Baş­ba­kan Er­do­ğan “Kür­dis­ta­n” de­yin­ce aca­ba Bar­za­ni ne dü­şün­müş­tür?

Bah­se gi­re­rim ki zil ta­kıp oy­na­ma­yı bi­le dü­şün­müş­tür!
İçin­den “ha­yal­di ger­çek ol­du­” di­ye ge­çir­miş­tir!


O an­da gö­zü­nün önü­ne oda­sın­da ası­lı du­ran ba­ba­sı Mol­la Mus­ta­fa Bar­za­ni­’den kal­ma ha­ri­ta gel­miş­tir!


O ha­ri­ta­da Er­zu­ru­m’­un da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 25 ken­ti­mi­zin Kür­dis­tan sı­nır­la­rı için­de gös­te­ril­di­ği­ni bi­len bi­ri ola­rak içi­ni sım­sı­cak bir se­vinç dal­ga­sı kap­la­mış­tır.


Hat­ta el­le­ri­ni ovuş­tur­muş­tur.


* * *

Sev­gi­li okur­la­rım
Bun­dan 10 yıl ön­ce bi­ri çı­kıp gü­nün bi­rin­de Su­ri­ye­’de iç sa­vaş ya­şa­na­ca­ğı­nı ve Kürt­le­rin ba­ğım­sız­lık yö­nün­de adım ata­rak PKK bay­ra­ğı­nı sı­nı­rı­mı­za di­ke­ce­ği­ni söy­le­miş ol­say­dı sa­nı­rım kim­se inan­maz­dı.


Ama şim­di PKK-PYD o bay­ra­ğı dik­ti ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ilan et­ti!


Pe­ki Su­ri­ye­’de­ki iç ça­tış­ma­lar alev­len­di­ğin­de Baş­ba­kan Er­do­ğan ne söy­le­miş­ti?

“Ku­zey Su­ri­ye­’de bir te­rör ör­gü­tü­nün kamp­laş­ma­sı­na ve bu­nun ül­ke­miz için bir teh­dit un­su­ru ol­ma­sı­na mü­sa­ade et­me­yiz.. Ora­ya mü­da­ha­le bi­zim en ta­bii hak­kı­mız­dır. Bü­tün ted­bir­le­ri alı­yo­ruz. Si­lah­lı kuv­vet­le­ri­miz ve il­gi­li bi­rim­le­ri­miz ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.”


Evet ay­nen böy­le de­miş­ti!


* * *

Bu id­di­alı çı­kış­la ade­ta mey­dan oku­yan Baş­ba­kan sı­nı­rı­mı­za PKK bay­ra­ğı di­ki­lin­ce ci­hat­çı El Ka­ide­ci ve Nus­ra­cı ka­til­le­ri des­tek­le­mek­ten baş­ka ne yap­tı?
Ko­ca­man bir “hiç!..”


ABD ve Rus­ya­’nın “sa­kın as­ke­ri mü­da­ha­le­de bu­lun­ma­” şek­lin­de­ki uya­rı­sı­nı ka­bul et­mek ya­ni bir ba­kı­ma tü­kür­dü­ğü­nü ya­la­mak zo­run­da kal­dı.


Reu­ters ha­ber ajan­sın­dan ge­len “Türk yö­ne­ti­mi hav­lar ama ısır­ma­z” yo­ru­muy­la bo­yu­nun öl­çü­sü­nü al­dı!


* * *

Şu ger­çe­ği iyi­ce gö­re­lim ve se­çim­le­re doğ­ru Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın her adı­mı bu­na gö­re de­ğer­len­di­re­lim.

Onun ak­lı fik­ri Çan­ka­ya­’ya çık­mak­ta.
Bu ha­ya­li­ni ger­çek­leş­ti­re­bil­me­si­nin yo­lu da ya­pı­la­cak se­çim­le­ri ka­zan­mak­tan ve AB­D’­nin her is­te­ği­ne bo­yun eğ­mek­ten ge­çi­yor.


Oy ala­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­dü­ğü tüm ke­sim­le­re bu ne­den­le ma­vi bon­cuk da­ğı­tı­yor kü­re­sel bir pro­je olan Kür­dis­ta­n’­dan bu ne­den­le söz edi­yor.


Ya­ni Çan­ka­ya­’ya gi­den yol­da ge­re­ken adım­la­rı hiç çe­kin­me­den atı­yor.


* * *

Baş­ba­ka­n’­ın ego­su öy­le­si­ne şiş­kin ki…

Fır­sa­tı­nı bul­du­ğun­da Ata­türk ve İnö­nü­’den “i­ki ay­ya­ş” di­ye­rek söz et­mek­ten bi­le çe­kin­mi­yor.


Ak­lı sı­ra ken­di­si­ni on­lar­la kı­yas­lı­yor hat­ta za­man za­man o bü­yük kah­ra­man­la­rı kü­çüm­se­mek­ten ge­ri dur­mu­yor.


Ta­ri­hin Ata­tür­k’­ü “Mo­dern Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­’ni ku­ran bü­yük li­der­” ola­rak yaz­dı­ğı­nı unut­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor.


Pe­ki ya ken­di­si?


Ken­di­si ta­ri­he “Bü­yük Kür­dis­ta­n”­a ya­ni bö­lün­me­ye ye­şil ışık ya­kan ilk Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Baş­ba­ka­n’­ı” ola­rak geç­miş bu­lu­nu­yor!Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

20 Kasım 2013