AKP’nin kapatma davasında yargılamanın yenilenmesi ve masumiyetinin kayıt altına alınmasına ilişkin haber Milliyet gazetesinde yer aldı (Gökçer Tahincioğlu 18.8.2013) Ardından Cumhuriyet gazetesinde AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın AKP’ye açılan kapatma davası sonucu verilen “laiklik karşıtı eylemlerin odağı” kararının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne“yargılamanın yenilenmesi” başvurusu yapmak üzere çalışma başlattığı haberine yer verildi. (Erdem Gül 21.08.2013)

AKP bu konuda gerçekten Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilir mi? Hukuksal yönden incelemeye çalışalım.

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

2010 referandumuyla yapılan değişiklikten önce Anayasa Mahkemesi yargılamaları yönünden Anayasa’da “yargılamanın yenilenmesi”ne ilişkin bir düzenleme yoktu.

153. maddeye göre Anayasa Mahkemesi’nin görev alanına giren konularda verdiği kararların tümü; yani iptal Yüce Divan siyasal parti kapatma siyasal partilerin mali denetimleri yasama dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararları kesindi. Bunların “yargılamanın yenilenmesi” yoluyla yeniden görüşülmesi olanağı yoktu.

Yine bu dönemde Anayasa Mahkemesi Kuruluşu ve Yargılama Usulüne ilişkin 2949 sayılı Yasa’da da bu konuda herhangi bir düzenleme bulunmuyordu.

Buna karşın 2949 sayılı Yasa’nın 33. maddesinde “siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinde incelenir ve karara bağlanır” denildiği için Anayasa Mahkemesi yaptığı yorum sonucunda Anayasa’da ve Kuruluş Yasası’nda açık kural olmamasına karşın siyasal partilerin kapatılması davalarının üçünde “yargılamanın yenilenmesi” yolunu kabul etmiştir.

Bunlar TBKP ÖZDEP ve HEP’e ilişkindir. Her üç partinin kapatılmasına ilişkin kararlar AİHM’nce uygun bulunmadığı için Anayasa Mahkemesi’nce yeniden inceleme konusu yapılması kabul edilmiştir. Ne var ki AİHM’nce gündeme getirilen bulgular “yargılamanın yenilenmesi” için yeterli görülmediği için başvurular esastan reddedilmiştir.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

2010 referandumundan sonra durum değişmiştir. Yüce Divan yargılaması tek aşamalı olduğu temyizi bulunmadığı ceza yargılamalarında bu durumun kabul edilemeyeceği çok eleştirildiği için 2010’da değiştirilen 148. maddeye “Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir” kuralı konulmuştur.

Anayasa’yla verilen yeniden inceleme yetkisi yalnızca Yüce Divan kararlarına ilişkindir. Anayasa’da bunun dışında hiçbir konuda bu bağlamda siyasal parti kapatma davalarında Anayasa Mahkemesi’ne “yeniden inceleme” yetkisi verilmemiştir.

Buna karşılık 2010 Anayasa değişikliğinden sonra 30 Mart 2011 gününde kabul edilen 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 67. maddesine konulan kuralla Yüce Divan kararları yanında siyasal parti kapatma davalarında da “yargılamanın yenilenmesi” kabul edilmiştir. Böylece siyasal parti kapatma davalarında yargılamanın yenilenmesi yasal zorunluluk durumuna getirilmiş konu Anayasa Mahkemesi’nin inisiyatifinden çıkarılmıştır.

Siyasal parti kapatma davalarının yine Ceza Muhakemesi Yasası kuralları çerçevesinde görüleceğine ilişkin düzenlemenin korunmasına karşın ayrıca “yargılamanın yenilenmesi”ne de yer verilmesi dikkat çekicidir.

Bu düzenlemenin Anayasa’ya uygun olup olmadığı tartışmalıdır. Çünkü Anayasa’da Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının kesin olduğu yazılıdır ve bunun tek ayrıklığı (istisnası) Yüce Divan kararlarıyla ilgilidir. Sorun eskiden olduğu gibi Anayasa Mahkemesi yorumuyla aşılabilecekken bunun yasal zorunluluk durumuna getirilmesi düşündürücüdür.

İşte konuya ilişkin düzenlemenin anayasal yönden tartışmalı olmasına karşın Anayasa Mahkemesi Kuruluş Yasası’nda yapılması akla başka şeyleri getirmektedir.

Bilindiği gibi AKP yargısı ordusu üniversiteleri YÖK’ü medyası kamu kurum ve kuruluşları ve sermayesiyle tüm devleti ele geçirmiş İslami cumhuriyeti gerçekleştirme yolunda AKP devletini kurmuştur. Ama tüm bunları yaparken de “ileri demokrasi” söyleminden vazgeçmemektedir.

Ne var ki Anayasa Mahkemesi’nin “AKP laik demokratik cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağıdır” yükünden kurtulamadığı için “ileri demokrasi” söylemi inandırıcı olamamaktadır. Özellikle “Gezi” olaylarından sonra artık dış dinamikler de AKP ve Erdoğan’a ilişkin çok farklı değerlendirmeler yapmaya başlamışlardır.

Bu aşamada AKP’nin bu yükten kurtulmaya “meşruiyet” kazanmaya şiddetle gereksinmesi bulunmaktadır. AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan bu yükten kurtulmanın hesaplarını çok önceden başlatmıştır.

2010 Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesi’nin üye yapısının değiştirilmesinin altında yatan gerçek nedenlerin en önemlilerinden biri budur. Yüksek Mahkeme üyeleri seçme yöntemi atamaya çevrilerek ve tüm yetki TBMM’de çoğunluğu bulunan siyasal iktidara ve siyasal kimlikli Cumhurbaşkanı’na verilerek “AKP ile aynı dünya görüşüne sahip ve onun yolunu açacak görevlilere” dönüştürülmüştür. Bu başarıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi Yasası’nda yukarıda açıklanan düzenleme yapılmıştır.

Hukuksal altyapı hazırlandıktan sonra sıra yeni delil yaratıp Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya gelmiştir. İnternet andıcı davasında verilen karar buna olanak sağlamak içindir. Çünkü AKP ve yandaşlarına göre “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin internet siteleri AKP hakkında kara propaganda yapmak için kurulmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin ‘laik demokratik cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı’ kararı da bu kara propagandaya dayanmaktadır. Bu sitelerin kara propaganda yaptığı yargı kararıyla saptandığına göre AKP yeniden yargılanıp aklanmalıdır.”

Bu mantığı yürütenler Fikret Bila’nın da vurguladığı gibi “laik demokratik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı” saptamasının yalnız internet sitelerindeki bilgilere değil başörtüsü yasağını kaldırmak için yapılan ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Anayasa değişikliği imam hatipliler için üniversiteye girişteki farklı katsayının değiştirilmesi Kuran kursuna gidiş yaşının düşürülmesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Tayyip Erdoğan ve bazı parti yöneticileri ile il ve ilçe başkanlarının demeçlerine dayandığını göz ardı etmektedirler. (Milliyet 24.08.2013)

Anayasa ve Yasa değişiklikleri bu yükten kurtulmak için yapıldığına göre hukuksal durum elversin vermesin AKP sonuç alacağı bir yolda çalışma başlatmışa benzemektedir.

Yeniden yargılanıp “laik demokratik cumhuriyet ilkesi karşıtı eylemlerin odağı” kararının kaldırılması durumunda bu karar nedeniyle kesilen “hazine yardımının” da AKP’ye geri ödenmesinin söz konusu olacağı unutulmamalıdır.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

26.08.2013 01:29

Odatv.com