Tan­rı mı Al­lah mı? Evet İs­lam di­ni­ne da­ir her şe­yi kav­ra­yıp uy­gu­la­ma­ya ge­çir­di­ği­miz gü­nü­müz dün­ya­sın­da çok önem­li bir so­ru. Şa­ka ya­pı­yo­rum ta­bi… Ama yi­ne de açık­la­ya­yım.

Tan­rı ke­li­me­si öz Türk­çe­’de­ki Ten­gri ke­li­me­sin­den tü­re­miş. Ya­ni Ba­tı kay­nak­lı de­ğil. Hı­ris­ti­yan­la­rın tap­tı­ğı Tan­rı bi­zim­ki ise Al­lah di­ye bir şey yok. Al­lah ise Arap­ça el-ilah ke­li­me­sin­den tü­re­miş. İsim­ler­den zi­ya­de ma­na­ya bak­mak ge­re­kir. Tan­rı ve­ya Al­lah me­se­le biz ne­ye ina­nı­yo­ruz?

La ila­he il­lal­lah: Al­la­h’­tan baş­ka ilah yok­tur… Bu cüm­le­yi oku­mak put­la­ra tap­ma­yın kar­de­şim de­mek ka­dar ba­sit ol­ma­ma­lı. Tan­rı ne­dir? Tek­rar so­ru­yo­rum: Biz ne­ye ina­nı­yo­ruz? Bir adım da­ha ge­ri gi­de­lim inan­mak ne de­mek?

Al­lah “sa­de­ce­” yer­le­rin gök­le­rin ato­mun uza­yın mil­yar­lar­ca yıl­dı­zın ka­rın­ca­la­rın “a­ğaç­la­rı­n” ya­ra­tı­cı­sı mı? Tüm bun­lar Al­la­h’­ın ya­ra­tı­şı­nın se­be­bi de­ğil is­pa­tı. (Bu ara­da evet 3-5 ağaç var ya ha­ni on­lar da Al­la­h’­ın is­pa­tı; de­li­li ve de­lil­le­ri yok et­mek suç­tur.) İs­lam di­ni­nin se­bep­le­ri var.

Bun­lar esa­sen çok aşi­na ol­du­ğu­muz “de­ğe­r” kav­ram­la­rı. Ya­lan söy­le­me­mek­tir İs­lam yol­suz­luk yap­ma­mak­tır İs­lam adam ka­yır­ma­mak­tır İs­lam çal­ma­mak­tır İs­lam ka­mu ma­lı­nı peş­keş çek­me­mek­tir İs­lam kış­kırt­ma­mak­tır İs­lam… Ve bu de­ğer­le­ri mu­ha­fa­za et­mek­tir iman. Bu de­ğer­le­ri çiğ­ne­yen yok sa­yan var­sa bil­di­ği­niz söy­le­yin on­la­ra iman­da de­ğil­ler! (Ey iman eden­ler iman edi­niz. Ni­sa/136)


OD­TÜ Or­ma­nı
Es­ki­şe­hir Yo­lu­’nu Kon­ya Yo­lu­’na OD­TÜ Or­ma­nı va­sı­ta­sıy­la bağ­la­yan yol ne te­sa­düf­se 29 Eki­m’­de açı­la­cak olan AB­D’­li Tau­rus In­vest­ment Hol­ding­s’­in or­tak ol­du­ğu Tau­rus AV­M’­nin he­men önü­ne çı­kı­yor. Tür­ki­ye­’de po­li­ti­ka ya­pı­cı­lar son gün­ler­de “AVM ver­sus Ağaç­la­r” so­run­sa­lı­nı çöz­mek­le uğ­ra­şı­yor. AV­M’­ler bi­raz ön­de gi­bi.

Bu ara­da AV­M’­yi ge­liş­miş­lik gös­ter­ge­si di­ye su­nan­lar da var. AV­M’­ler üre­tim de­ğil tü­ke­tim mer­kez­le­ri. Üs­te­lik bir­ço­ğu it­hal olan mal­lar AVM yo­luy­la arz edi­li­yor. Bir gün biz de üret­ti­ği­miz mal­la­ra pa­zar bul­mak için ya­ban­cı ya­tı­rım­cı ola­rak yurt­dı­şın­da AVM fa­lan açar­sak iş­te o za­man ge­liş­miş­lik­ten bah­se­de­riz.


Kü­pe­li­den er­kek mi olur?
Ha­be­re gö­re Mer­sin Tar­sus İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Ah­met Se­fa De­mir kol­suz gi­yi­nen ka­dı­na çıp­lak kü­pe ta­kan er­ke­ğe gay de­miş. Sa­yın De­mi­r’­in çıp­lak­lık an­la­yı­şı ken­di­nin ol­sun… Şu kü­pe mev­zu­su yıl­lar­dır ga­ri­bi­me gi­der. Top­lu­mun ufak da ol­sa bir ke­si­min­de kü­pe­ye kar­şı ön yar­gı hâ­kim. Üs­te­lik bu ön yar­gı­lar örf adet ile te­mel­len­di­ri­li­yor. Kay­nak­lar­da var; es­ki Türk­ler­de hü­küm­dar bey sa­vaş­çı kü­pe ta­kı­yor­du. Ti­mur Ka­ra­ko­yun­lu Ka­ra Yu­suf hat­ta ba­zı ta­rih­çi­le­re gö­re Ya­vuz Sul­tan Se­lim kü­pe ta­kan­lar­dan.. At üs­tün­de gürz sal­la­yan bu ci­han­gir­ler bu­gün çı­kıp gel­se de bi­ri­le­ri on­la­ra laf et­se…

Yüz­de 75 ver­gi
Fran­sa Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu 2014 büt­çe tas­la­ğı oy­la­ma­sın­da hü­kü­me­tin sun­du­ğu yıl­da 1 mil­yon eu­ro­dan faz­la ge­lir el­de eden­le­re yüz­de 75 ver­gi ge­ti­ril­me­si­ni ön­gö­ren mad­de­yi ka­bul et­ti. Ba­zı ün­lü zen­gin­ler Fran­sız va­tan­daş­lı­ğın­dan çık­tı.

Ge­lir ada­let­siz­li­ği­nin had saf­ha­ya ulaş­tı­ğı Tür­ki­ye­’de de böy­le yük­sek bir ver­gi ko­nul­sa da şu bü­yü­yen Tür­ki­ye için ça­lı­şan ye­ni zen­gin­le­ri­mi­zi top­lum­sal mu­ta­ba­kat sağ­la­yan ün­lü­le­ri­mi­zi bir de o za­man gör­sek.


Be­le­di­ye se­çim­le­ri
İs­ta­tis­ti­ki bil­gi­ler ışı­ğın­da AKP Pur­sak­la­r’­ı CHP Çan­ka­ya­’yı MHP de Göl­ba­şı­’nı alır. Ka­dın­la­rın Türk si­ya­se­tin­de yer edin­me­le­ri nok­ta­sın­da par­ti­le­rin en azın­dan ka­za­na­ma­ma kor­ku­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı il­çe­ler­de ka­dın aday­la­ra şans ve­ril­me­si bir baş­lan­gıç ola­bi­lir.

Bu­ra­da­ki en ke­sin öner­me CHP Çan­ka­ya öner­me­si. CHP’­nin Çan­ka­ya ada­yı as­lın­da önü­müz­de­ki dö­nem Çan­ka­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı de­mek. Özel­lik­le son dö­nem­de ka­dın ko­nu­sun­da al­dı­ğı ka­rar­lar­la dik­kat çe­ken CHP Çan­ka­ya için ka­dın bir aday dü­şü­ne­bi­lir. CHP’­nin aday aday­la­rın­dan Avu­kat İl­ke Ça­kar dik­ka­ti­mi çe­ki­yor. Bil­gi bi­riki­mi yük­sek ça­lış­ma he­ye­ca­nı ve pro­je­le­ri olan genç bir ka­dın. Za­ra­fe­tiy­le Çan­ka­ya­’ya ya­kı­şır di­ye dü­şü­nü­yo­rum.


Li­be­ral gü­ven­lik
Haf­ta içi Ce­be­ci tak­si du­ra­ğı­nın önün­de kır­mı­zı ışık­ta bek­ler­ken tra­fik­te bir kav­ga­ya şa­hit ol­dum. Ara­ba­dan inen­ler itiş­me­ler… He­men ya­nım­da da po­lis ekip ara­cı var­dı. Ben fi­zik­sel ola­rak güç­lü ol­ma­mam­dan kay­nak­lı ola­rak kav­ga­yı ayır­mak için ara­bam­dan in­me­dim. Hat­ta kork­tum ka­pı­mı ki­lit­le­dim. Ya­nım­da­ki po­lis­ler de be­nim gi­bi ara­ba­dan hiç in­me­di­ler. Al­la­h’­tan kav­ga çok bü­yü­me­di. Po­li­sin oran­tı­sız güç kul­lan­ma­dı­ğı­na biz­zat şa­hit ol­dum. Sa­nı­rım ye­ni bir gü­ven­lik ha­re­ket­le­ri li­be­ri­zas­yo­nu dö­ne­mi­ne gir­miş­ti şa­hit ol­du­ğum iki po­li­si­miz. Bı­ra­kı­nız vur­sun­lar bı­ra­kı­nız döv­sün­ler…Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

28 Ekim 2013