Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kemal Baytaş | Atatürk Fobisi Feleklerini Şaşırtıyor

  Churc­hil­l’­den Ro­ose­vel­t’­e Le­ni­n’­den Ma­o’­ya De Ge­ul­le­’den Ti­to­’ya Mc Art­hu­r’­dan Ken­ned­y’­ye Neh­ru­’dan Ve­ni­ze­lo­s’­a ka­dar 20’n­ci as­ra dam­ga­sı­nı vur­muş tüm li­der­ler Ata­tür­k’­ü as­rın de­ha­sı mu­ci­ze adam ola­rak ta­nım­lı­yor­lar. Dün­ya ün­lü­le­ri­nin hiç­bir dev­let ada­mı için bu ka­dar ağız bir­li­ği yap­tı­ğı­na ta­nık olun­mu­yor.

  Ata­tür­k’­ün do­ğu­mu­nun yü­zün­cü yı­lın­da UNES­CO­’nun 152 dün­ya ül­ke­sin­den olu­şan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı ya­pı­lı­yor. Rus de­le­ge­si söz ala­rak o yıl UNES­CO­’nun oluş­tur­du­ğu tüm pro­je­le­re Ata­türk adı­nın ve­ril­me­si­ni öne­ri­yor.

  Bu­na İs­veç de­le­ge­si “ne ya­ni bun­dan böy­le her önem­li ki­şi­nin do­ğum yıl­dö­nü­mün­de pro­je­le­ri­mi­ze on­la­rın is­mi­ni mi ve­re­ce­ğiz?” di­ye kar­şı çı­kı­yor. Tek­rar kür­sü­ye çı­kan Rus “İs­veç­li ar­ka­da­şı­ma Ata­tür­k’­ü iyi oku­yup in­ce­le­me­si­ni öne­ri­rim. Ata­türk her­han­gi bir li­der de­ğil­dir. Onun fel­se­fe­si il­ke­le­ri mu­ci­ze za­fer ve dev­rim­le­ri hiç­bir za­man es­ki­mez. O her asır­da ça­ğı­nı aşan ba­ğım­sız­lık ve öz­gür­lük ön­de­ri­di­r” di­yor.

  Ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı­nın üçün­cü gü­nün­de ilk sö­zü İs­veç de­le­ge­si alı­yor. “Ben üç gün bo­yun­ca kü­tüp­ha­ne­ye git­tim. Ata­tür­k’­le il­gi­li tüm ya­yın­la­rı in­ce­le­dim. Şim­di Rus de­le­ge­si­nin Ata­tür­k’­le il­gi­li söz­le­ri­ne yü­rek­ten ka­tı­lı­yor ve ver­di­ği öner­ge­ye ilk im­za­yı ben atı­yo­ru­m” di­yor. Biz bu ola­yı:

  “10 Ka­sım­da Anıt­ka­bi­r’­e gi­dip sap gi­bi ayak­ta dur­mak bi­zim için en bü­yük
  azap­tı­r” di­yen

  Ata­türk anıt­la­rı­na çe­lenk koy­ma­yı ya­sak­la­yan
  Ata­türk isim­li okul­la­ra ken­di eş­le­ri­nin is­mi­ni ve­ren Onun­cu Yıl Mar­şı­’nı ağ­zı­na al­ma­yan dev­let bü­yük­le­ri­miz!

  “A­ta­türk ye­te­nek­siz­di ya da Ata­türk­çü ol­mak be­nim için bir zül­dü­r” di­yen çak­ma prof.lar

  Onu ta­rih ki­tap­la­rı ve in­san­la­rın yü­re­ğin­den sil­me­ye kal­kan zı­pır­lar ve tüm bu me­la­net­le­re kar­şı kı­lı kı­pır­da­ma­yan sav­cı­la­ra it­haf edi­yo­ruz.

  Ada­le­tin ce­na­ze tö­re­ni

  Vak­ti za­ma­nın­da şi­rin gü­zel bir bel­de­de il­ginç bir adet var­mış.

  Sı­ra­dan bir va­tan­daş öl­dü­ğün­de ki­li­se ça­nı bir kez

  Es­naf­tan bi­ri­le­ri ölün­ce iki kez

  Dev­let bü­yük­le­rin­den bi­ri ölün­ce üç kez
  Kral ölün­ce de çan­lar dört kez ara­lık­lar­la ça­lı­nır­mış.

  Bu yö­re­de dü­rüst­lü­ğüy­le mü­sel­lem her­ke­sin inan­dı­ğı say­dı­ğı ki­li­se­nin çan­cı ba­şı bir if­ti­ra­ya uğ­rar bir yol­suz­luk suç­la­ma­sıy­la mah­ke­me­ye çı­kar­tı­lır. Yar­gıç çan­cı ba­şı­nı hak­sız bir şe­kil­de yük­lü bir pa­ra ce­za­sı­na çarp­tı­rır. Halk bu ka­ra­ra tep­ki gös­te­rir. Her­kes üzün­tü­den kah­ro­lur.

  Bir gün aha­li ani bir çan se­si du­yar. Ar­dın­dan ikin­ci üçün­cü der­ken çan dör­dün­cü kez ça­lın­ca kral öl­dü di­ye ka­la­ba­lık­ta ağ­la­ma­lar sız­la­ma­lar baş­lar. An­cak çan be­şin­ci kez acı acı ça­lın­ca halk te­laş­la­nır. Doğ­ru çan­cı ba­şı­na gi­der­ler. Çan en faz­la 4 kez o da kral için ça­lı­nı­yor­du. Kral­dan da­ha önem­li kim var ki ça­nı be­şin­ci kez çal­dın di­ye so­rar şu il­ginç ce­va­bı alır­lar. “A­da­let öl­dü bey­ler ada­le­t” siz­le­ri ce­na­ze tö­re­ni­ne ça­ğır­dım.

  AKP dö­ne­min­de Tür­ki­ye­’de ada­le­tin öl­dü­ğü­nün ema­re­le­ri say­mak­la bit­mi­yor. Çan­cı ba­şı ada­le­tin kat­le­dil­di­ği bir olay­da ça­nı beş de­fa çal­mış­tı. Bu adet “her gün yüz­ler­ce kez ada­le­tin kat­le­dil­di­ği­” İs­lam ül­ke­si Tür­ki­ye­’ye uyar­lan­dı­ğın­da 5 çan ye­ri­ne 5 kez sa­la (ce­na­ze na­ma­zı­na çağ­rı) okun­ma­sı ge­re­kir ki bu du­rum­da ül­ke­nin her ye­rin­de ar­dı ar­dı­na ke­fen­le­nip def­ne­di­len ada­le­tin ce­na­ze tö­ren­le­rin­de oku­nan sa­la se­si­nin ar­dı ar­ka­sı ke­sil­mez.

  Ada­le­tin kat­li­ne fet­va ve­ren;

  * Ma­sum ga­ri­ban Kud­di­si Ok­kı­r’­ı Er­ge­ne­kon ka­sa­sı di­ye zin­da­na atan kah­rın­dan kan­se­re ar­dın­dan (can­lı ce­na­ze ha­lin­dey­ken bi­le tah­li­ye et­me­yip) ölü­mü­ne ne­den olan sav­cı ve yar­gıç­lar ve bun­lar için so­ruş­tur­ma iz­ni ver­me­yen ba­kan

  * Sa­nal ve seh­ven bel­ge­ler te­rö­rist giz­li ta­nık­lık­la­rı ce­ma­at im­za­sız ih­bar­la­rıy­la ken­di mil­li or­du­su­nu çö­ker­ten Si­liv­ri­’nin sav­cı ve yar­gıç­la­rı

  * Pa­la­cı eş­kı­ya ka­til po­li­si ser­best bı­ra­kır­ken “Baş­ba­kan is­ti­fa­” di­ye slo­gan atan genç­le­ri çe­te­ci­lik ve hü­kü­me­ti dü­şür­me su­çun­dan zin­da­na atan yar­gıç­lar

  * Ge­zi par­kı ola­yın­da bi­ber gaz­la­rı ve cop­lar­la has­ta­ne­lik edi­len genç­le­ri te­da­vi eden dok­tor­la­ra so­ruş­tur­ma açan sav­cı­lar

  * De­niz Fe­ne­ri soy­gu­nu­nu ha­sı­ral­tı et­ti­ren HSYK

  * Yük­sek yar­gı­da ta­li­mat­la blok (tor­na) oy ve­ren yar­gıç­lar

  Cüm­bür ce­ma­at “ca­nı­na kıy­dık­la­rı ada­le­ti­n” de­fin tö­ren­le­rin­de mu­sal­la ta­şı önün­de saf tu­tar­lar.

  İmam bun­la­rın gö­zü­nün içi­ne ba­ka ba­ka ses­le­nir. Tan­rı “a­da­le­tin ölü­mü­ne ne­den olan­la­rı­n” tak­si­ra­tı­nı af­fet­sin.

  Yar­gıç sav­cı ve üst dü­zey yar­gı ve HSYK üye­le­rin­den olu­şan ce­ma­at hep bir ağız­dan “A­mi­n” der.


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  25 Ağustos 2013

  Sürmenaj and Senfiu☆ like this.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Harika bir yazı..
  Senfiu☆, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş