Yüz­yıl­lar­ca te­ok­ra­tik mo­nar­şi-mut­la­kı­yet­le yö­ne­til­dik­ten son­ra güç­lük­le meş­ru­ti­ye­te ge­çen yö­ne­tim bi­çi­mi Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı son­ra­sın­da Türk top­lu­mu­nun ya­şa­mın­da cum­hu­ri­yet­le ye­ni­len­miş­tir. 29 Ekim 1923 Türk Dev­ri­mi ger­çe­ği­nin ta­rih­sel gü­nü­dür. İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı son­ra­sı çok par­ti­li dü­zen­le de­mok­ra­si­ye ge­çiş­ten son­ra ib­ret­le iz­le­nen inanç sö­mü­rü­sü kay­nak­lı ödün­ler si­ya­sal kar­şıt­lık­lar gi­de­rek bir “halk de­mok­ra­si­si­” olan cum­hu­ri­ye­ti ge­çer­siz kıl­ma söz­de bı­rak­ma hu­kuk­sal ge­rek­le­rin­den ve ya­şam­sal ni­te­lik­le­rin­den arın­dır­ma ça­ba­la­rı bir­bi­ri­ne ek­len­me­ye baş­la­mış­tır.

Ku­ru­lur­ken amaç­la­dı­ğı de­mok­ra­si­ye yi­ne ku­ru­cu­la­rın­dan İs­met İNÖ­NÜ za­ma­nın­da ge­çen cum­hu­ri­ye­ti­miz bir ATA­TÜRK ar­ma­ğa­nı ve ödü­lü­dür. Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in “Te­me­li Türk kah­ra­man­lı­ğı ve yük­sek Türk kül­tü­rü­dü­r” de­di­ği ve Bü­yük Söy­le­vi­’y­le Türk Genç­li­ği­’ne ema­net et­ti­ği bu ku­rum yi­ne O’­nun de­yi­şiy­le “fa­zi­le­t”­tir.

“Üm­me­t”­i ulus “te­ba­a”­yı yurt­taş kı­lan ya­pı tam eşit­lik­çi bir yurt­taş dü­ze­ni­dir. Ne var ki de­ği­şik ya­lan­lar ve çir­kin suç­la­ma­lar­la ku­ru­cu­la­rıy­la bir­lik­te ka­ra­la­na­rak din­sel dev­let­ten dik­ta­ya uza­nan çiz­gi­de gi­ri­şim­ler­le yoz­laş­tı­rıl­mak is­ten­mek­te­dir. Si­ya­sal alan­da iz­le­nen olum­suz­luk­lar ser­gi­le­nen kar­şıt­lık­lar ve ulu­sal ya­pı­yı bo­za­cak kal­kış­ma­lar açık­ça sür­dü­rül­mek­te­dir. İnanç sö­mü­rü­sü öne alı­na­rak is­lam cum­hu­ri­ye­ti kur­ma gi­ri­şim­le­ri ila­hi­yat fa­kül­te­le­ri­nin adı­nın “İs­lam Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si­”ne dö­nüş­tü­rül­me­si Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı yö­net­me­lik de­ği­şik­lik­le­ri ve son ola­rak Ata­tür­k’­ün adı­nın çı­ka­rıl­ma­sı ve unut­tu­rul­ma­sı oyun­la­rıy­la yü­rü­tül­mek­te­dir. O ol­ma­say­dı ne ola­ca­ğı­mı­zı ne­ler ola­ca­ğı­nı dü­şü­ne­me­yen ya­raş­ma ve ya­naş­ma ça­ba­sıy­la ik­ti­dar yan­daş­lı­ğı­na so­yu­nan­lar ka­ran­lı­ğı çağ­rış­tır­mak­ta­dır.

Ata­tür­k’­ün en bü­yük ese­ri
Ata­tür­k‘­ün ben­zer­siz ve eş­siz ki­şi­li­ğiy­le övün­mek ge­re­kir­ken O’­nu kö­tü­le­ye­rek yol al­mak is­te­yen­ler O’­nun kur­du­ğu cum­hu­ri­ye­te ya­ra­şır ol­ma­yan­lar­dır. Her bi­ri öz­de­yiş ni­te­li­ğin­de olan an­lam­lı söz­le­ri­ni ön­gö­rü­le­ri­ni öne­ri ve is­tem­le­ri­ni gö­zar­dı edip kan gö­lü­ne dö­nen böl­ge­miz­de O’­nun aç­tı­ğı yol­da gös­ter­di­ği yön­de ya­şam şan­sı­mı­zı yad­sı­yan­lar (in­kar eden­ler) de­ğer bil­mez ka­tı nan­kör­ler­dir. Çağ­daş­lık hu­kuk­sal­lık yo­lu uy­gar­lık or­ta­mı “Ba­tı­” yö­nü de­ğiş­ti­ril­mek­te­dir. Her kav­ram­la her il­key­le her ko­nuy­la oy­na­yıp hep­si bo­zu­la­rak din­sel bir ya­pı sağ­lan­ma­sı ça­ba­la­rı­na gi­ri­şil­miş­tir.

Dev­le­te dar­be­ler si­ya­sal ke­sim­den gel­mek­te özel­lik­le ik­ti­dar ve yan­daş­la­rı cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­luş fel­se­fe­si­ni kav­ra­ya­ma­ma­nın yan­lış­lık ve ya­nıl­gı­la­rıy­la çır­pın­mak­ta­dır. Ba­ka­lım ya­rın na­sıl dav­ra­na­cak­lar? İle­ri bi­çim­sel­li­ği­ni aşa­bi­le­cek­ler mi?

Yi­ne­le­ye­lim cum­hu­ri­yet ken­di­si­ne ya­ra­şır olan­lar için var­dır. Onu ko­ru­yup sa­vun­ma­yan­lar güç­le­nip ve­rim­li ol­ma­sı­nı is­te­me­yen­ler ona ya­ra­şır ola­maz­lar. Yö­ne­ti­min ay­dın­lık or­ta­mı cum­hu­ri­ye­ti ken­di ka­fa­la­rın­da­ki ka­ran­lık­ta boğ­mak is­te­yen­ler kim olur­sa ol­sun­lar ba­şa­ra­ma­ya­cak­lar­dır. Türk Genç­li­ği adı­nı unu­ta­maz. Ata­tür­k’­ün en bü­yük ese­ri gör­kem­li ya­pı­sıy­la sa­kın­ca­lı­lar­dan arın­dı­rı­la­rak son­su­za de­ğin ba­ğım­sız ya­şa­tı­la­cak ya­şa­ya­cak­tır. Türk Ulu­su adı­nı an­dı­nı var­lı­ğı­nın ve ge­le­ce­ği­nin baş­lı­ca te­me­li­ni en de­ğer­li ha­zi­ne­si bi­le­rek ko­ru­ya­cak ve sa­vu­na­cak­tır.

Anım­sat­ma
Av­ru­pa Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Baş­ka­nı Dur­sun ATIL­GA­N’­ın CHP’y­le ilig­li ya­yım­la­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ği­miz “A­na­mu­ha­le­fet Par­ti­sin­den Bek­len­ti­mi­z”baş­lık­lı ile­ti­si­nin gö­ze­til­me­sin­de ya­rar­lar ol­du­ğu ka­nı­sıy­la il­gi­li­le­re anım­sa­tı­yo­ruz.

10. Yıl Mar­şı­’nın yan­sıt­tı­ğı gör­kem gö­nenç kı­vanç se­vinç coş­ku gu­rur ner­de kal­dı? Cum­hu­ri­ye­tin gü­neş­li gü­ler yü­zü var mı? Tür­k’­lük­le Türk Ulu­su­’y­la iliş­ki­si ke­si­len bir Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti olur mu ki bay­ra­mı ol­sun? Ne­re­ye sü­rük­le­ni­yor acı duy­ma­mak ola­nak­sız.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

28 Ekim 2013