Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tokmak | Merhaba…

  Ar­tık bu sü­tun­da her gün orta sayfada ise haf­ta­nın 4 gü­nü be­ra­ber ola­ca­ğız.

  Ben de de­ğer­li ar­ka­da­şım Emin Çö­la­şan gi­bi Tay­yip Be­y’­in gad­ri­ne uğ­ra­yan ya­zar­lar­da­nım.

  Ben de Hür­ri­yet Ga­ze­te­si­’n­de ya­zı­yor­dum.
  5 yıl bo­yun­ca Hür­ri­yet okur­la­rı­na ses­len­dim. Ya­zı­la­rım ik­ti­da­rı ra­hat­sız edi­yor­du.

  Ne za­man ko­vul­ma­sı ge­re­ken bir isim ol­dum?
  Tüm uya­rı­la­ra rağ­men inan­dı­ğım fi­kir­le­ri sa­vu­nup Tay­yip Be­y’­i eleş­tir­me­ye de­vam et­ti­ğim za­man…

  Baş­ba­kan ga­ze­te pat­ron­la­rı­na:
  “O ya­zar­la­rın ma­aş­la­rı­nı siz ve­ri­yor­su­nuz. Si­zin is­te­di­ği­niz gi­bi yaz­mı­yor­lar­sa bi­zim dük­kân­da si­ze yer yok de­yip on­la­rı ka­pı önü­ne koy­ma­lı­sı­nız. Ben siz­den he­sap so­ra­rım!” mea­lin­de teh­dit­ler sa­vu­run­ca ödü ko­pan med­ya pat­ron­la­rı ik­ti­da­rın sev­me­di­ği ya­zar­la­rı bi­rer bi­rer tas­fi­ye et­me­ye baş­la­dı. Bun­la­rın ara­sın­da ben de var­dım.

  Ga­ze­te­yi ve ga­ze­te­ci­yi sus­tur­ma ope­ras­yo­nu hâ­lâ bit­miş de­ğil… He­men her gün ye­ni ye­ni olay­lar­la kar­şı­la­şı­yo­ruz.

  İk­ti­da­rın hiz­met eri du­ru­mu­na ge­len bir kı­sım med­ya pat­ro­nu­nun za­yıf­lık­la­rı­na acı­yo­rum ama on­la­rı faz­la suç­la­mı­yo­rum. Kor­kan in­san güç­lü­nün kar­şı­sın­da eği­lir iki bük­lüm olur! Gü­nü­müz­de kork­ma­yan pat­ron ise o ka­dar az ki…

  Ga­ze­te­ci­le­rin iş­siz kal­ma­sın­da asıl so­rum­lu olan Baş­ba­ka­n’­dır. Her za­man hak­tan-hu­kuk­tan bah­se­den de­mok­ra­si­den ve ba­sın öz­gür­lü­ğün­den söz açı­lın­ca man­gal­da kül bı­rak­ma­yan Baş­ba­ka­n’­ın de­mok­ra­tik ol­ma­yan tu­tu­mu Türk Ba­sı­nı­’nı si­lin­dir gi­bi ezip geç­ti!

  Ney­se ki ül­ke­miz­de dev­let­le hiç­bir çı­kar iliş­ki­si ol­ma­yan SÖZ­CÜ Ga­ze­te­si var.

  Si­ze bir ger­çe­ği da­ha açık­la­ya­yım…
  SÖZ­CÜ pat­ro­nuy­la ge­nel ya­yın mü­dü­rüy­le ya­zı iş­le­ri kad­ro­su ve ya­zar­la­rıy­la bir­lik­te be­nim can dost­la­rı­mın ol­du­ğu bir ga­ze­te­dir. On­la­ra des­tek ol­mak için SÖZ­CÜ­’nün yıl­lar­dan be­ri TOK­MAK sü­tu­nu­nu ben ya­zı­yo­rum. Ar­tık kö­şe­ye im­za koy­ma za­ma­nı­nın gel­di­ği­ni dü­şün­dük… Bun­dan böy­le her gün be­ra­be­riz…  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  25 Ağustos 2013

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hükümetin borazanlığı yapmayan kala kala kaç gazete kaldı ki?


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş