“A­kı­l” di­ye bir kay­nak
“Vic­da­n” di­ye bir da­ya­nak
“İ­nan­ç” di­ye bir duy­gu
“İn­san­lı­k” di­ye bir de­ğer
“Ah­lâ­k” di­ye bir er­dem
“Ki­şi­li­k” di­ye bir ya­pı
“Ka­rak­te­r” di­ye bir öz
“O­nu­r” di­ye bir yü­ce­lik
“Na­mu­s” di­ye bir soy­lu­luk
“İç­ten­li­k” di­ye bir sı­cak­lık
“Öz­ve­ri­” di­ye bir yak­la­şım
“İs­ten­ç” di­ye bir güç
“Bil­gi­” di­ye bir ka­za­nım
“Ter­bi­ye­” di­ye bir ni­te­lik
“A­da­le­t” di­ye bir ül­kü
“Hoş­gö­rü­” di­ye bir an­la­yış
“Öz­gür­lü­k” di­ye bir il­ke
“Ça­lış­ma­” di­ye bir ça­ba
“Ö­ze­n” di­ye bir du­yar­lık
“Dik­ka­t” di­ye bir ön­lem
“Dos­t” di­ye bir gü­ven­ce

Sev­gi say­gı gü­ven bağ­la­rı var­sa baş­ka bir şey ol­ma­sa da olur.

ÖZ­GÜR­LÜK yok­sa ek­mek yok­tur su yok­tur ışık yok­tur in­san­lık yok­tur.

Ba­ğım­sız­lık yok­sa hiç­bi­ri yok­tur hiç­bir şey yok­tur.


Kut­la­ma
30 Ağus­tos Baş­ko­mu­tan Mey­dan Sa­va­şı Za­fe­ri­’n­den son­ra 9 Eylül 1922’de İz­mi­r’­e gi­ren TBMM Or­du­la­rı­nın kah­ra­man üye­le­ri­ni şe­hit­le­ri­mi­zi baş­ta Mus­ta­fa Ke­mal ATA­TÜRK olmak üze­re öz­lem sev­gi ve say­gı ile ana­rak şan­lı gi­ri­şin 91. yıl­dö­nü­mü­nü yü­rek­ten kutluyo­ruz.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

9 Eylül 2013