Ba­zı okur­la­rım bel­ki “Mil ne­dir?” di­ye so­ra­cak­lar.

Türk Ha­va Yol­la­rı uçuş me­sa­fe­le­ri­ne gö­re yol­cu­la­ra “Mi­l” adı al­tın­da pu­an ve­ri­yor. Ay­rı­ca THY ta­ra­fın­dan an­laş­ma ya­pı­lan Ga­ran­ti Ban­ka­sı­’nın kre­di kar­tı­nı kul­la­nan müş­te­ri­le­ri de yap­tık­la­rı alış­ve­riş­le­re gö­re “Mi­l” el­de edi­yor.

Da­ha son­ra “Mi­l” adı al­tın­da­ki bu pu­an­lar top­la­nı­yor bel­li bir ra­ka­ma ula­şın­ca kart sa­hip­le­ri ödül ola­rak is­te­dik­le­ri ye­re be­da­va uçak bi­le­ti alı­yor.

Ör­ne­ğin Bod­ru­m’­a gi­diş-dö­nüş ödül uçak bi­le­ti al­mak için 9000 mi­le Lon­dra­’ya (Eco­nomy Class) gi­diş dö­nüş için 20.000 mi­le ih­ti­yaç var.

Lon­dra­’ya yer ga­ran­ti­li Eco­nomy Class bi­let 45.000 Bu­si­ness Class bi­let 90.000 mil. Ay­rı­ca ki­şi ba­şı­na 380 li­ra da alan ver­gi­si ödü­yor­su­nuz.
As­ta­rı yü­zün­den pa­ha­lı!

Bu mil­le­ri top­la­mak nor­mal bir va­tan­daş için müm­kün de­ğil. 20 bin mi­le ulaş­mak için bi­le on bin­ler­ce li­ra­lık alış­ve­riş yap­ma­nız ge­re­ki­yor.

Di­ye­lim ki 20 bin mi­li­niz top­lan­mış. İs­te­di­ği­niz ye­re bi­let bu­la­cak mı­sı­nız? Bu özel­lik­le dış hat­lar­da ne­re­dey­se im­kân­sız! Ay­lar­ca ön­ce­sin­den mü­ra­ca­at et­me­niz ve bek­le­me­niz ge­re­ki­yor. Be­lir­li bir sü­re kul­la­nıl­ma­yan mil­ler de ip­tal edi­li­yor hak­kı­nız ya­nı­yor!

20 bin­lik mil­ler­de THY si­ze müm­kün olan her güç­lü­ğü çı­ka­rı­yor.

Siz o mil­le­ri el­de ede­bil­mek için on bin­ler­ce li­ra pa­ra har­ca­mış­sı­nız hiç öne­mi yok. Ta­lep­le­ri kar­şı­la­ya­ma­ya­cak­lar­sa ne­den bu işe gi­ri­şi­yor ne­den in­san­la­rı böy­le kan­dı­rı­yor­lar?

Bu ko­nu­da çok şi­kâyet al­dı­ğım için yaz­ma­dan ön­ce ken­dim biz­zat (kı­sıt­lı eko­no­mi mil­le­ri­ni) kon­trol et­mek is­te­dim.

THY’­nin 444 08 49 No’­lu müş­te­ri hat­tı­nı ara­dım adı­mı sa­nı­mı kart nu­ma­ra­mı ver­dim ve (dik­kat edin bir gün bir haf­ta bir ay de­ğil) 3 ay son­ra­sı için Lon­dra­’ya bir bi­let is­te­dim. Te­le­fon­da­ki ba­yan “Ma­ale­sef o gün­kü uçak­lar­da mil­ler için ay­rı­lan yer do­lu efen­di­m” de­di. Son­ra 5 ay­rı gün da­ha söy­le­dim.

“O gün­lerde de mil için yer yo­k” ce­va­bı­nı al­dım.

“Pe­ki han­gi gün yer var­sa siz söy­le­yin boş olan her­han­gi bir gü­ne ra­zı­yı­m” de­dim.

“Ma­ale­sef ek­ran­da boş gün­le­ri gö­re­mi­yo­ruz sa­de­ce ver­di­ği­niz ta­rih­le­re ba­ka­bi­li­yo­ru­z” ce­va­bı­nı al­dım. Son bir de­ne­me da­ha yap­tım bir ta­rih da­ha söy­le­dim.

Vay ca­nı­na! Ay­lar son­ra­ki o gü­nün bü­tün uçak­la­rı da do­lu imiş!

“Pe­ki na­kit pa­ra ile bi­let al­mak is­te­sem du­rum ne? Yer var mı?” di­ye sor­dum.

Gö­rev­li ba­yan “Ta­bi­i efen­di­m… İs­te­di­ği­niz gün is­te­di­ği­niz uçak­ta yer var. Gi­diş dö­nüş 650 Eu­ro­…” de­di. Ar­tı 380’er li­ra alan ver­gi­si! İyi mi?

Ga­ran­ti Ban­ka­sı mu­di­le­ri­ne hiz­met et­mek ve alış­ve­riş­ler­de ken­di kre­di kar­tı­nın kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­mak için THY’­ye mil­yon­lar­ca evet mil­yon­lar­ca do­lar pa­ra ödü­yor THY ise ban­ka­nın müş­te­ri­le­ri­ne “Mil iş­ken­ce­si­” ya­pı­yor!

Ben kre­di kar­tı­mı ip­tal et­tir­me­ye ka­rar ver­dim. Bu olay­da Ga­ran­ti Ban­ka­sı­’nın hiç­bir su­çu yok. Kö­tü dav­ra­nış ta­ma­men Türk Ha­va Yol­la­rı­’na ai­t… ­Fa­ka­t…

Ga­ran­ti Ban­ka­sı THY ile “Mi­l” an­laş­ma­sı­nı de­vam et­ti­re­cek­se söz­leş­me­ye mut­la­ka bu saç­ma­lı­ğı ön­le­ye­cek bir mad­de koy­dur­ma­lı!

Ak­si hal­de ban­ka da pres­tij kay­bı­na uğ­ra­ya­bi­lir!

AKP’yi elektrik çarpacak!
Elek­trik fa­tu­ra­la­rı­na “Soy­gu­n” de­me­ye di­li­miz var­mı­yor ama soy­gu­na ben­zer uy­gu­la­ma­lar­la hal­kın ca­nı­nı ya­kı­yor­lar!

AK­P’­nin ge­nel­lik­le yan­daş­la­rı için özel­leş­tir­di­ği elek­trik da­ğı­tım şir­ket­le­ri­nin ka­zı­ğı sü­rek­li va­tan­da­şa gi­ri­yor “Hiz­met be­de­li­” adı al­tın­da mil­le­tin ce­bin­den eks­tra pa­ra hor­tum­la­nı­yor!

Tü­ke­ti­ci­nin öde­di­ği elek­trik fa­tu­ra­la­rı­nın yüz­de 60’ı­nı oluş­tu­ran ke­sin­ti­ler şun­lar:

1) Hiz­met Be­de­li 2) TRT Pa­yı 3) Ener­ji Fo­nu 4) Tü­ke­tim Ver­gi­si 5) Sa­yaç Oku­ma Be­de­li 6) KDV 7) Sis­tem Be­de­li 8) Da­ğı­tım Be­de­li.

Şim­di­lik halk çar­pı­lı­yor ama bu gi­diş­le elek­trik

AK­P’­yi de çar­pa­cak!


Tebessüm
“Alkol var mı alkol?”

Askerden dönen Temel iki arkadaşıyla deniz kenarında birkaç şişe içkiyi devirdikten sonra arabası ile evine dönerken trafik polisi çevirmiş…

Genç memur alkol muayenesi yapmadan önce kibar bir şekilde Temel’e sormuş:

“Alkol var mı beyefendi?”
Direksiyondaki Temel başını pencereden uzatıp polis memuruna cevap vermiş:

“Vallahi yok memur bey hepsini içip bitirdik! Olsaydı verirdik vallahi…”

Günün Sözü
Unutmayın ki ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi de vardır!

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

9 Eylül 2013