Ya­rın Cum­hu­ri­ye­t’­in 90’ın­cı Ku­ru­luş Yıl­dö­nü­mü­’nü kut­la­ya­ca­ğız.
29 Ekim Türk Ulu­su için muh­te­şem bir gün­dür.

Gü­nü­mü­zün Baş­ba­ka­nı “İ­ki ay­yaş ne yap­tı ne ör­dü? De­mir ağ­la­rı biz ör­dük!” gi­bi söz­ler­le Cum­hu­ri­ye­ti ku­ran­la­rı kü­çüm­se­se de 90 yıl­da bü­yük ge­liş­me­ler sağ­la­dık mu­ci­zevî ba­şa­rı­la­ra ta­nık ol­duk.

Tüm bun­la­ra bü­yük Ata­tür­k’ün muh­te­şem dev­rim­le­ri sa­ye­sin­de ulaş­tık.
90 yıl ön­ce 29 Ekim 1923 gü­nü na­sıl bir Tür­ki­ye var­dı?

* * *

Kı­sa bir sü­re ön­ce kay­bet­ti­ği­miz de­ğer­li ya­zar Tur­gut Özak­man ya­kın ta­ri­hi­miz ko­nu­sun­da bü­yük bir uz­man­dı…

Ha­ya­tı Cum­hu­ri­ye­t’­imi­zin ku­ru­lu­şu­nu in­ce­le­mek­le ge­çen ve bu ko­nu­da önem­li ki­tap­lar ya­zan Tur­gut Özak­man Ata­türk ve ar­ka­daş­la­rı­nın yö­ne­ti­mi dev­ral­dı­ğı 1923 yı­lın­da­ki Tür­ki­ye­’yi şöy­le an­la­tı­yor:

* * *

“13 mil­yon nü­fus…
İl­kel bir ta­rım…
Sı­fı­ra ya­kın sa­na­yi…

Ma­den­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu li­man­lar ve var olan bü­tün de­mir­yol­la­rı ya­ban­cı şir­ket­le­rin yö­ne­ti­min­de…

Ül­ke­de 153 or­ta­okul ve li­se sa­de­ce bir üni­ver­si­te var…
Hal­kın yüz­de 7’si okur-ya­zar… Bu oran ka­dın­lar­da yüz­de 1 bi­le de­ğil.
Eko­no­mik ba­kım­dan ya­rı sö­mür­ge…

Ki­şi ba­şı­na ge­lir 4 li­ra… Ki­şi ba­şına or­ta­la­ma ka­mu har­ca­ma­sı 50 ku­ruş!
Alt­ya­pı her alan­da ye­ter­siz…

Bi­lim ha­ya­tı ve dü­şün­ce­si yok sa­yı­la­cak dü­zey­de…
Ana­do­lu ye­ter­siz med­re­se­le­rin elin­de…
Her yan­da ta­ri­kat­lar tek­ke­ler der­gâh­lar var.
Ya­sa­lar ça­ğın ger­çek­le­ri­nin çok ge­ri­sin­de…

Ka­dın­la­rın il­ke ola­rak top­lum­sal ha­yat­la­rı ve hiç­bir hak­la­rı yok.
Ka­dın­la­rın da bir gün er­kek­ler gi­bi dok­tor mü­hen­dis avu­kat be­le­di­ye baş­ka­nı mil­let­ve­ki­li ba­kan ola­bi­le­cek­le­ri­ni ha­yal et­mek bi­le zor. Ne seç­me hak­la­rı bu­lu­nu­yor ne de se­çil­me… Kı­sa­ca­sı va­tan­daş sa­yıl­mı­yor­lar.

Ül­ke ne­re­dey­se bü­tü­nüy­le ve pek çok alan­da or­ta­ça­ğı ya­şı­yor…”

* * *

Tür­ki­ye iş­te o gün­ler­den bu gün­le­re gel­di.
Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi ça­ğın ge­rek­le­ri­ne uy­gun ye­ni in­san ye­tiş­tir­me­yi ak­la ve bi­li­me ön­ce­lik ver­me­yi Ana­do­lu ay­dın­lan­ma­sı­nı bü­yük bir kal­kın­ma­nın ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ni amaç­la­yan muh­te­şem dev­rim­ler yap­tı.

Ata­türk dev­rim­le­ri umut­suz­luk­tan yep­ye­ni güç­lü bü­yük bir Tür­ki­ye ya­rat­tı.
Cum­hu­ri­yet re­ji­mi bir dev­let için kı­sa sa­yı­la­bi­le­cek sü­re­ye bel­ki de beş-on ku­şak­ta ya­pı­la­ma­ya­cak iş­le­ri ham­le­le­ri dev­rim­le­ri sığ­dır­dı.

* * *

Ya­rın Cum­hu­ri­ye­t’­in Ku­ru­lu­şu­nun 90’ın­cı Yıl­dö­nü­mü­’nü kut­la­ya­ca­ğız…
Fa­kat içi­miz bu­ruk kal­bi­miz hü­zün­lü!

Ne­re­ler­den gel­dik?
Şim­di ne du­rum­da­yız?
…Ve ne­re­ye gi­di­yo­ruz?

Bu­nu bir bi­le­bil­sek ya da gel­di­ği­miz ye­ri ha­tır­la­ya­bil­sek!
Son yıl­lar­da Cum­hu­ri­ye­t’­in de­ğer­le­ri­ni yok et­me­ye ça­lı­şan bir zih­ni­ye­tin ül­ke­ye ege­men ol­ma­ya baş­la­dı­ğı gö­rü­lü­yor!

Ata­türk il­ke­le­ri hır­pa­la­nı­yor yok edil­me­ye ça­lı­şı­lı­yor.
Ya­şa­nan bir­çok olay bir kar­şı dev­rim gö­rün­tü­sü ya­ra­tı­yor!

Tan­rı ko­ru­sun! Gü­nün bi­rin­de Ata­tür­k’­ün bu ema­ne­ti­ni yi­ti­rir­sek o za­man La­ik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin de­ğe­ri­ni da­ha iyi an­la­ya­ca­ğız!

Sıkıysa devleti eleştir!
“Demokrasi” deyip duruyoruz… Ve “Demokrasi” denilince siyasiler de mangalda kül bırakmıyor!

Peki ülke olarak demokrasinin neresindeyiz?
Başbakan “Artık buyurgan ceberut kibirli bir devlet yok!” diyor ama buna inanmakta güçlük çekiyoruz.

Devlet kendisini eleştiren vatandaşlara ceza yağdırıyor!
“Kamu görevlilerine hakaret” suçlamasıyla son dört yılda 5447 dava açıldı 798’i hapis cezası olmak üzere 3247 kişi mahkûm oldu.

Başbakan Erdoğan ile bakan ve yöneticiler başta olmak üzere kamu görevlilerine hakaret suçlamasıyla açılan davalardaki sanıkların 269’u 18 yaşından küçük çocuklar!

En ilginç davalardan biri de Samsun’da üniversite öğrencileri hakkında “Nişan tahtası üzerine Başbakan Erdoğan’ın fotoğrafını koydukları ve ok attıkları” gerekçesiyle açılan hakaret davası…

Açıklanan rakamlar devletin eleştirilere (iddia edildiği gibi) pek tahammüllü olmadığını gösteriyor.

Te­bes­süm
O kadında ne buluyorlar?
Yüksel Yılmaz’dan bir fıkra… Sarışın bir bomba kokteyl partinin en önemli kişisi oluveriyor birden… Hemen hemen bütün erkekler hayranlıkla genç kadının etrafına toplanıyor.

Köşede bir kadın kocasının kulağına fısıldıyor:
“Anlayamıyorum erkekler onda ne buluyor acaba?”
“Ben de…” diyor adam… “Gidip bir yakından göreyim…”

Gü­nün Sö­zü
Köpekbalıkları ile yüzersen bir gün mutlaka seni yerler!


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

28 Ekim 2013