Güneydoğu’da görev yapmış hizmetleri nedeniyle ödüllendirilmiş komutanlara yönelik müthiş bir karalama kampanyası yürütülüyor.

Şu günlerde hedef isimlerinden biri efsane Bolu Dağ ve Komando Tugayı’nın eski Komutanı emekli Tümgeneral Yavuz Ertürk diğeri olayların en yoğun olduğu dönemde Diyarbakır’da İl Jandarma Alay Komutanlığı görevinde bulunan Eşref Hatipoğlu… Her iki komutan hakkında ömür boyu hapis cezaları içeren iddianameler hazırlandı.

Ya­vuz Er­türk Di­yar­ba­kı­r’­ın Kulp İl­çe­si­’nin Ke­pir mez­ra­sın­da 15 Mart 1994’te ka­çı­rı­lıp öl­dü­rül­dük­ten son­ra gö­mü­len 11 ki­şi­ye ait top­lu me­za­rın so­rum­lu­su ola­rak gös­te­ril­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’n­dan Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­dan so­ru­lup Bo­lu Dağ ve Ko­man­do Tu­ga­yı­’nın o ta­rih­te Bo­lu­’da mı yok­sa Gü­ney­do­ğu­’da mı ol­du­ğu öğ­re­ni­le­bi­li­nir. Araş­tır­dı­ğım­da tu­ga­yın o dö­nem Bo­lu­’ dan he­nüz ay­rıl­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­dim.

Hiz­bul­lah-PKK ça­tış­ma­sı…
PKK’­nın iç he­sap­laş­ma­la­rı­nı göz ar­dı eden ör­güt için­de ya­şa­nan öl­dür­me olay­la­rı­nı gör­mez­den ge­len­le­rin te­rö­rün zir­ve­ye ulaş­tı­ğı 1993-1994 yıl­la­rın­da ya­şa­nan­la­rı bir kez da­ha anım­sa­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Ör­güt­ler ara­sın­da ya­şa­nan sa­vaş da çok ça­buk unu­tul­du. PKK ve Hiz­bul­la­h’­ın yö­re­de üs­tün­lü­ğü el­de et­mek için mü­ca­de­le­si de san­ki hiç ya­şan­ma­dı.

Bu ola­yın bi­raz geç­mi­şi­ni araş­tır­dı­ğım­da Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’n­de (AİHM) 8 Ma­yıs 1998’de Tüm­ge­ne­ral Ya­vuz Er­tür­k’­ün yar­gı­lan­dı­ğı­nı Er­tür­k’­ün ye­rin­de ke­şif ya­pıl­ma­sı is­te­ği­nin ka­bul edil­me­di­ği­ni va­tan­da­şı­nı ko­ru­ya­ma­dı­ğı için dev­le­tin pa­ra ce­za­sı­na çarp­tır­dı­ğı­nı öğ­re­ni­yo­rum.

Bu olay özel­lik­le 2005 yı­lın­da yi­ne gün­de­me ge­ti­ril­di. TBMM İn­san Hak­la­rı Ko­mis­yo­nu top­lu me­zar ko­nu­su­nu Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’na sor­du. Ay­nı ko­nu­da dö­ne­min İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Emin Şi­rin de Sü­ley­man Ata­la­y’­ın ba­sın­da yer alan “1993’te kö­yü bas­tı­lar. 300-350 as­ker var­dı. 5 gün tut­tu­lar.

Ara­mız­dan tek tek in­san­la­rı seç­ti­ler gö­tür­dü­ler. Gö­tü­rü­len­ler­den bir da­ha ha­ber ala­ma­dı­k” söz­le­ri­ni ha­tır­la­tı­yor ve so­ru öner­ge­le­ri ve­ri­yor.

“Bul­gu­ya rast­lan­ma­dı­”
11 Ekim 1993 ta­ri­hin­de Kul­p’­un Ala­ca kö­yün­den 11 ki­şi­nin kay­bol­du­ğu ve ken­di­le­rin­den ha­ber alı­na­ma­dı­ğı­nın id­di­a edil­me­si üze­ri­ne Kulp Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı 1994/50 ha­zır­lık sı­ra sa­yı­sı­na ka­yıt­lı so­ruş­tur­ma dos­ya­sı açı­yor.

Dö­ne­min Ada­let Ba­ka­nı Ce­mil Çi­çek “Kul­p’­ta­ki top­lu me­za­r” id­di­ala­rıy­la il­gi­li so­ru öner­ge­si­ne şu ce­va­bı ve­ri­yor:


“Top­lu me­zar ol­du­ğu be­lir­ti­len yer­de cum­hu­ri­yet sav­cı­sı il­çe jan­dar­ma ko­mu­ta­nı­nın da ka­tı­lı­mıy­la 11 Ka­sım 2004’te ya­pı­lan in­ce­le­me­de el­bi­se düğ­me ayak­ka­bı cüz­dan ve ben­ze­ri eş­ya par­ça­sı si­lah mer­mi ko­va­nı ve çe­kir­de­ği ke­mik ve­ya sal­dı­rı ve sa­vun­ma ema­re­si gi­bi her­han­gi bir bul­gu­ya rast­la­nıl­ma­dı. Olay ye­ri in­ce­le­me­sin­den ön­ce­ki bir ta­rih­te olay ye­rin­de bu­lun­du­ğu id­di­a edi­len ke­mik ör­nek­le­ri ile kay­bo­lan ki­şi­le­rin bi­ri­nin oğ­lun­dan alı­nan saç ör­nek­le­ri­nin 18 Ka­sım 2004 ta­ri­hin­de in­ce­len­mek üze­re İs­tan­bul Ad­li Tıp Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı­’na gön­de­ril­di­ği in­ce­le­me so­nu­cu­nun ha­len bek­len­di­ği an­la­şıl­mış­tır.

Di­yar­ba­kır 1 No.lu E Ti­pi Ka­pa­lı Ce­za­evi­’n­de hü­küm­lü olan bir ki­şi­nin söz ko­nu­su olay­la il­gi­li cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­na ver­miş ol­du­ğu ifa­de­de bah­se ko­nu ola­yın te­rör ör­gü­tü­nün ve bir kı­sım der­nek­le­rin iç he­sap­laş­ma­sı so­nu­cun­da ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni an­cak te­rör ör­gü­tü­nün ve bir kı­sım der­nek­le­rin bu­nu gü­ven­lik güç­le­ri­nin yap­tı­ğı şek­lin­de kul­lan­mak is­te­di­ği­ni be­yan et­ti.”

“A­maç pa­ra ve PKK’­ya des­te­k”
Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın cevabı dö­ne­min Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Ali Şa­hin ara­cı­lı­ğıy­la gön­de­ri­ldi. Ge­nel­kur­may İkin­ci Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ im­za­lı 17 Ocak 2005 ta­rih­li ya­zı­da şöy­le de­ni­li­yor:

“So­ruş­tur­ma­ya ko­nu id­di­alar­la Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin gü­zi­de bir­lik ve ko­mu­tan­la­rı ile so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten sav­cı­nın suç­la­nıp he­def ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği gö­rü­lü­yor.

Böl­ge­de dev­le­te ve gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­ne yö­ne­lik ço­ğu id­di­anın AİHM ka­na­lıy­la dev­let­ten taz­mi­nat al­mak ve te­rör ör­gü­tü ve yan­daş­la­rı­na si­ya­si des­tek sağ­la­mak ama­cıy­la ya­pıl­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Kulp ola­yı­na iliş­kin son id­di­ala­rın da bu çer­çe­ve­de pro­fes­yo­nel­ce or­ga­ni­ze edil­di­ği dü­şü­nül­mek­te­dir.”

Bu ko­nu­da­ki so­ru­ya dö­ne­min Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül de “Böl­ge­de dev­le­te ve gü­ven­lik güç­le­ri­ne yö­ne­lik ço­ğu id­di­anın AİHM ka­na­lı ile dev­let­ten taz­mi­nat al­mak ve te­rör ör­gü­tü ve yan­daş­la­rı­na si­ya­si des­tek sağ­la­mak ama­cıy­la ya­pıl­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Ce­za­evin­de bu­lu­nan PKK’­lı Arif Sa­kı­k’­ın ‘köy­lü­le­rin ör­güt içi in­faz so­nu­cu öl­dü­rül­dü­ğü­nü­’ be­yan et­me­si de bu dü­şün­ce­yi doğ­ru­la­mak­ta­dı­r” ce­va­bı­nı ve­ri­yor.

Emek­li Al­bay Eş­ref Ha­ti­poğ­lu­ ise Jandarma Böl­ge Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Bah­ti­yar Ay­dı­n’­ın öl­dür­ülmesi ve halkı birbirine düşürmekle suçlanıyor. Vay ki vay… Eş­ref Al­bay en yakın arkadaşının acısını içinde yaşarken şimdi nelerle suçlanıyor!..


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

27 Ekim 2013