‘Adam’ kelimesi – malumunuzdur ki- Âdem peygamberin (A.S) adından gelmektedir. Adam olmak ise Âdem’i yaratan Allah’ın Âdem Âdem olsun diye ‘kün’ diyerek yarattıklarının (Âdem’in keyfiyetlerinin) Adam elince muhafazasıdır.

Âdem’in birinci vasfı Allah’ın halifesi olmasıdır.(2:30) Bu noktada birinin temsilcisi(halifesi) olan temsil ettiği kişinin bütün sıfatlarını ve kudretini taklit eder. Öyleyse Adam Allah’ın 99 isminin tümünü Allah’ın verdiği uzuv ve yetilerle taklit etmelidir. Söz gelimi ‘Halık’ olan rabbini taklit ederek üretmelidir. ‘Onu şekillendirip ruhumdan üflediğimde’ (38:72) Buyrularak bu halifelik vasfının sebebinin insanın bünyesinde taşıdığı Allah’ın ruhu olduğu barizdir. İşte Adam böylelikle heybetlidir.

Ve hemen sonrasında Allah(A.C) Âdem’e isimlerin hepsini öğretti .(2:31) Demek ki Adam bilgili olmalıdır. İlim talep etmesi Adamlığın hususi şartlarındandır. Bu ilim tahsilâtı ise- bizlerin idrakinde- bizleri hayvan neslinden ayırmakla kalmaz meleklerden üstünlüğümüzü ifade etmekle(2:33) bir başka Adam keyfiyetinin göstergesi olur.

Bir de Âdem’in bir eşi olduğu vakidir. (2:35) Demek ki Adam ancak eşiyle misyonunu gerçekleştirebilecektir. Aslen bütün mahlûkat hayvanatıyla ve nebatatıyla olsun misyonlarını nesillerine devretmek için dolayısıyla çoğalmak için tasarlanmıştırlar. İnsandan başka mahlûkat bu tasarımın icabını içgüdüleriyle yapar. Hatta en basit diye nitelenen çimen bitkisinin dahi içgüdüsel olarak bütün dünyayı kendi nesliyle bürümek içgüdüsüne sahip olduğu bilim insanlarınca tespit olunmuştur. İnsanoğlunda ise bu müştereklik başta Allah’ın getirdiği kanun (hukuk prensip) ile oluşturulmuştur. Âdem ve Havva (A.s) henüz cennette iken ‘Ancak şu ağaca yaklaşmayın’ (2:35) talimatıyla ilk defa kanunla tanışmışlardır. Kanunsuzluğun cezai karşılığını öğrenmişler ve huzurun kanunlara riayetle olabileceğini idrak etmişlerdir. Böylece erkeğin hak ve özgürlüklerinin sınırlı ve düzenlenmiş olması vakidir. Adamın buna riayet etmesi de Adamlıktır.

Âdem (a.s.) ardından bir yasağı çiğnemiştir.(2:35) Ancak hemen akabinde telafi etmiştir. (2:37) Çünkü Âdem yaratılış icabı sakin değildir. Allah sükûnet bulsun diye ona eş yaratmıştır. (7:189) Bundan algımız hatanın insana mahsus bir olgu olmasıdır. Hata yapmak insani bir meseledir. Hataları telafi etmek ise Adamlıktır.

Âdem peygamberin cennetten dünyaya sürgün edilmesine vesile olan iblisin hasımlığı hem Âdem (as)’a secde etmemesiyle hem de Allah’ın ‘Biriniz birinize düşman olarak yeryüzüne inin!’(7:24) (2:38)buyruğuyla tescillemiştir. Bu bapta da iblisin hasımlığını biliş Adamlığın icabıdır.

Ve malumunuzdur ki: Âdem ve nesli çamurdan tasarlanmıştır.(Birçok ayetle sabit) Ancak çamur menşeli olan cesettir. Toprağa dönüşecektir. Sonra tekrar yaratılacaktır. Öyleyse bu iki yaratılış arasında insani olan temel öğe ceset değil; Allah’ın üflediği ruhtur. Bundan dolayı Adam cesetinin toprak olmasından kaygılanmadan adamlık misyonunu ikame etmek için çabalar. Buna cesaret denir. Cesaret Adamlığın gereklerindendir.

İşte bunlar Adamlığın asgari icaplarıdır. Adam olmak için Allah vergisi olan bu keyfiyetleri muhafaza etmek nesillerimize intikal ettirmek durumundayız. (Parantez içindeki numaralar ayet ve sure numaralarıdır)Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

01/10/2013 - 09:12