Yak­la­şan se­çim­ler ön­ce­si son bü­yük ham­le­siy­di bel­ki de AK­P’­nin ba­şör­tü­sü… Ev­de­ki he­sap çar­şı­ya uy­du mu bil­mi­yo­rum. CHP so­ğuk­kan­lı tav­rıy­la MHP net du­ru­şuy­la AK­P’­nin ola­ğa­nüs­tü gün­de­mi­ni bir an­da sı­ra­dan­laş­tır­dı. Mec­li­s’­e gi­ril­me­den ön­ce kış­kır­tı­cı söy­lem­le­re kar­şın inanç bir öz­gür­lük­tür den­di ko­nu ka­pan­dı. Uma­rım ba­şör­tü­sü mey­dan­lar­da si­ya­si söy­lem ol­mak­tan çı­kar.

Ba­şör­tü­sü sı­ra­dan bir ko­nu ha­li­ne gel­di­ğin­de “din­de­ki ye­ri­” de sağ­lık­lı tar­tı­şı­la­cak­tır. İla­hi­yat ca­mi­asın­da fark­lı yak­la­şım­la­rın ol­du­ğu­nu bi­le­rek söy­lü­yo­rum bu­nu. Kal­dı ki sö­züm ona te­set­tü­rün ol­maz­sa ol­ma­zıy­dı bir za­man­lar uzun ve bol par­desü­ler… Sa­de­ce kı­ya­fet mi dav­ra­nış­lar­da­ki de­ği­şim­le­rin if­rat bo­yut­ta de­ğiş­ti­ği­ni İs­lam­cı ca­mi­a ken­di ara­sın­da tar­tış­ma­ya baş­la­dı bi­le.

Ko­nuş­ma­lar­dan esin­ti­ler:
Bü­lent Arınç: “Ner­de bir kav­ga ner­de çir­kin bir söz sarf edi­le­cek di­ye bek­le­yen­le­ri bo­şa çı­kar­dı­nız” di­ye­rek Ge­nel Ku­ru­l’­a te­şek­kür et­ti. İk­ti­dar par­ti­si­nin tav­rı bu ol­ma­lı. Bu üs­lu­bu şim­di­ye ka­dar Sa­yın Baş­ba­ka­n’­dan gö­re­me­dik.

An­cak ba­şör­tü­sü “mağ­du­ri­yet­le­ri­ne­” kar­şın da­ğa çık­ma­dık­la­rı­nı is­yan et­me­dik­le­ri­ni el­le­ri­ne si­lah al­ma­dık­la­rı­nı sa­bır­la bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. An­lam ve­re­me­dim. Bir va­tan­da­şın yap­ma­ma­sı ge­re­ken fi­il­le­rin ba­şın­da gel­mez mi bu de­di­ği te­rör fa­ali­yet­le­ri?
İkin­ci ko­nu gün­ler­dir AK­P’­li kur­may­lar ve­kil­ler ka­dın kol­la­rı baş­kan­la­rı kad­ro­lu onay­la­yı­cı­lar sü­rek­li AKP ön­ce­si mağ­du­ri­yet­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler.

Şim­di so­ra­lım:
1- Din­dar ke­si­me kar­şı bu den­li bas­kı var­dı ise bu­gü­nün din­dar par­ti­si ol­du­ğu­nu id­di­a eden AK­P’­nin ta­ba­nı na­sıl ye­tiş­ti?

2- Din eği­ti­mi en­gel­len­diy­se AKP mil­let­ve­kil­le­ri di­ni­ni ne­re­den öğ­ren­di?

Yan­lış­lar ol­muş­tur in­san hak­la­rı ih­lal edil­miş­tir. Bu gün o yan­lış­la­rı yap­ma­mak ma­ri­fet­tir. Abart­ma­ya aji­tas­yon yap­ma­ya ge­rek var mı? Bu­nu ba­şör­tü­sü yü­zün­den üni­ver­si­te­den uzak­laş­tı­rı­lan ve mev­cut ik­ti­dar dö­ne­min­de di­ni si­ya­se­tin elin­den al­mak is­te­yen açık­la­ma­la­rı yü­zün­den gö­re­vin­den alı­nan bi­ri ola­rak söy­lü­yo­rum. Ben de eli­me si­lah alıp da­ğa çık­ma­dım; ya­şa­dık­la­rı­mı mağ­dur ede­bi­ya­tı­na da dö­nüş­tür­me­dim.

Üs­tün hiz­met ma­dal­ya­sı bek­li­yo­rum!
Muharrem İnce: “Ba­şör­tü­lü­ler de ba­şör­tü­süz­ler de bi­zim ba­cı­mı­z” de­di

ve her­kes al­kış­la­dı. “Tek kız kar­de­şim var o da ba­şör­tü­lü­” de­di. “Bun­la­rı di­le ge­tir­mem çün­kü oy için ben bu­nu kul­lan­ma­m” de­di. Ve bir di­zi eleş­ti­ri­ler­de bu­lun­du.

Ol­ma­sı ge­re­ken­le­ri ha­tır­lat­tı…
AKP sı­ra­la­rın­da otu­ran­la­rın özel­lik­le eleş­ti­ri­le­ri cid­di­ye al­ma­la­rı ge­re­kir. Tü­yü bit­me­miş ço­cuk­la­rın hak­la­rı on­lar­dan/ik­ti­dar sa­hip­le­rin­den so­ru­la­cak­tır. Me­se­le din­dar­lık­sa tam da üze­rin­de du­rul­ma­sı ge­re­ken­le­rin al­tı­nı çiz­di İn­ce…

Ruhsar Demirel: Ko­nuş­ma­sı ders ni­te­li­ğin­dey­di. Ba­şör­tü­sü ko­nu­su­nu bir so­run ola­rak al­gı­la­ma­dı­ğı­nı ha­ya­tın ola­ğan akı­şı için­de bir tab­lo ola­rak gör­dü­ğü­nü söy­le­di. Din üze­rin­den si­ya­set yap­ma­yı se­ven ba­zı par­ti­le­ri­mi­zin çöz­me­mek­ten mut­lu ol­duk­la­rı ve bu sa­ye­de oy ta­cir­li­ği yap­tık­la­rı so­run­la­ra bir atıf­tı ay­nı za­man­da bu.

“Dev­let gö­rün­mez bir el ola­rak bi­zi kol­la­ma­lı­” de­di De­mi­rel… Hü­kü­met­le­rin bi­rey­le­ri yön­len­di­re­cek po­li­ti­ka­lar iz­le­me­le­ri doğ­ru mu­dur? İn­san­la­rın özel ha­yat­la­rı­na ka­rış­mak öğüt ver­mek Baş­ba­ka­n’­ın ve­ya si­ya­si­le­rin işi mi­dir? Kla­sik İk­ti­sat­çı Adam Smit­h’­in pi­ya­sa­lar­da­ki gö­rün­mez eli dev­le­tin top­lum­la iliş­ki­sin­de de var ol­sa he­pi­miz için da­ha iyi ol­maz mı? Top­lu­mu ir­ras­yo­nel ken­di­ni ras­yo­nel ka­bul eden yö­ne­tim an­la­yı­şı na­sıl olur da se­çim mey­dan­la­rın­da içi­niz­den bi­ri­yim di­ye­bi­lir?

Şafak Pavey: Her cüm­le­si­ne dos­ya açıl­ma­lı­dır. İs­lam Coğ­raf­ya­sı­’na ba­kın hak­sız mı şun­la­rı söy­ler­ken Pa­vey: “Bir inan­cın iba­det hak­kı­nı di­ğer inan­cın iz­ni­ne bağ­la­yan an­la­yış­tan kor­ku­yo­ru­m” “Hu­ku­kun kar­şı­sı­na di­ni ko­yan an­la­yış­tan kor­ku­yo­ru­m”
Özel­lik­le ka­dın hak­la­rı­nı ba­şör­tü­sün­den iba­ret zan­ne­den­le­re Pa­ve­y‘­in “öz­gür bir ha­yat çok zor ku­ru­lur ama çok ko­lay yı­kı­lı­r” ifa­de­si­ni ha­tır­la­tı­rım.

Sevde Kaçar: Her­kes “Re­set­len­me­” sö­zü­ne odak­lan­dı. Tar­tı­şıl­ma­sı ge­re­ken çok önem­li bir cüm­le­si var­dı. Ye­rim ol­ma­dı­ğı için haf­ta­ya bı­ra­kı­yo­rum.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


4 Kasım 2013