İstanbul’un imamıysan…
Elhamdülillah şeriatçıysan…

Demokrasiyi amacına ulaşmak için “tramvay” olarak görüyorsan…

Yeşili korumak için eylem yapanlara “çapulcu” diyorsan…

5 gencin öldüğü 11 gencin gözünü kaybettiği binlerce gencin yaralandığı demokratik eylemleri acımasız bir polis şiddetiyle bastırmışsan…

Olimpiyatları sana vermezler usta!..

* * *

Senin iktidarında İstanbul talan edilmiş her karış toprağına görülmemiş bir arsızlıkla ucubeler dikilmişse…

Şehrin alt yapısı çökmüş trafiği felç kültür ve sanat yok edilmişse…

Yerden mantar biter gibi İstanbul’un her yerinde imam hatip okulları bitmişse…

Olimpiyatları sana vermezler!..

* * *

Bankta kızla erkek oturmuşlar sohbet etmelerini uygun görmüyorsan…

Dolmabahçe Sarayı’ndaki ofisinden bakıp vapurdan inen kızların kıyafetlerini uygun bulmuyorsan…

Ülkene içki yasakları getiriyorsan…
Kimin kaç çocuk yapması gerektiğini dayatıyorsan…

“Kadınlara ayrı erkeklere ayrı olimpik havuz yaptıracağım” diyorsan…
Kusura bakma böyle bir olimpiyat ruhuna olimpiyatları vermezler usta!..

* * *

Taktik hatası da yaptın be usta!..
Sadece refikan Eminanım ile kerime Sümeyye…
Böyle mi gidilir Arjantin’e?..

Türbanlı büyük kız ve damat mahdumlar Burak ve sakallı Bilal onların türbanlı refikaları…

Torun torba maaile görünmeliydiniz ki anlasalardı kıymetinizi!..

Türban şov ve tesettür defilesi…
O zaman değişirdi fikirleri!..

İstanbul kaybedince “kına stokları tükendi” deme düzeysizliğini gösteren “cemaat kontenjanından” Spor Bakanı olmuş birinin ülkesine vermezlerdi olimpiyatları!..

“Spor ahlakından” söz eden ama “edep ya-hu”yu hakkeden Spor Bakanı mı düzenleyecekti olimpiyatları?..

* * *

Ve nihayet…
Komşusu olan ülkenin devlet başkanını devirmek için savaş isteyen bir Başbakan’ın Arjantin’de “Barış” demesini kimse yemezdi!..

Kendi içindeki terörle baş edemeyen sonunda “çözülmek” zorunda kalan bir iktidarın olimpiyatları düzenleyebileceğine kimseyi inandıramazdın usta!..
Dün gelen elektronik postalarda gördüm…

“Olimpiyat” sözcüğünü bir de tersten oku bak ne çıkıyor:
“Tayip mi lo”

Bundan korkmuş olamazlar mı usta?..
Hele İstanbul kaybedince “İslam dünyası ile bağlantıları da kesip atıyorlar” diyerek “İslamcılık” yapmandan sonra sen Başbakanken olimpiyatları asla alamayacağımızı artık anlamalısın be usta!..

Bu ne utanmazlıktır?!.
İk­ti­dar­da­ki “İs­lam­cı ba­kı­ş” her ko­nu­da ha­kim olun­ca za­man za­man saç­ma­la­mak da ka­çı­nıl­maz olu­yor!..

Or­ta­do­ğu Tek­nik Üni­ver­si­te­si­’n­de­ki (OD­TÜ) olay­da tut­tur­du­lar “e­ği­tim hak­kı engellenemez” “tür­ban öz­gür­lü­ğü­” ve­sa­ire di­ye…

Oy­sa olay bam­baş­ka!..

Biz ola­yın eği­tim hak­kıy­la fi­lan il­gi­si ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor­duk da o tür­ban­lı­la­rın sa­de­ce ta­ri­kat yurt­la­rı­na öğ­ren­ci av­la­mak için gel­dik­le­ri­ni sa­nı­yor­duk…

Me­ğer bir de OD­TÜ yurt­la­rın­da fu­huş ya­pıl­dı­ğı ço­cuk dü­şü­ren kız öğ­ren­ci­ler ol­du­ğu yurt­lar­da iç­ki içil­di­ği if­ti­ra­sı­nı da atı­yor­lar­mış!..

Tep­ki bu if­ti­ra­ya kar­şı!..
OD­TÜ­’de on­lar­ca tür­ban­lı öğ­ren­ci var ve hiç­bi­ri ta­ci­ze uğ­ra­maz­ken bu olay­da bir bit ye­ni­ği ola­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­li­ni bi­le dü­şün­me­di­ler!..

Tez­gah açıp din iş­por­ta­cı­lı­ğı ya­pan­la­rı gör­mek is­te­me­di­ler!..

“U­ta­nı­n” di­ye­ce­ğim ama bun­lar­da uta­na­cak su­rat da yok ki!..

Dü­zelt­me: Her ya­zı­yı dört-beş de­fa oku­mak da ba­zen yet­mi­yor… Pa­zar gün­kü “Ta­rih Tay­yi­p’­i af­fet­me­ye­ce­k” baş­lık­la ya­zı­da “8 Ey­lü­l” ye­ri­ne “8 Ağus­to­s” yaz­mı­şım. De­mek ak­lım Ağus­to­s’­ta kal­mış ku­su­ra bak­ma­yın. (M.T)


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

10 Eylül 2013