İk­ti­dar ön­ce­si yıl­la­rın­dan bu ya­na AKP li­de­ri RTE ile yol­daş­la­rı­nın an­la­yış ve amaç­la­rı­nı yan­sı­tan ta­nım ve ni­te­le­me içe­ren de­mok­ra­si söy­lem­le­ri­ni bil­me­yen kal­ma­mış­tır sa­nı­yor ve bu ne­den­le yi­ne­le­mi­yo­ruz. Çağ­dı­şı bi­lim dı­şı gö­rüş­le­ri­ni ik­ti­dar­la­rı dö­ne­min­de dev­le­ti din­sel bir ya­pı­ya dö­nüş­tür­mek için uy­gu­la­ma­ya koy­duk­la­rı da açık­tır. İn­san hak ve öz­gür­lük­le­riy­le bağ­daş­ma­yan din­sel açı­lım­la­rı dış iliş­ki­le­ri eko­no­mik ve hu­kuk­sal dü­zen­le­me­le­riy­le özel­lik­le 4+4+4’le baş­la­yan eği­tim yı­kı­mı inat­la sür­dü­rül­mek­te­dir. Do­ku­nul­ma­dık oy­nan­ma­dık ve bo­zul­ma­dık bir şey kal­ma­mış­tır. İnanç öz­gür­lü­ğün­den ai­le ve bi­rey ya­şa­mı­na Si­lah­lı Kuv­vet­le­r‘­in ko­nu­mu­na ka­dar her şe­yi ken­di amaç­la­rı­na gö­re ele al­mış­lar­dır.

Bu olum­suz gi­diş­te de­ği­şik yer­ler­de ve gö­rev­ler­de­ki oku­muş sap­kın­lar­la kir­li yağ de­po­su­na dö­nüş­müş yan­daş med­ya ke­si­mi­nin kat­kı­sı bü­yük­tür. Ek­ran­lar­dan ve sü­tun­lar­dan sı­zan kir­li­lik çı­kar da­ya­nış­ma­sı ve kar­şı­lık­lı ödün­ler­le sür­mek­te te­rör ör­gü­tüy­le bi­le gö­rüş­me­ler ya­pı­lıp an­laş­ma­la­ra va­rıl­mak­ta ama kar­şıt­lık­la­rı­nı açık­la­yan yurt­taş­lar ağır po­lis sal­dı­rı­sıy­la ka­ran­lı­ğa dü­şü­rül­mek­te has­ta­lık sa­kat­lık ve ölüm­le baş­ba­şa kal­mak­ta­dır. Ço­ğun­lu­ğun az­lı­ğın gü­ven­ce­si ol­du­ğu ço­ğul­cu ka­tı­lım­cı in­san hak­la­rıy­la öz­gür­lük­le­ri­nin ya­şa­mın te­me­li sa­yıl­dı­ğı çağ­daş bir ya­şam bi­çi­mi ku­ral­lar ve ku­rum­lar­la ya­pı­la­nan yö­ne­tim dü­ze­ni olan de­mok­ra­si­nin söz­de kal­dı­ğı ger­çe­ğiy­le kar­şı kar­şı­ya­yız. Top­lum­sal olay­lar­da ölen­le­re se­vin­me­se bi­le üzün­tü açık­la­ma­yan kö­tü so­nuç­la­rı ön­le­mek için yar­dım ve in­san­lık ka­pı­la­rı­nı açık tu­tan­la­rı kö­tü­le­yen on­la­ra göz­da­ğı ve­ren genç­le­ri ka­ra­la­yan an­la­yış bil­di­ği­ni oku­mak­ta­dır.

Du­rum
İnanç si­ya­sal­laş­mış de­mok­ra­si din­sel­leş­miş­tir. Hu­kuk iyi­ce si­ya­sal­laş­mış­tır. Ada­let aran­mak­ta öz­len­mek­te ba­rış çağ­rı­la­rı her ye­ri kap­la­mak­ta­dır. Top­lum­sal ba­rış ve ulu­sal da­ya­nış­ma­nın ye­ri­ni ay­rış­ma ku­tup­laş­ma üm­met­çi­lik ve ta­ri­kat­çı­lık al­mak­ta­dır. Ger­çek­çi­lik ye­ri­ni var­sa­yım­cı­lı­ğa bı­rak­mak­ta bi­lim sa­nat ve spor dış­lan­mak­ta­dır. Üni­ver­si­te özerk­li­ği yok­tur. Ba­ro­lar ba­ğım­sız de­ğil­dir. TBMM üye­si ka­dın­lar­la ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin sık­ma­baş kul­lan­ma­sı­nı uy­gun kar­şı­la­yıp “Bir hu­kuk­çu böy­le dü­şü­nü­r” di­ye des­tek­le­yen yan­daş­lar baş­kö­şe­ler­de ağır­lan­mak­ta­dır. Ki­mi­le­ri­nin na­sıl al­dık­la­rı­na şa­şı­lan hu­kuk dip­lo­ma­sı­na da­ya­na­rak hu­kuk­çu­luk tas­la­dık­la­rı da­nış­man­lık tem­sil­ci­lik yap­tık­la­rı bir bu­la­nık or­tam için­de­yiz.

Bi­lim ku­ru­luş­la­rı­nın ye­ri­ni tek­ke tür­be mes­cit al­mak­ta top­lum ca­mi ya­pım­la­rıy­la al­da­tıl­mak­ta­dır. Suç­la­ma var sa­vun­ma yok. Sal­dı­rı var ko­ru­ma yok. Ay­rı­ca­lık ka­yır­ma yan­daş­lık var yan­sız­lık yok. Göz­da­ğı da­yat­ma teh­dit var ön­lem ve yap­tı­rım yok. Kav­ga var ba­rış yok. Oran­tı­sız güç var an­la­yış hoş­gö­rü yok. Med­ya her gün iç ka­rar­tı­cı olay­la­rı ya­yım­lı­yor. Ka­dın­la­ra sal­dı­rı ya­ra­la­ma öl­dür­me ka­çak­çı­lık tra­fik ka­za­la­rı de­ği­şik suç­lar gi­de­rek ar­tı­yor et­kin bir ça­lış­ma yok. Şef­kat yok mer­ha­met yok ve­fa yok. Ya­ban­cı­la­ra sı­ğın­ma­cı­la­ra sı­cak­lık var yurt­ta­şa ya­kın­lık yok. Ca­mi­le­re imam­la­ra yan­daş­la­ra pa­ra var oku­la ki­tap­lı­ğa ila­ca sağ­lı­ğa pa­ra yok. AK­P’­nin “Ye­ni adım­la­r”­ı da böy­le olur.

Gi­diş
Kent­le­rin bo­zu­lan yü­zü in­san­la­rın gül­me­yi unu­tan yü­zü. Umut­suz­luk ve ka­ram­sar­lık rüz­ga­rı­nın hı­zı­nı ar­tır­dı­ğı dö­nem. “T­ram­vay de­mok­ra­si­si­” kı­sa za­man­da “Vay vay de­mok­ra­si­si­”ne dö­nüş­tü. Li­der sul­ta­lı par­ti de­mok­ra­si­si­ne “Hay hay de­mok­ra­si­si­” de de­ne­bi­lir. SÖZ­CÜ ya­za­rı Say­gı ÖZ­TÜRK 27 Ey­lül gün­lü ya­zı­sın­da suç­lu ve ce­za­evi sa­yı­la­rı­nı açık­la­mış Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si de 25 ve 30 Ey­lü­l’­de da­va sa­yı­la­rı­nı ver­miş­tir. Tab­lo ür­kü­tü­cü­dür.

Gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı­’nın açık­la­dı­ğı ve ar­ka­sı­nın ge­le­ce­ği­ni söy­le­di­ği pa­ket eği­tim sağ­lık eko­no­mi yar­gı ba­ğım­sız­lık öz­gür­lük so­run­la­rın­dan hiç­bi­ri­ne çö­züm ge­tir­me­miş hiç­bir ya­şam­sal is­te­mi kar­şı­la­ma­mış­tır. Ço­cuk­la­ra el­ma şe­ke­ri ve­rir gi­bi ki­mi ke­sim­le­ri ve uç­la­rı sus­tu­ru­cu söz­de dü­zen­le­me­ler ha­zır­lan­mış­tır. Ki­mi kan­dı­rı­yor­lar? Her­ke­si ken­di­le­ri gi­bi mi sa­nı­yor­lar? Pa­ket de­mok­ra­si­si AKP de­mok­ra­si­si­nin ye­ni bir yan­sı­ma­sı­dır. De­mok­ra­si tram­vay­la­rı­nın yo­lu da bo­zuk­tur du­rak­la­rı da bel­li de­ğil­dir. Öğ­ren­ci an­dın­dan go­cu­nan­la­rın ba­ha­ne­le­ri de ib­ret­lik­tir.

Si­ya­sal par­ti­ler “u­lu­sal çı­ka­r”­ı baş­lı­ca il­ke sa­yıp gö­zet­mez­se ulu­sal çı­kar ko­run­maz­sa bu çiz­gi­de bir­le­şil­mez­se Ata­türk Tür­ki­ye­si­’ni ay­dın­lı­ğa çı­kar­mak güç­tür bel­ki de düş­tür.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

7 Ekim 2013