Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Saygı Öztürk | Önce Mahkumlar Direndi

  Ve bek­le­nen gü­ne gi­ri­li­yor­du. 14 Ağus­to­s’­u 15 Ağus­to­s’­a bağ­la­yan ge­ce de­rin bir ses­siz­lik var­dı. Bir grup Eru­h’­a doğ­ru ala­ca­ka­ran­lık­ta tek kol ha­lin­de yü­rü­yor­du. Her şey plan­la­dık­la­rı gi­bi gi­di­yor­du. Top­lan­ma ye­ri­ne gel­me­den ön­ce te­le­fon kab­lo­la­rı ke­sil­miş­ti il­çe­le­rin ha­ber­leş­me ağı ar­tık yok­tu. Bir­den kı­ya­met kop­tu. Bom­ba­lar pat­lı­yor ka­laş­ni­kof­lar ge­ce­nin ses­siz­li­ği­ni bo­zu­yor­du. Or­ta­lık ana-ba­ba gü­nüy­dü. Ko­ca il­çe bir grup te­rö­ris­te tes­lim ol­ma­ya baş­la­mış­tı. Te­rö­rist­le­rin ka­ra­ko­lun içi­ne gi­rer gir­mez sor­duk­la­rı ilk so­ru “Ko­mu­ta­nı­nız kim?” ol­du. Meh­met Ast­su­bay rüt­be­le­ri­ni ola­yın ilk şaş­kın­lı­ğı geç­ti­ğin­de çok­tan sök­müş­tü. Nö­bet­çi er Sü­ley­man Ay­dın şe­hit ol­muş­tu. 9’u as­ker 12 ki­şi ya­ra­lan­mış­tı. Dört te­rö­rist ban­ka­ya yö­nel­di. He­def ka­sa­yı aç­mak­tı. Pat­la­yı­cıy­la ka­sa­yı aç­mak is­te­di­ler. An­cak dev ka­sa­yı aça­ma­dı­lar. Bek­çi­nin çe­ne­si­ne nam­lu­yu da­ya­yıp sor­du­lar: “Ne­re­de ban­ka mü­dü­rü ne­re­de ka­sa anah­ta­rı?”

  Mü­dür tam 4 sa­at kü­mes­te sak­lan­dı
  Ban­ka­nın üst ka­tın­da loj­man­lar var­dı. Ko­şa­rak mü­dü­rün evi­ne gir­mek is­te­di­ler içer­de kim­se yok­tu. Mu­ha­se­be Mü­dü­rü Mu­sa Çay­na­k’­ın evi­ne gir­di­ler. Çay­na­k’­a “Ver ka­sa­nın anah­ta­rı­nı­” di­ye ba­ğır­dı­lar. Çay­nak “A­nah­tar Mü­dür Be­y’­de­” de­di… Da­ha son­ra ho­par­lör­den bir anons yük­sel­di: “Dik­kat dik­kat. Zi­ra­at Ban­ka­sı Mü­dü­rü Şa­ban Se­za­i Yıl­maz ace­le ban­ka­ya gel. Gel­me­men ha­lin­de eli­miz­de olan eşin ve ço­cu­ğun ya­rım sa­at için­de öl­dü­rü­le­cek.” Yıl­maz anon­su du­yu­yor­du. Yıl­maz o ka­rı­şık­lık­ta bir ta­vuk kü­me­si­ne gir­miş ve yü­züs­tü yat­mış­tı… Mü­dür tam 4 sa­at kü­mes­te sak­lan­dı O ban­ka­cı şim­di bir tu­ris­tik ili­miz­de ya­şı­yor. “O gün bir da­ha gel­me­si­n” di­yor ve şöy­le an­la­tı­yor: “Her şe­yi gö­ze al­dım ve çık­ma­ma­ya ka­rar ver­dim. Kü­me­se gir­di­ği­mi gö­ren­ler var­dı. İs­te­se­ler be­ni ele ve­re­bi­lir­ler­di. Bir ara kü­me­sin üze­rin­de ayak ses­le­ri duy­dum. ‘Bu­ra­lar­da yo­k’ di­ye bir ses duy­dum. Dört sa­at kü­mes­te bek­le­dim…Ta­vuk kü­me­sin­de bit çok­tu. Her ta­ra­fım ka­şın­ma­ya baş­la­mış­tı ama ka­şı­ya­mı­yor­dum. Eşim ve ço­cuk­la­rı­mın öl­dü­rül­müş ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor çıl­dı­rı­yor­dum.” Ban­ka­cı­nın eşi ve oğ­lu jan­dar­ma­nın bah­çe­sin­dey­di­ler.

  Kay­ma­ka­mın evi­ni kim­se söy­le­mi­yor­du
  Se­ken kur­şun­lar­dan diz­ka­pa­ğın­dan ya­ra­la­nan oğ­lu Meh­met Re­ca­i Yıl­maz acı için­de kıv­ra­nı­yor­du. Ce­za­evi ka­pı­sı gü­rül­tüy­le açıl­dı. Mah­kum­lar kar­şı­la­rın­da eli si­lah­lı si­vil­le­ri gör­dü içe­ri gi­ren­le­rin ilk söz­le­ri “Kür­dis­ta­n’­ı kur­duk. Af çı­kar­dık. Öz­gür­sü­nüz. Çı­ka­bi­lir­si­ni­z” ol­du. Bi­ri­si ce­sa­ret edip “Val­lah biz kaç­ma­ya­ca­ğı­mı­za da­ir ko­mu­ta­na söz ver­mi­şiz. An­cak öl­dü­re­rek çı­ka­ra­bi­lir­si­ni­z” de­di. Te­rö­rist­ler­den bi­ri “Ko­mu­tan ar­tık be­ni­m” de­di göğ­sü­nü yum­ruk­la­ya­rak. Ce­za­evin­den çık­ma­mak için bü­yük bir di­re­niş var­dı. Te­rö­rist­ler ka­pı­yı açık bı­ra­kıp gi­der­ken mah­kum­lar ka­pı­yı ka­pat­tı. Ar­ka­sı­na ne bul­du­lar­sa dol­du­rup ba­ri­kat oluş­tur­du­lar. Mey­dan­da bi­ri­le­ri nu­tuk atı­yor bi­ri­le­ri ye­re ya­tır­dık­la­rı va­tan­daş­la­rın ka­fa­la­rı­na Ka­laş­ni­ko­f’­u da­ya­mış “Kay­ma­ka­mın evi ne­re­de sav­cı­nın evi ne­re­de ko­mu­tan ne­re­de?” di­ye so­ru­yor­du. İn­san­lar ne Kay­ma­kam Mus­ta­fa Er­do­ğa­n’­ın evi­ni ne sav­cı­nın loj­ma­nı­nı gös­te­ri­yor­du. Ya­nıt “Val­lah bil­mi­yo­rum…” olu­yor­du.

  ‘Gi­di­yo­ruz ama Al­lah so­nu­mu­zu hayır ede­’
  Eru­h’­un ba­sıl­dı­ğı sa­at­ler­de Hak­ka­ri­’nin Şem­din­li İl­çe­si de ba­sı­lı­yor­du. Grup için­de bu­lu­nan Se­fe­ri Yıl­maz Şem­din­li­’yi iyi bi­li­yor on­la­ra kı­la­vuz­luk ya­pı­yor­du. Ba­ran Meh­met Ağa­as­lan ve Ce­lal Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu kar­şı­sın­da­ki ca­mi ile yol ara­sı­na yer­leş­ti. Bir grup in­şa­at ha­lin­de olan As­ker­lik Şu­be­si­’ne yö­nel­di. Se­fe­ri Yıl­maz si­lah­lı gru­bu şu­be­nin üst ka­tı­na çı­kar­dı. Ro­ke­ta­ta­rı kul­la­nan Hü­se­yin Til­ki ga­zi­no­yu he­def alıp bir el ateş et­ti. Ro­ke­ta­tar ağa­ca çarp­tı. Bu ara­da Ka­laş­ni­ko­flu grup su­bay ga­zi­no­su­na sü­rek­li ola­rak ateş edi­yor­du. Bu atış­lar beş da­ki­ka ka­dar sür­dü. Grup in­şa­at­tan inip çe­kil­me­ye baş­la­dı. Te­rö­rist­le­rin as­ke­ri bi­na­la­ra yö­ne­lik sal­dı­rı­sı so­nu­cu As­ker­lik Şu­be Baş­ka­nı Tun­cay Şe­ne­rol Ast­su­bay Ça­vuş Me­miş Arı­baş Jan­dar­ma Ça­vuş Se­dat Ku­rum ağır şe­kil­de ya­ra­lan­dı. Ast­su­bay Me­miş Arı­baş al­mış ol­du­ğu mer­mi ya­ra­sı so­nu­cu da­ha son­ra şe­hit ol­du. “Ka­ra ha­ber tel­graf­tan tez gi­de­r” der­ler ama Eru­h’­un ba­sıl­ma­sı­nı bil­dir­mek öy­le ko­lay ol­ma­dı. “İl­çe­miz ba­sıl­dı­” ha­be­ri­ni va­li­li­ğe bil­di­re­bil­mek Kay­ma­kam Mus­ta­fa Er­do­ğa­n’­a dü­şü­yor­du. Şim­di ge­ce­nin ka­ran­lı­ğın­da yo­la çık­mak hiç de akıl işi de­ğil­di… Da­ha­sı git­me­ye yü­rek is­ter­di… İş­te o yü­rek genç Kay­ma­kam Mus­ta­fa Er­do­ğa­n’­da Or­man Böl­ge Şe­fi Ali Ak­su­’da da­ha­sı bu­gün kim­se­nin adı­nı bi­le ha­tır­la­ma­dı­ğı Si­ir­t’­ten Eru­h’­a yol­cu ge­ti­ren ve ka­ran­lık çö­kün­ce ge­ri dön­me­yen bir tak­si şo­fö­rün­de var­dı. Yan­la­rı­na bir jan­dar­ma eri al­dı­lar. Tak­si şo­fö­rü “Val­lah be­yim bun­lar yo­la pu­su bi­le kur­muş­lar­dır. Gi­di­yo­ruz ama Al­lah so­nu­mu­zu ha­yır ede­” de­di. Kay­ma­kam “Ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun git­me­li­yiz. Sa­ba­hı bek­le­ye­cek za­man de­ği­l” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di.

  Ka­ra ha­be­ri ön­ce jan­dar­ma eri ver­di
  Va­li ko­na­ğı­nın önü­ne gel­dik­le­rin­de sa­at 02.00 ci­va­rıy­dı. Ko­na­ğın bek­çi­si va­li­yi ra­hat­sız et­mek­ten kor­ku­yor “Sa­yın Kay­ma­ka­mım sa­bah gel­se­niz ol­maz mı?” di­yor­du. Kay­ma­kam bek­çi­yi ters­le­di ve Va­li Re­cep Bir­sin Özen uyan­dı­rıl­dı. İl­çe­si ba­sı­lan kay­ma­kam çok sı­kın­tı­lıy­dı. Ge­ri­lim­li bir yol­cu­luk­tan son­ra va­li ko­na­ğı­na ulaş­tı­ğın­da bit­kin va­zi­yet­tey­di. Ba­yıl­dı ba­yı­la­cak­tı. Da­ha kay­ma­kam ağ­zı­nı aç­ma­dan jan­dar­ma er ko­nuş­tu: “Va­li Abi bi­zim il­çe­yi bas­tı­lar. Bö­lük ya­zı­cı­mız Sü­ley­man Ay­dın şe­hit ol­du çok sa­yı­da ar­ka­da­şı­mız ya­ra­lı.” Kay­ma­kam Mus­ta­fa Er­do­ğan da­ha faz­la di­re­ne­me­di. Bu­lun­du­ğu kol­tu­ğa yı­ğıl­dı. Ba­yıl­mış­tı. Kay­ma­ka­mı ayılt­mak için ko­lon­ya dö­kü­lü­yor. Ken­di­ne ge­lip sa­kin­le­şin­ce olup bi­ten­le­ri an­lat­tı. Eru­h’­un ba­sıl­dı­ğı­nı Si­irt Va­li­si Re­cep Bir­sin Özen Şem­din­li­’nin ba­sıl­dı­ğı­nı da Va­li Arif Ak­bu­lut An­ka­ra­’ya bil­di­ri­yor­du. Te­rör ör­gü­tü­nün kan­lı ey­lem­le­ri için iş­te “O ge­ce­” düğ­me­ye ba­sıl­mış­tı…

  BİTTİ
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  16 Ağustos 2013

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Pkk'nın Eruh'a girmesini kutlamışlardı geçen gün dimi?

  ve buna kimsenin sesi çıkmadı..


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş