“Yeni” Anayasa Mahkemesi 12.11.2012 günlü 6360 sayılı (6447 sayılı Yasa’yla değişik) “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Anayasa’ya uygun olduğunu kabul ederek iptal istemini reddetmiştir.[1]

Oysa bu Yasa’yla;
- 14 ilde[2] büyükşehir belediyesi kurulmakta
- Yeni kurulan büyükşehir belediyeleri ile daha önce kurulmuş olan 14 ildeki[3] büyükşehir belediyelerinin sınırları “il mülki sınırlarına” çıkarılmakta

- Böylece sınırları il mülki sınırları ile eşit 30 büyükşehir belediyesi yaratılmakta (İstanbul ve Kocaeli büyükşehir belediyeleri zaten böyledir); yani büyükşehir belediyelerinin görev ve yetki alanı il sınırlarıyla eşitlenmekte

- 30 il özel idaresi kapatılmakta; bu il sınırlarındaki belde belediyeleri ve köyler tüzelkişilikleri kaldırılıp mahallelere dönüştürülmektedir.

Kısaca bu Yasa’yla;
- 30 ilde merkezi yönetim köyler beldeler yok edilmektedir.

- 30 ilde belediye başkanları ilin “seçilmiş başkanı” olacaktır. Seçilmiş başkana karşı atanmış valinin bir önemi kalmayacak bir anlamda mülki idare amirleri devre dışı kalacaktır. Belki de kısa gelecekte her iki görev seçilmiş başkanda birleştirilecek tüm yetkiler seçilmiş başkanda toplanacaktır. Nitekim Başbakan Erdoğan’ın “Valilerin de seçimle işbaşına gelmesi tartışılmalı”[4] sözleri düşünceyi ortaya koyması yönünden önemlidir.

- Büyükşehir belediyelerinin sayısını artırmak ve görev alanlarını il sınırlarına çıkarmak yerel yönetimleri güçlendirmek değil kelimenin tam anlamıyla “organları seçimle gelen bölgesel yönetimler” kurmaktır.

30 il yönetimi “merkezi yönetim” esasından “yerel yönetim” esasına geçmektedir. Bu bölge sistemine geçiştir.
Türkiye’nin bölgelere bölünmesi ve etnik ayrımcılığa yol açılması demektir.

Güneydoğu’dan başlayarak Türkiye’yi bölüp önce özerk yönetime sonra federatif sisteme daha sonra da bağımsız devlete doğru gidilirken Türkiye’nin ulusal bütünlüğünü sarsacak bir proje kabul edilmiştir. Bu Yasa Kürtlerin bağımsızlığa dönüşecek “özerk bölge” istemiyle çakışmakta ve onun yolunu açmaktadır.

Yasa’yı değerlendirirken unutulmaması gereken bir başka konu il sınırlarının büyükşehir belediye sınırları ile örtüştüğü kimi ülkelerde “federal” sistemin uygulanmakta olduğudur. Demek ki yapılan federal sisteme hazırlıktır. Türkiye için önerilen başkanlık sisteminin koşullarından biri de ülkenin federal sistemle yönetilmesi olduğu düşünüldüğünde atılan adım daha netleşecektir.

ANAYASA’YA AYKIRILIK
Anayasa’nın başlangıcında bu Anayasa’nın yüce “Türk Devleti’nin bölünmez bütünlüğünü” belirlediği hiçbir etkinliğin “Türk ulusal çıkarları Türk varlığı devleti ve ülkesiyle bölünmezliği” esası karşısında koruma göremeyeceği belirtilmiş;

2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan bir devlet olduğu vurgulanmış;

3. maddesinde de “Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” denilmiştir.

Anayasa Koyucu bununla da kalmamış
4. maddede bu kuralların değiştirilemeyeceği

değiştirilmesinin teklif bile edilemeyeceğini kurallaştırmış;

5. maddede ise Devlet’e “Türk ulusunun bağımsızlığını ve bütünlüğünü ülkenin bölünmezliğini” korumak temel amaç ve görevini vermiştir.

Görüldüğü gibi Anayasa’da “Kurucu İrade”ye uygun olarak üniter devlet yapısı kabul edilmiştir. Üniter devlet modeli merkeziyetçi yapıyı ve ancak onun denetim ve gözetimi altında merkez dışı örgütlenmeyi olanaklı kılmaktadır.

Anayasamızda hem yasama yürütme ve yargı erki merkeze bağlanarak “siyasal” hem de yönetim düzeneğinde merkez esas alınarak “yönetsel” yönden merkeziyetçilik benimsenmiştir. Gerçekten Anayasamıza göre;

- Yönetim kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve merkezden yönetim ile yerinden yönetim esaslarına dayanır. (m.123)

- Türkiye merkezi yönetim kuruluşu yönünden coğrafya durumuna ekonomik koşullara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin yönetimi “yetki genişliği” esasına dayanır. (m.126)

- Yerel yönetimler il belediye (belde) ya da köy halkının yerel ortak gereksinimlerini karşılamak üzere kuruluş ilkeleri yasayla belirlenen yasada gösterilen karar organları seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. (m.127)

- Merkezi yönetim yerel yönetimler üzerinde yerel hizmetlerin “yönetimin bütünlüğü” ilkesine uygun biçimde yürütülmesi amacıyla “idari vesayet” yetkisine sahiptir. (m.127)

Anayasal sistemde merkezi yönetim ve yerel yönetimler biçimindeki iki parçalı yapının farklı sonuçlara yol açmaması için yerinden yönetim “devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmezliği” ve “yönetimin bütünlüğü” ilkeleriyle sınırlandırılmıştır.

“İdarenin bütünlüğü” ilkesi üniter devlette yönetim alanında öngörülen temel ilkedir ve yönetsel işlev gören ayrı hukuksal statüye bağlı değişik kuruluşların bir “bütün” oluşturmasını sağlamaktadır.

Bunların yanında yönetsel örgütlenme merkez-taşra ilişkisi yönünden “yetki genişliği”; merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkisi yönünden de “idari vesayet” ilkelerine dayandırılmıştır.

Merkeziyetçiliğin getirdiği sakıncaların önlenmesi için işlerin merkezden değil merkez adına yerinden görülmesi anlamına gelen “yetki genişliği” ilkesi devlet tüzelkişiliği içinde yer alan çeşitli örgüt ve birimler; “idari vesayet” ise merkezi yönetim ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki “bütünleşmeyi” sağlamak için öngörülmüştür.

Özetle Anayasa’da “merkezi yönetim” eksenli bir yapılanma öngörülmüştür. Bu yapılanma içinde merkezi yönetim “genel görevli” yerel yönetimler “özel görevli” kılınmışlardır. Oysa Yasa ile

- Merkezi yönetim görev ve yetkileri sınırlandırılıp özel görevli duruma düşürülürken yerel yönetimler genel görevli kılınmış

- Merkezi yönetim işlevsel yönden zayıflatılmış

- Güçlü merkezi yönetim yerine güçlü yerel yönetim yapılanmasının yolu açılmış

- İdari vesayet neredeyse kaldırılarak yerel ağırlıklı devlet modeline geçilmesine olanak sağlanmış

- Yerel yönetimlerin il örgütlenmesi olan il özel idareleri belde belediyeleri ve köyler kapatılmış

- Federasyon modeli ile balkanlık sisteminin altyapı hazırlığı yapılmıştır.

Bu nedenle Yasa’yı yukarıda yer verilen anayasal ilke ve kurallarla bağdaştırmak olanaksızdır.

TÜRKİYE'NİN YAPISINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER GETİRİYOR
Nitekim TBMM Başkanı da Yasa’nın kabulünden sonra Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmesi gecikince nedeninin sorulması üzerine “Çok önemli bir kanun olması sebebiyle arkadaşlara 'ince eleyin sık dokuyun' dedim. Türkiye'nin yapısında köklü değişiklikler getiriyor”[5] diyerek
konunun anayasal yönden sıkıntılı olduğunu dolaylı yoldan itiraf etmiştir. Yapısal köklü değişiklik ancak anayasal düzenlemeyle yapılabileceğine göre bu itiraf aynı zamanda Anayasa’ya aykırılığı da içermektedir.

Odatv’de 13.11.2012 günü yayımlanan “Bütünşehir Yasası Federal Sisteme Hazırlık Mı?” başlıklı yazıda anayasal aykırılıkları tüm yönleriyle ortaya koymuş ve yazıyı şöyle bitirmiştim: “Şimdi merak edilen konu ‘yeni’ Anayasa Mahkemesi’nin ne karar vereceğidir.”

Anayasa Mahkemesi dönüştürülen devlet düzeninde kendine düşeni yapmış anayasal sistemle bağdaşmamasına ve bu kadar aykırılığa karşın “yeni” sıfatına uygun olarak siyasal iktidara kendi dünya düzenini dayatma yönünde ilerlerken “ayak bağı” olmamıştır.

Ne yazık ki olan Atatürk Cumhuriyeti’ne ulusal birliğe ve ülke bütünlüğüne olmaktadır.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

19.09.2013 03:31

Odatv.com

Dipnotlar:
[1] 12.09.2013 günlü E.2013/19 K.2013/100 sayılı karar
[2] Aydın Balıkesir Denizli Hatay Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla Ordu Tekirdağ Trabzon Şanlıurfa ve Van
[3] Adana Ankara Antalya Bursa Diyarbakır Eskişehir Erzurum Gaziantep İzmir Kayseri Konya Mersin Sakarya Samsun
[4] Aydınlık 24.11.2012
[5] Çiğdem Toker Akşam 21.11.2012