Bir ki­şi ya da ik­ti­da­rın va­ta­nı­na ya­pa­ca­ğı en bü­yük ha­in­lik ül­ke­si­ni par­ça­la­mak in­san­la­rı bir­bi­ri­ne düş­man et­mek­tir. Bu­nu yap­tı­lar.

Bir ki­şi ya da ik­ti­da­rın ül­ke­si­ne ya­pa­ca­ğı en bü­yük kö­tü­lük “u­lu­sal var­lı­ğı­nın gü­ven­ce­si or­du­su­nu­” “dev­le­tin te­me­li yar­gı­sı­nı­” çö­kert­mek­tir. Bu­nu yap­tı­lar.

Bir ki­şi ve ik­ti­da­rın ül­ke­si­ne ya­pa­ca­ğı en bü­yük ah­lak­sız­lık kul hak­kı dev­let ma­lı ye­mek­tir. Bu­nu da yap­tı­lar.

Bun­la­rı ya­par­ken Al­lah tak­si­rat­la­rı­nı af­fet­sin di­ye ağ­la­ma-acın­dır­ma yön­te­mi­ne baş­vur­du­lar.

Fet­hul­lah Gü­len-Tay­yip Er­do­ğan kar­şı­lık­lı bir­bir­le­ri­ni “AKP ce­ma­ati ce­ma­at AK­P’­yi ya­ra­tı­yor.”

Her iki­si de do­ğur­duk­la­rı ej­de­rin “ön­ce ken­di­le­ri­ni yok ede­ce­ği­ni­” bil­dik­le­ri için ağ­lı­yor­lar.

Bü­lent Arınç “dev­le­tin kal­bi koz­mik oda­yı­” sui­kast uy­dur­ma­sıy­la arat­tı­ğı ve bu­nun he­sa­bı­nın er geç so­ru­la­ca­ğı­nı bil­di­ği için ağ­lı­yor .

Me­lih Gök­çek bir ik­ti­dar de­ği­şik­li­ğin­de “ba­şı­na ge­le­cek­le­ri­” bil­di­ği için ağ­lı­yor.

Fat­ma Şa­hin ka­dın­lar güç du­rum­da kal­dık­la­rın­da ağ­la­dık­la­rı için ağ­lı­yor.

Be­kir Boz­dağ “A­dam olan ağ­la­r” di­yor. Ama dün­ya­da ha­ta ve acz için­dey­ken bo­ca­la­yıp ağ­la­yan “a­dam gi­bi ada­m” ne bir si­ya­si ne de bir di­ni li­de­re ta­nık olu­nu­yor.

Di­ra­yet ve ki­şi­lik za­fi­ye­tiy­le ağ­la­mak hal­kın din ve mer­ha­met duy­gu­la­rı­nı sö­mür­me­ye yö­ne­lik ucuz yön­tem­ler­dir.

Tüm ma­ri­fet­le­ri ka­ra­yı ak gös­ter­mek ya­lan do­lan­la hal­kı kan­dır­ma­ya kur­gu­la­nı­yor.

Bu amaç­la de­mok­ra­si­yi araç ola­rak kul­lan­ma yön­te­mi dış po­li­ti­ka­da da uy­gu­la­nı­yor.

Ne de­mok­ra­si ne de bin­ler­ce in­sa­nın öl­dü­rül­me­si bun­la­rın umu­run­da de­ğil.

Tüm İs­lam ül­ke­le­rin­de Şi­i ik­ti­dar­la­rı yok edip Sün­ni şe­ri­at dü­ze­ni­ni ege­men kıl­dı­ra­rak ken­di­si­nin de Or­ta­do­ğu­’nun li­de­ri ol­ma­sı­nı düş­lü­yor. Bu­nun için şe­ri­at­çı Müs­lü­man Kar­deş­ler ve en azı­lı te­rör ör­güt­le­ri kul­la­nı­la­rak üm­met­ler bir­bi­ri­ne kır­dı­rı­lı­yor.

Ha­di ca­nım sen­de
Ba­tı­lı­la­ra ver­yan­sın edi­yor. “Siz na­sıl olu­yor da Su­ri­ye­’de 100 bin ki­şi­nin ka­ti­li Esa­d’­a bu den­li ses­siz ka­lı­yor­su­nuz? Vic­da­nı­nız sız­la­mı­yor mu?” di­ye ona bu­na pa­la sal­lı­yor.

Pe­ki ada­ma sor­maz­lar mı:
Ey Tay­yip Er­do­ğan siz na­sıl olu­yor da 100 bin ki­şi­yi kat­let­ti di­ye Esa­d’­a ateş püs­kü­rür­ken Su­da­n’­da se­çil­miş hü­kü­me­ti de­vi­rip ik­ti­dar olan 250 bin ki­şi­nin ka­ti­li Al­bay Ömer El Be­şir ile can ci­ğer olu­yor­su­nuz?

Yu­ka­rı Ka­ra­ba­ğ’­da kat­le­di­len 50 bin Aze­ri­’ ye ağ­la­mı­yor Ira­k’­ta 15 mil­yon Sün­ni-Şi­i üm­met Müs­lü­ma­n’­ı bir­bi­ri­ne kır­dı­ran ABD as­ker­le­ri­ne sağ­lık­lar di­li­yor­su­nuz.

Bu du­rum­da baş­ka­la­rı­na in­san­lık ve de­mok­ra­si der­si ver­me­ye kal­kış­ma­nı­za kim ina­nır?

“San­dı­k” de­yip du­ru­yor­su­nuz. San­dık hu­kuk dev­le­ti il­ke­le­ri­nin tam ola­rak ge­çer­li ol­du­ğu ül­ke­ler­de de­mok­ra­si­nin ol­maz­sa ol­ma­zı­dır. An­cak;

* Eğer bir ül­ke­de yüz­de 80 med­ya AKP ik­ti­da­rı­nın gü­dü­mün­dey­se

* Sav­cı­lar yar­gıç­lar AKP uy­du­su ha­li­ne ge­ti­ril­miş­se

* Dev­le­tin tüm araç ge­reç­le­ri (ya­sa­lar yer­le bir edi­le­rek)
ik­ti­dar par­ti­si­nin pro­pa­gan­da hiz­me­ti­ne has­re­dil­miş­se


* Dev­le­tin va­li-kay­ma­kam­la­rı AK­P’­nin mi­li­tan ve ami­go­la­rı ola­rak gö­rev ya­pı­yor­lar­sa

* Sen­di­ka­lar sa­rı­ya dö­nüş­müş­se

* Va­tan­daş­la­ra da­ğı­tı­lan kö­mür er­zak pa­ket­le­ri­ni dev­le­tin de­ğil de AK­P’­nin pa­ra­sıy­la ve­ri­yor­muş gi­bi va­tan­daş kan­dı­rı­lı­yor­sa

Eğer siz hâ­lâ san­dık di­yor­sa­nız. İs­met Pa­şa­’ nın de­yi­miy­le ada­ma “ha­di ca­nım sen­de­” der­ler.

Cin­net ge­tir­me po­li­ti­ka­sı
Baş­ba­kan RTE Üni­ver­si­te­si­’n­de “Bi­lim ada­mı ve sa­nat­çı dal­ka­vuk ol­maz fi­kir­le­ri­ni ve dü­şün­ce­le­ri­ni açık­ça söy­le­me­yen ki­şi­ler bi­lim ada­mı ve sa­nat­çı ola­ma­z” di­ye fet­va bu­yu­ru­yor.

Bi­zim hok­ka­baz­lar ara­sın­dan “Bun­la­rı söy­lü­yor­sun ama ağ­zı­nı aça­nı (eğer si­ze ters dü­şü­yor­sa) anın­da ce­za­lan­dı­rı­yor­su­nu­z” di­yen bir onur­lu ki­şi­lik­li bi­lim ada­mı çık­mı­yor.

15 rek­tör ya­yın­la­dık­la­rı or­tak bir bil­di­riy­le Su­ri­ye ve Mı­sı­r’­dan bü­yük kay­gı duy­duk­la­rı­nı bil­di­ri­yor. “Ya­hu ül­ke par­ça­lan­ma­nın eşi­ğin­de halk­lar bir­bi­ri­ne ha­sım ha­le ge­ti­ri­li­yo­r” “Gü­ney­do­ğu­’da dev­let siz­le­re ömür.”

Bun­lar­dan hiç mi kay­gı duy­mu­yor­su­nuz? Siz­ler ne bi­çim bi­lim ada­mı on­dan da vaz­geç­tik ne bi­çim in­san­sı­nız.

Ata­türk­çü ruh ve onun il­ke­le­ri­ni yok et­me­den “Mi­sa­kı Mil­li­’nin bir ça­kıl ta­şı­na bi­le do­ku­nu­la­ma­ya­ca­ğı­” “ce­ma­at­le­rin şeyh­le­rin at oy­na­ta­ma­ya­ca­ğı­nı­” bil­dik­le­ri için Ata­tür­k’­e sal­dı­rı­yor­lar. La­ik Cum­hu­ri­ye­tin tüm de­ğer­le­ri­ni bir bir yok edi­yor­lar.

“Yü­ce Ata­tür­k’­ün anıt­la­rı­na çe­lenk koy­ma­yı­” “mil­li bay­ram­la­rı ya­sak­la­ma­k” “ül­ke­yi par­ça­la­ma­k” “dur­duk ye­re Su­ri­ye ba­ta­ğı­na gö­mül­me­k” baş­ta El Kai­de ol­mak üze­re dün­ya­nın en azı­lı te­rör ör­güt­le­ri­ne (Ha­ta­y’­ı ka­rar­gah yap­tı­ra­rak) sa­vaş çı­ğırt­kan­lı­ğıy­la Tür­ki­ye­’ yi ate­şe at­mak…”

Akıl al­maz cin­net ge­tir­me te­za­hür­le­ri ya­ni “e­ce­li ge­le­nin ca­mi du­va­rı­na yap­ma­sı­” de­ğil de ne­dir?

Her ke­sim­den çı­kar ve öd­lek­lik­ten ma­lul “on pa­ra­lık men­fa­at uğ­ru­na her şe­yi­ni sa­ta­n” mah­lu­kat (eşi gö­rül­me­miş bir utan­maz­lık­la) AKP yu­la­rı­na bağ­lan­mış ül­ke­yi fe­la­ke­te gö­tü­rü­yor­lar.

Bi­ze bir şey­ler ol­du. Türk hal­kı med­ya­sı böy­le de­ğil­di. Al­lah so­nu­mu­zu hay­rey­le­sin.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

8 Eylül 2013