Te­rör ör­gü­tü Tür­ki­ye top­rak­la­rın­dan çe­kil­me­me çe­ki­len­le­ri dön­dür­me ka­ra­rı al­dı. Çe­ki­le­ce­ği­ne ina­nan­lar dö­nüş ola­ca­ğı­na da ina­nı­yor. Git­tik­le­ri­ni gös­ter­mek hal­kı al­dat­mak ve za­man ka­zan­mak için “biz gi­di­yo­ru­z” de­yip da­vet et­tik­le­ri ga­ze­te­ci­le­re te­le­viz­yon­cu­la­ra gös­te­ri ya­pan­lar şim­di de “dö­nüş şo­vu­na­” ha­zır­la­nı­yor…

Bu kö­şe­nin okur­la­rı­na PKK’­lı­la­rın önem­li bir bö­lü­mü­nün as­la Tür­ki­ye top­rak­la­rı­nı terk et­me­ye­ce­ği­ni du­yur­muş ör­gü­tün si­lah­lı güç­le­ri­ni ta­ma­men çek­me­si ha­lin­de et­kin­li­ği­nin aza­la­ca­ğı­nı dev­le­tin alan ha­ki­mi­ye­ti­ni sağ­la­mış ola­ca­ğı­nı halk­la bü­tün­le­şe­ce­ği­ni be­lirt­miş­tik. İş­te bu ha­ki­mi­ye­ti dev­le­te kap­tır­ma­mak için PKK çe­kil­me­di sa­de­ce çe­ki­li­yor­muş ha­va­sı ver­di…

Söz­le­rin ucu­nu gör­me­den…
PKK hü­kü­met­ten çok şey­ler bek­le­me­ye baş­la­dı. Kuş­ku­suz dev­let adı­na ör­güt yö­ne­ti­ci­le­riy­le ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de bir ta­kım söz­ler ve­ril­miş­tir. İş­te ve­ri­len söz­le­rin “u­cu­nu gör­me­de­n” te­rör ör­gü­tü de sı­nır­la­rı­mız­dan ay­rı­lı­yor­muş gi­bi yap­sa da ay­rıl­ma­dı. Ör­gü­tün is­tek­le­ri­nin bit­me­ye­ce­ği­ni ar­tık hü­kü­met yet­ki­li­le­ri de an­la­mış du­rum­da.

Ör­güt “çe­ki­li­yo­ru­m” dö­ne­mi­ni ken­di açı­sın­dan çok iyi de­ğer­len­dir­di. Bu dö­nem­de as­ke­rin ope­ras­yo­na çık­ma­sı­na izin ve­ril­me­di­ği için ça­tış­ma ol­ma­dı te­rör ör­gü­tü si­lah­lı mi­li­tan­la­rı­nı kay­bet­me­di. As­ker ope­ras­yo­na çık­ma­dı­ğı için “a­lan ha­ki­mi­ye­ti­” te­rör ör­gü­tü­nün eli­ne geç­ti. Köy­le­re mez­ra­la­ra da­ha ra­hat gi­rer ha­le gel­diler. Ka­yıp ver­me­den pro­pa­gan­da­sı­nı et­ki­li bir bi­çim­de yap­tılar. Ör­gü­te ye­ni ka­tı­lım­lar ol­du.

As­ker ka­ra­ko­lu­nu ya­pa­maz ha­le ge­ti­ril­di. Ka­ra­kol­la­rın et­ra­fı­na bi­ri­ken PKK yan­daş­la­rı as­ke­ri­miz için ağır ha­ka­ret­ler­de bu­lun­du. As­ker hep “sa­bı­r” de­di. Te­rör­le mü­ca­de­le­nin en et­ki­li bir­lik­le­rin­den Bo­lu ve Kay­se­ri ko­man­do tu­gay­la­rı ilk kez bu yıl Gü­ney­do­ğu­’ya gön­de­ril­me­di. As­ke­re “te­rö­ris­ti gör­me duy­ma­” ta­li­ma­tı ör­tü­lü ola­rak ve­ril­di.

PKK ni­çin ey­lem yap­sın?
Si­la­hı­nız­la is­te­di­ği­niz gi­bi do­la­şa­cak­sı­nız köy­le­re ine­cek­si­niz pro­pa­gan­da ya­pa­cak­sı­nız si­ze gü­ven­lik güç­le­ri ta­ra­fın­dan her­han­gi bir mü­da­ha­le ya­pıl­ma­ya­cak ama siz bu­na rağ­men as­ke­re pu­su ku­ra­cak ka­ra­ko­lu ba­sa­cak­sı­nız… Yok böy­le bir şey.

As­ker mü­da­ha­le et­me­dik­çe en azın­dan bu yıl te­rör ör­gü­tü­nün de si­lah­lı ey­lem­le­ri ol­maz. Da­ha doğ­ru­su ol­ma­ma­lı. Çün­kü on­la­rın yıl­lar­dır en bü­yük ama­cı dev­let­le ma­sa­ya otur­mak­tı. Ar­tık o ma­sa­ya otu­rul­du. Bu ör­güt açı­sın­dan en bü­yük ka­za­nım­dır. As­ke­re sal­dır­ma­sı ha­lin­de as­ke­rin de ope­ras­yo­na baş­la­ya­ca­ğı­nı bi­li­yor­lar.

İs­te­kleri ce­za­evin­de bu­lu­nan Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın ön­ce ev hap­si­ne çı­ka­rıl­ma­sı da­ha son­ra­ki aşa­ma­da ser­best bı­ra­kıl­ma­sı. AKP yet­ki­li­le­ri de böy­le bir ka­ra­rın se­çim­ler­de ken­di­le­ri­ne ne ge­ti­rip ne gö­tü­re­ce­ği­ni gör­dük­ten son­ra PKK’­lı­la­ra “he­le bir ses­siz du­run bek­le­ye­li­m” de­miş ola­cak ki bir ses­siz­lik dö­ne­mi baş­la­dı. Evet Gü­ney­do­ğu­’dan şe­hit ha­ber­le­ri gel­me­di ama dev­le­tin et­kin­li­ği önem­li öl­çü­de kay­bol­du.

İkin­ci adım Ab­dul­lah Öca­lan gi­bi ce­za­evin­de­ki PKK’­lı­la­rın da ser­best bı­ra­kıl­ma­sı dağ kad­ro­sun­da bu­lu­nan­la­ra da ye­ni ko­lay­lık­lar ge­ti­ril­me­si­dir. Açık­ça­sı “Ey dev­let evet ben dev­le­tin as­ke­ri­ni po­li­si­ni öğ­ret­me­ni­ni öl­dür­düm ama sen de be­nim ör­gü­tü­mün ele­man­la­rı­nı öl­dür­dün. O yüz­den kar­şı­lık­lı sulh ola­lım bi­zim si­ya­set yap­ma­mı­zın yo­lu­nu açı­n” is­te­ği ge­le­cek­ti.

Şim­di­ki ko­şul­lar ör­güt le­hi­ne
As­ker açı­sın­dan Gü­ney­do­ğu­’da çok şey de­ğiş­ti. Geç­miş­te te­rör­le mü­ca­de­le eden ko­mu­tan­lar ce­za­evin­de. Te­rö­rün en az­gın dö­nem­le­rin­de Kı­zıl­te­pe­’de bu­lu­nan Atil­la Uğur da Ciz­re­’de bu­lu­nan Ce­mal Te­mi­zöz de ce­za­evin­de. Yal­nız on­lar de­ğil o dö­nem böl­ge­de gö­rev ya­pan ni­ce ko­mu­tan­lar “Bal­yo­z” “Er­ge­ne­ko­n” “Ca­sus­lu­k” adı ve­ri­len da­va­la­rın sa­nı­ğı ol­du­lar.

Böy­le bir dö­ne­me ta­nık­lık eden bu­gün Gü­ney­do­ğu­’da gö­rev ya­pan as­ker­den te­rör­le mü­ca­de­le­yi na­sıl bek­ler­si­niz?

Te­rör­le mü­ca­de­le­nin en sı­cak gün­le­ri­ni ya­şa­mış ör­gü­tün bü­tün tak­tik­le­ri­ni bi­len ko­mu­tan­lar ar­tık yok. Tıp­kı 1984 yı­lın­da­ki gi­bi… Gü­ney­do­ğu­’yu çok iyi bi­len bir ko­mu­tan “O dö­nem­de de te­rör­le mü­ca­de­le­de tec­rü­be­li isim­ler yok­tu. Gü­ney­do­ğu­’da te­rör ör­gü­tü kal­dı­ğı­na gö­re dev­let mü­ca­de­le­yi yü­rüt­mek zo­run­da. Son yıl­lar­da te­rör­le mü­ca­de­le bı­ra­kıl­dı­ğı için mü­ca­de­le­yi yü­rü­te­cek­le­rin ye­ni­den de­ne­yim ka­zan­ma­sı ge­re­ke­cek. Da­ha da kö­tü­sü te­rör ör­gü­tü yö­re hal­kı­nı ka­zan­mış du­rum­da­” di­yor.

Dö­nüş açık­la­ma­sı da bir tak­tik
PKK’­nın mey­dan oku­yan bu tav­rı­na kar­şı­lık hü­kü­met ye­ni­den ope­ras­yon­la­ra baş­la­ya­bi­lir mi? Na­sıl PKK’­nın ka­ra­kol­la­ra sal­dır­ma­sı as­ke­re pu­su kur­ma­sı bek­len­mi­yor­sa te­rö­rist­ler de as­ke­rin ope­ras­yon­la­ra baş­la­ya­ca­ğı­na ih­ti­mal ver­mi­yor.

İş­te bu yüz­den te­rö­rist­le­rin yurt­dı­şı­na çı­kıp çık­ma­ma­sı önem­li de­ğil. Hü­kü­met için önem­li olan se­çim­le­ri ka­za­sız-be­la­sız at­lat­mak… Ta­bi­i ki ör­gü­tün ön­de ge­len­le­ri­ne de “a­kıl­lı olu­n” me­saj­la­rı da ulaş­tı­rı­lı­yor. Açık­ça­sı “dö­nü­ş” açık­la­ma­la­rı da ye­ni tak­ti­ğin pla­nın bir baş­lan­gı­cı…


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

10 Eylül 2013