­ra ka­mu­oyu böy­le bir der­ne­ğin var­lı­ğın­dan ha­ber­dar ol­du. Ce­za­evin­deki as­ker­le­rin bö­lü­cü ba­şı Öca­lan ve PKK’­lı­lar için çı­ka­rı­la­cak bir af­tan ya­rar­lan­dı­rıl­ma­sı ko­nu­şu­lu­yor. Ce­za­ev­le­rin­de­ki ko­mu­tan­la­rı sık­ça zi­ya­ret eden Ka­ra­kuş şun­la­rı söy­lü­yor:

“Böy­le bir af­fı ka­bul ede­cek as­ke­ri ben as­ker ola­rak dü­şü­ne­mi­yo­rum. Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin (TSK) ek­me­ği­ni ye­miş hiç­bir ar­ka­da­şı­mız ge­nel af­fı ka­bul et­mez. Ara­la­rın­da be­bek­le­rin de bu­lun­du­ğu 40 bin ki­şi­nin ka­ti­liy­le TSK’­nın pı­rıl pı­rıl men­sup­la­rı­nı kar­şı­laş­tı­ra­cak bir or­tam ya­ra­tı­lı­yor. Ge­nel af­fın öze­ti ‘Bun­lar suç­lu biz on­la­rı kur­ta­rı­yo­ru­z’. Ar­ka­daş­la­rı­mız ka­mu vic­da­nın­da be­ra­at et­miş­tir. So­nun­da mut­la­ka hak­la­rı tes­lim edi­le­cek on­la­ra bu tez­ga­hı ha­zır­la­yan­lar ce­za­evi­ne gi­re­cek­tir.


Gül yet­ki­le­ri­ni kul­lan­ma­dı
Ge­ce ya­rı­sı ka­nun­la­rıy­la as­ker­le­rin as­ke­ri ko­nu­lar­la il­gi­li ye­te­ne­ği ol­ma­yan mah­ke­me­ler­de yar­gı­lan­ma­sı­na se­be­bi­yet ve­ril­di. Cum­hur­baş­ka­nı da ya­sa­yı onay­la­dı. Mec­lis Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu 28 Şu­bat so­ruş­tur­ma­sı de­vam eder­ken Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı bir şe­kil­de ku­rul­du. Da­va­la­rı de­vam eden bü­tün in­san­lar suç­suz­dur ku­ra­lı çiğ­ne­ne­rek da­va­la­rı de­vam eden ar­ka­daş­la­rı­mı­zın suç­lan­ma­sı­na ne­den ola­bi­le­cek ra­por ha­zır­la­dı. Bu­na da Cum­hur­baş­ka­nı Dev­let De­net­le­me Ku­ru­lu (DDK) va­sı­ta­sıy­la mü­da­ha­le et­me­di. Cum­hur­baş­ka­nı­’n­dan bah­set­me­min ana ne­de­ni Cum­hur­baş­ka­nı­’nın baş­ko­mu­tan ol­ma­sı­dır. Baş­ko­mu­tan elin­de­ki yet­ki­le­ri kul­lan­ma­mış­tır.”

Apo­’ya ta­nı­nan ay­rı­ca­lık
Emek­li Kor­ge­ne­ral Er­do­ğan Ka­ra­kuş Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın idam ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­ma­sı­na rağ­men dos­ya­sı­nın TBMM’ye gön­de­ril­me­di­ği­ni o yüz­den idam ce­za­sı­nın ön­len­di­ği­ni ha­tır­la­tı­yor. Açık­ça­sı “gö­rev ih­ma­li­” Öca­la­n’­ı kur­tar­dı. “Bal­yo­z” ola­rak bi­li­nen da­va­da mah­kum olan 227 as­ker­den mu­vaz­zaf olan­lar da mes­lek­ten çı­ka­rı­la­cak.

Emek­li­li­ği­ni dol­dur­ma­mış genç su­bay­la­rın ih­raç­la­rı ha­lin­de ma­aş ve sos­yal hak­lar­dan mah­rum ka­la­cak. Öca­la­n’­a ya­pı­lan “gö­rev ih­ma­li­” en azın­dan emek­li­li­ği hak ka­za­na­ma­yan as­ker­ler için de uy­gu­la­na­maz mı? Si­lah­lı Kuv­vet­le­r’e dar­be üs­tü­ne dar­be in­di­ri­lir­ken TSK’­nın Baş­ko­mu­ta­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün ya­pa­ca­ğı hiç­bir şey yok mu?Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

20 Kasım 2013