Pan­do­ra an­tik Yu­nan­ca­’da “Tan­rı­lar Ar­ma­ğa­nı­” an­la­mı­na ge­li­yor. Yu­nan Mi­to­lo­ji­si’n­de Dün­ya­’ya gön­de­ri­len ilk ka­dı­n’­ın is­mi…
Ef­sa­ne bu ya;

Ze­us ate­şi ça­lıp dün­ya­ya ge­ti­ren Pro­met­he­us’­a ve in­san­la­ra si­nir­le­nir bir oğ­lu­na tü­mü er­kek­ler­den olu­şan in­san­lı­ğa ce­za ola­rak ka­dı­nı ya­rat­ma­sı­nı em­re­der. Hep­ha­is­tos ba­ba­sı­nın is­te­ği üze­ri­ne Pan­do­ra­’yı ya­ra­tır.

Tan­rı­la­rın her bi­ri Pan­do­ra­’ya ken­di­le­rin­den olan ar­ma­ğan­lar ve­rir­ler. Ze­us ise es­rar­lı bir ku­tu ve­rir ve bu ku­tu­yu as­la aç­ma­ma­sı­nı söy­ler.

Son­ra Ze­us tan­rı­sal gü­zel­lik ve ze­ka­ya sa­hip Pan­do­ra­’yı Pro­met­he­us’­un kar­de­şi Epi­met­he­us’­a eş ola­rak gön­de­rir. Epi­met­he­us kar­de­şi­nin tüm uya­rı­la­rı­na kar­şı­lık Pan­do­ra ile ev­le­nir.

Tüm ka­dın­lar gi­bi do­ğuş­tan me­rak­lı olan Pan­do­ra da­ya­na­ma­yıp Ze­us’­un ver­di­ği ku­tu­yu açar.
Ku­tu­nun için­den zu­lüm ıs­tı­rap ya­lan ri­ya hoş­gö­rü­süz­lük in­kar gi­bi in­san­la­rı ra­hat­sız ede­cek ve on­la­rı fe­la­ke­te sü­rük­le­ye­cek ne ka­dar kö­tü­lük var­sa Dün­ya­’ya ya­yı­lır. Ku­tu­yu aça­nın üze­ri­ne ise ku­tu­yu aç­mış ol­ma­nın piş­man­lı­ğı kız­gın­lı­ğı ve kib­ri bu­la­şa­cak­tır. Ha­ta­sı­nı an­la­yan Pan­do­ra son an­da ku­tu­yu ka­pat­ma­ya ça­lı­şır.

An­cak ku­tu­nun içi ne­re­dey­se ta­ma­men bo­şal­mış ve sa­de­ce tek bir şey kal­mış­tır. “U­mu­t”… Kö­tü­lü­ğün ya­yıl­ma­mış ol­ma­sı umu­du. Ya­ni tek te­sel­li de ku­tu da ha­pis ka­lır.

Kıs­sa­dan his­se…
De­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti açıl­dı. Bir umut var­dı o da pa­ket­te kal­dı.
Pa­ket­te ek­sik­ler var

Bü­lent Arınç da ka­bul et­ti. “Bi­zi ta­kip edin. Sü­reç de­vam edi­yor Tür­ki­ye­’nin şart­la­rı kon­jonk­tü­rü gel­di­ği­miz nok­ta de­mok­ra­tik­leş­me ko­nu­sun­da hal­kı­mı­zın bek­len­ti­le­ri iç ve dış her tür­lü nok­ta­yı dik­ka­te ala­rak bu sü­re­ci da­ha ile­ri­le­re gö­tü­re­ce­ği­z” de­di. Gü­zel de­di de…

De’­si şu: Pa­ke­ti mu­ha­le­fet par­ti­le­rin­den ne CHP ne de MHP ek­sik bul­ma­dı. İki­si de pa­ke­tin ba­zı mad­de­le­ri­ne kök­ten kar­şı. Pa­ke­ti ek­sik bu­lan tek par­ti var o da BDP. Ha­yır­lı ol­sun ne di­ye­lim.

An­dı­mız
Var­lı­ğım Türk var­lı­ğı­na ar­ma­ğan ol­sun… Gu­rur­la söy­le­di­ğim ke­li­me­ler. Her­kes söy­le­mek zo­run­da mı? Ben­ce de­ğil. Ben Türk de­ği­lim di­yen va­tan­daş­la­rı­mız da var.

As­lın­da “Türk Mil­le­ti­” kav­ra­mı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’n­de ya­şa­yan tüm va­tan­daş­lar için kul­la­nı­lır. Ni­te­kim Kaz­lı­çeş­me­’de bin­ler­ce va­tan­da­şı­mız­la bir­lik­te An­dı­mı­zı oku­yan MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li şöy­le bir ta­nım­la­ma yap­tı: “Türk Mil­le­ti alt et­nik grup­la­rın gö­nül­lü ve­ya zo­ra da­ya­lı or­tak­lı­ğın­dan ya da ira­de ve ege­men­lik dev­rin­den de­ğil; kül­tü­rel ve ta­rih­sel şart­la­rın mey­da­na ge­tir­di­ği si­ya­si eko­no­mik psi­ko­lo­jik ve sos­yo­lo­jik kay­nak­tan bes­le­nen ebe­di bir var­lık­tır. Bu var­lı­ğın mi­henk ta­şı ol­maz­sa ol­ma­zı son­su­za ka­dar pa­yi­dar ka­la­cak ger­çe­ği di­li­dir kim­li­ği­dir ve kar­deş­lik ba­ğı­dır.”

An­cak dik­ka­te alın­ma­sı ge­re­ken An­dı­mı­zın kal­dı­rıl­ma­sın­dan zi­ya­de -ki bu de­mok­ra­tik bir adım da ola­bi­lir- An­dı­mı­zın kal­dı­rıl­ma­sı­nın bu pa­ket için­de yer al­ma­sı. Pa­ket za­ten bir­çok ki­şi­nin kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­ni zor­lu­yor. An­dı­mı­zın kal­dı­rıl­ma­sı ya­nın­da­ki mad­de­ler­le “ma­ni­da­r” bir “ta­vi­z” iz­le­ni­mi uyan­dı­rı­yor.

Sos­ya­list Ömer
Da­nış­man Yi­ğit Bu­lut “Bu ül­ke­de ger­çek bir sos­ya­list var­sa o da Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n” de­di. AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Çe­lik sert çık­tı: “…Hz. Ömer ne ka­dar sos­ya­list­se sa­yın Baş­ba­kan da o ka­dar sos­ya­list­tir. Tür­ki­ye­’de sos­yal ada­let ve sos­yal dev­let kav­ra­mı sa­yın Baş­ba­ka­n’­ın baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de ha­ya­ta dev­le­te ha­kim kı­lın­mış­tır. Ben sos­yal ada­let in­san­lar ara­sın­da ge­lir da­ğı­lı­mı­nın ada­let­li ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne sos­yal dev­le­te ina­nı­rım. Ama sos­ya­liz­mi ya­nı­ma bi­le yak­laş­tır­mam. Ben sos­ya­list mos­ya­list de­ği­lim. Sa­yın Baş­ba­kan da sos­ya­list de­ğil. Eğer sos­yal dev­let an­la­yı­şı sos­yal dev­let kav­ra­mı hal­ka ya­kın ol­mak fa­kir fu­ka­ra­yı gö­zet­me za­yı­fın has­ta­nın yaş­lı­nın elin­den tut­ma kim­se­siz­le­rin kim­se­si ol­ma ma­na­sın­da sa­yın Bu­lut söy­le­miş­se ey­val­lah…”

Bu açık­la­ma­dan an­la­dı­ğım ka­da­rıy­la:

1) Bir Hz. Ömer “ka­da­r” ol­ma­dı­ğı kal­mış­tı Baş­ba­ka­n’­ın ma­şal­lah o da ta­mam.

2) De­mek ki sos­yal dev­le­ti de AKP ye borç­lu­yuz.

3) OECD ra­por­la­rı Gi­ni kat­sa­yı­la­rı ya­lan söy­lü­yor Tür­ki­ye­’de ge­lir da­ğı­lı­mı ada­let­li.

4) Hal­kın za­yı­fın kim­se­siz­le­rin ya­nın­da ol­mak mı? Bu­nu ben de an­la­ma­dım. En son sır­ma köşk­ler­de lüks ara­ba­lar­la ge­mi­ler­le ya­şı­yor­du­nuz.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

7 Ekim 2013