Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Mehmet Türker | Semt Kabadayısı Belasını Arıyor!..

  Sem­tin ka­ba­da­yı­sı var­dır!..
  Ona bu­na ça­tar na­ra atar be­la­sı­nı arar!..
  He­rif bıç­kın­dır!..

  Koy­nun­da Sür­me­ne bı­ça­ğı ara­da bir ucu­nu gös­te­rir!..
  Kah­ve­ye gi­rer “Kal­kın ulan!” di­ye ba­ğı­rır kim­se se­si­ni çı­ka­ra­maz be­la­ya bu­laş­mak is­te­mez!..

  Yol­da be­ğen­me­di­ği ada­mı çe­vi­rir dö­ver kor­ku­sun­dan kim­se se­si­ni çı­ka­ra­maz!..

  Yal­nız­dır!..
  Dos­tu yok­tur!..

  Ama onun için bu de­ğer­li bir yal­nız­lık­tır!..

  * * *

  Tür­ki­ye iş­te böy­le bir semt ka­ba­da­yı­sı ha­li­ne ge­len ik­ti­dar­dan kor­kar ol­du!..

  An­cak ka­ba­da­yı ül­ke­yi tit­re­tir­ken kom­şu semt­le­re de bu­laş­ma­ya baş­la­dı!..

  Kom­şu semt­ler her ne ka­dar bu ka­ba­da­yı­yı cid­di­ye al­mı­yor­sa da “Yet­ti lan ar­tık!” di­ye­cek nok­ta­ya ya­vaş ya­vaş ge­li­yor!..

  Uzak­tan şöy­le bir ba­kın­ca Tür­ki­ye­’de­ki ik­ti­da­rın ha­li semt ka­ba­da­yı­sın­dan fark­lı de­ğil!..

  * * *

  Bu­laş­ma­dık­la­rı ül­ke kal­ma­dı!..
  Şim­di de Bi­leş­miş Mil­let­le­re (BM) tak­tı­lar!..

  “Ye­ni bir BM ku­ru­lu­r” ko­mik­li­ği in­san­la­rı gül­dür­mek­ten öte va­him bir ge­le­ce­ğe de per­de ara­lı­yor!..

  Ye­ni BM’­yi bu ik­ti­dar mı ku­ra­cak?..
  Tür­ki­ye AB­D’­yi de ekar­te edip dün­ya li­der­li­ği tah­tı­na mı otu­ra­cak?..

  Bu­nu han­gi sağ­lık­lı ka­fa dü­şü­ne­bi­lir?..

  * * *

  Tay­yip Bey “Bü­tün mey­dan­lar Ra­bi­a ve Ade­viy­ye ola­cak Tah­rir ol­ma­ya­ca­k” di­yor!..

  Ama Tah­rir Mey­da­nı­’nın de­mok­ra­si ta­le­biy­le dik­ta­tör Hüs­nü Mü­ba­re­k’­i de­vir­di­ği za­man al­kış­lı­yor­du!..

  Tah­rir Mey­da­nı “İs­lam­cı dik­ta­ya­” kar­şı ayak­la­nın­ca işi­ne gel­me­di pla­ğın ter­si­ni koy­du!..

  Tay­yip han­gi de­mok­ra­si­den söz edi­yor?..

  “A­rap Ba­ha­rı­” de­di­ler Tu­nus Ye­men Lib­ya Su­ri­ye ve Mı­sır ateş­ler için­de kav­ru­lu­yor!..

  “I­ra­k’­a öz­gür­lü­k” de­di­ler Tay­yip de ABD as­ker­le­ri­nin za­fe­ri için dua­lar et­ti so­nuç­ta 1.5 mil­yon Müs­lü­man öl­dü öl­me­ye de de­vem edi­yor!..

  * * *

  Fas Tu­nus Ce­za­yir Suu­di Ara­bis­tan Ku­veyt Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri Ür­dün gi­bi İs­lam ül­ke­le­rin­den tık var mı sa­de­ce Tay­yip or­ta­da ba­ğı­rıp ça­ğı­rı­yor; za­ten hep­si de o ka­dar!..

  Ya böl­ge­de Azer­bay­can Öz­be­kis­tan Ka­za­kis­tan Türk­me­nis­tan Kır­gı­zis­tan gi­bi Müs­lü­man ül­ke­ler­den ses var mı?..

  Yok ama Tay­yip Bey hep­si­ne ye­ti­yor!..

  Tür­ki­ye bu ha­liy­le be­la­sı­nı ara­yan semt ka­ba­da­yı­sı­na ben­zi­yor!..

  De­va­lü­as­yon ka­zı­ğı!..

  Es­ki­den ol­sa yer ye­rin­den oy­nar “de­va­lü­as­yo­n” di­ye ga­ze­te­le­rin sür­man­şe­tin­de yer alır­dı!..

  Şim­di adı­nı “dal­ga­lı ku­r” koy­du­lar mil­le­ti uyut­tu­lar kim­se far­kın­da ola­mı­yor!..

  Es­ki pa­ray­la 1 do­lar 2 mil­yon li­ra ol­du!..

  Pa­ra­dan al­tı sı­fır atı­lın­ca “1 Do­lar 1 Li­ra ola­cak Türk pa­ra­sı ABD do­la­rıy­la eşit­le­ne­ce­k” di­ye ağız­la­rı yay­van­la­şan ik­ti­dar ya­la­ka­sı ya­zar­lar şim­di ABD Mer­kez Ban­ka­sı (FED) Baş­ka­nı Ber­nan­ke’nin ağ­zı­nın içi­ne ba­kı­yor­lar!..

  Dün­ya­yı FED ida­re edi­yor bun­lar dev ay­na­sı­na ba­kıp ken­di cü­ce­lik­le­ri­ni gör­mü­yor­lar!..

  * * *

  Tür­ki­ye­’de res­men de­va­lü­as­yon­lar olu­yor!..
  Bir de­ğil üç-beş ar­ka ar­ka­ya ge­len de­va­lü­as­yon­lar!..
  Kim­se kı­ya­me­ti ko­par­mı­yor çün­kü sö­ğüş­len­me­ye alış­tı!..
  Ma­zo­ta zam ar­ka­dan ben­zi­ne zam!..

  “A­man efen­dim 11 ku­ruş­çu­k”
  Al­tı sı­fır at­tı­lar ya pa­ra ku­ruş ol­du kim­se gi­ren ka­zı­ğı fark et­mi­yor!..

  Pa­ra alım gü­cü­nü hız­la kay­be­di­yor fa­kir fu­ka­ra kö­mür çu­val­la­rı bul­gur-no­hut tor­ba­la­rıy­la nar­koz­la­nı­yor!..

  Kim bi­lir bel­ki de iyi olu­yor!..

  İnö­nü adı!..
  Be­şik­taş Ku­lü­bü ku­rum­sal bir açık­la­ma yap­ma­mak­la bir­lik­te ta­raf­tar­lar­dan yo­ğun uya­rı­lar alı­yo­rum…

  Be­şik­ta­ş’­ın ye­ni sta­dı­nın adı “Vo­da­fo­ne Are­na­” imiş ama komp­lek­sin adı “İ­nö­nü Spor Komp­lek­si­” ola­cak­mı­ş…

  Ya­ni Türk­çe­si ar­tık İnö­nü Sta­dı yok maç­lar “Vo­da­fo­ne Are­na­”da oy­na­na­cak!..

  İnö­nü adı stat­tan alın­mış komp­lek­se ve­ril­miş du­yu­ru­lur!..

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  25 Ağustos 2013
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Duygularıma tercüman olmuş Mehmet Türker..


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş