Ye­re ça­kıl­mış iki so­pa ara­sı­na kır­mı­zı kur­de­le ge­ril­miş Si­irt Va­li­si Ah­met Ay­dın elin­de ma­kas kur­de­le­yi ke­se­rek şe­hit­lik açı­lı­şı ya­pı­yor!..

Si­irt Va­li­si Ah­met Ay­dın “Kürt­çü açı­lı­mı­” baş­la­dı­ğın­da da ha­lay çe­ke­rek açı­lı­mı se­vinç­le kut­la­dı­ğın­da yi­ne ga­ze­te­le­re ko­nu ol­muş fo­toğ­raf­la­rı ya­yın­lan­mış­tı!..

Üs­te­lik ha­lay çek­ti­ği yer PKK’­nın ilk Meh­met­çi­ği şe­hit ede­rek te­rö­rü baş­lat­tı­ğı Eru­h’­tu!..

Eru­h’­ta baş­la­yan PKK kat­li­am­la­rı 30 yıl­da 40 bin in­sa­nı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne yol aç­tı…

Bun­la­rın 8 bi­ni va­ta­nın bö­lün­mez­li­ği uğ­ru­na kan­la­rı­nı akı­tan gen­ce­cik şe­hit­le­ri­miz­di!..

* * *

Si­irt Va­li­si Ah­met Ay­dın ABD Baş­ka­nı Oba­ma­’ya hay­ran­lı­ğıy­la da ta­nı­nı­yor…

İlk ola­rak Oba­ma­’ya me­saj gön­de­rip “Ben Tür­ki­ye­’de­nim. Si­ir­t’­te va­li­yim. Si­zi se­vi­yo­rum ha­ya­tı­nız ve baş­kan­lı­ğı­nız çok ba­şa­rı­lı. Si­zin gi­bi ol­ma­yı umut edi­yo­ru­m” de­me­siy­le gün­de­me gel­miş­ti…

Oba­ma­’nın bu hay­ra­nı­na ce­vap ve­rip ver­me­di­ği bi­lin­mi­yor!..
Da­ha son­ra ise “a­çı­lı­mı­n” ve PKK’­lı te­rö­rist­le­rin çe­kil­me­ye (!) baş­la­dı­ğı sı­ra­lar­da Eru­h’­ta çek­ti­ği ha­lay­la adı­nı du­yur­du!..

Si­irt Va­li­si Ah­met Ay­dın Tu­gay Ko­mu­ta­nı Si­irt Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Eruh Kay­ma­ka­mı ve KCK’­dan tu­tuk­la­nıp tah­li­ye edi­len Eruh Be­le­di­ye Baş­ka­nı el ele tu­tu­şup PKK’­nın 30 yıl sü­re­cek kir­li te­rö­rü baş­lat­tı­ğı Eru­h’­ta se­vinç­le ha­lay çek­miş­ler fo­toğ­raf­la­rı ga­ze­te­ler­de ya­yın­lan­mış­tı…

O ta­rih­te ben de bu kö­şe­de ha­lay çe­kil­me­si­ni eleş­tir­miş bir ge­nel­le­me ya­pa­rak bu tür ha­re­ket­le­rin “şe­hit me­zar­la­rı üze­rin­de ha­la­y” an­la­mın­da ola­ca­ğı­nı yaz­mış­tım…

* * *

Or­ta­da he­nüz se­vi­ni­le­cek bir şey yok­tu…
Ni­te­kim Si­irt Va­li­si Ah­met Ay­dın da da­ha son­ra yap­tı­ğı açık­la­ma­da te­rör ör­gü­tü­nün da­ğa adam top­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek te­rör ör­gü­tü­nün çe­kil­me sa­mi­mi­ye­ti­ni sor­gu­la­dı!..

Baş­ba­kan ise geç­ti­ği­miz ha­zi­ran ayın­da ta­mam­lan­ma­sı ge­re­ken sı­nır dı­şı­na çe­kil­me mu­ta­ba­ka­tı­na rağ­men Tür­ki­ye­’de­ki te­rö­rist­le­rin an­cak yüz­de 15-20’si­nin çe­kil­di­ği­ni açık­la­dı…

Üs­te­lik PKK ve PKK kuy­ruk­la­rı
Eru­h’­ta baş­la­tı­lan kat­li­am­la­rın yıl­dö­nü­mü­nü geç­ti­ği­miz 15 Ağus­to­s’­ta me­şa­le­ler­le te­rö­rist ba­şı Apo’­nun pos­ter­le­ri ve bay­rak de­dik­le­ri pa­çav­ra­lar­la Ka­to Da­ğı etek­le­rin­de üç gün üç ge­ce sü­ren şen­lik­ler­le kut­la­dı­lar dev­le­te mey­dan oku­du­lar!..

Or­ta­da da­ha fol yok yu­mur­ta yok­ken Si­irt Va­li­si­’nin Eru­h’­ta se­vinç­le ha­lay çek­me­si eleş­ti­ril­me­ye­cek de ne eleş­ti­ri­le­cek­ti?..

* * *

Der­ken bir teb­li­gat gel­di…
Si­irt Va­li­si Ah­met Ay­dın Tu­gay Ko­mu­ta­nı İl Jan­dar­ma Alay Ko­mu­ta­nı Eruh Kay­ma­ka­mı (Eruh Be­le­di­ye Baş­ka­nı ha­riç) bü­tün ha­lay çe­ken­ler ken­di­le­ri­ne kar­şı en ufak ha­ka­ret söz­cü­ğü ol­ma­ma­sı­na rağ­men ge­nel­le­me­ler­de­ki ifa­de­le­re alın­gan­lık gös­te­re­rek Si­irt Sav­cı­lı­ğı­’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­muş­lar hap­se atıl­ma­mı is­te­miş­ler!..

Kü­çük­çek­me­ce Sav­cı­lı­ğı Si­irt sav­cı­lı­ğın­dan ge­len ta­li­mat­la şüp­he­li ola­rak ifa­de­mi al­dı biz de ha­ka­ret kas­tı ol­ma­dı­ğı­nı an­lat­tık…

Ama ol­ma­dı Si­irt Sav­cı­lı­ğı hak­kım­da id­di­ana­me tan­zim ede­rek yi­ne Si­irt Mah­ke­me­si­’n­de da­va aç­tı ve şüp­he­li ol­mak­tan sa­nık­lı­ğa ter­fi et­tik!..

İd­di­ana­me he­nüz eli­me geç­me­di­ği için hak­kım­da kaç yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­ten­di­ği­ni bil­mi­yo­rum…

Ama eğer hap­se gi­rer­sem Si­irt Va­lisi Ah­met Ay­dın ve di­ğer ha­lay çe­ken­le­rin mut­lu ola­ca­ğı­nı an­lı­yo­rum!..

* * *

İş­te o Va­li şim­di de dün­ya­da ilk kez şe­hit­lik açı­lı­şı ya­pa­rak yi­ne gün­de­me gel­di…

Si­irt Va­li­si Ah­met Ay­dın iki so­pa ara­sı­na ge­ril­miş kır­mı­zı kur­de­le­yi ke­se­rek okul fab­ri­ka ma­ğa­za açı­lı­şı ya­par gi­bi şe­hit­lik açı­lı­şı yap­tı!..

Açı­lış­lar­da kur­de­le ke­si­lir­ken ge­nel­lik­le “ha­yır­lı uğur­lu ol­su­n” de­ni­lir Va­li Bey aca­ba şe­hit­lik açı­lı­şın­da ne de­di?!.

Ay­rı­ca İmam Ha­tip eği­ti­mi al­mış Tay­yip Bey çok iyi bi­lir ona sor­ma­lı:

“Di­ni­miz­de kır­mı­zı kur­de­le ke­se­rek şe­hit­lik açı­lı­şı yap­mak var mı­dır?!.”


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

8 Ekim 2013