Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Rahmi Turan | Bu Köşe Özgürlükler Meydanı!


  Ül­ke­miz­de bu­gün hâ­kim olan ge­nel duy­gu “Kor­ku­”dur.
  Ki­mi­le­ri bu­na “Kor­ku im­pa­ra­tor­lu­ğu­” di­yor.

  Kor­ku­nun ol­du­ğu ül­ke­ler­de mut­lu­luk ol­maz.

  Ben şart­lar ne olur­sa ol­sun doğ­ru­la­rı ya­pa­ca­ğım.

  “Doğ­ru ola­nı gö­rüp de yap­ma­mak kor­kak­lık­tı­r” di­yen bil­ge ki­şi­ler hak­lı­dır.

  Ay­rı­ca kor­ku­nun ece­le fay­da­sı ol­ma­dı­ğı­nı da bi­len­ler­de­nim.

  Umu­du­nu ve ce­sa­re­ti­ni kay­be­den ulus­lar her şey­le­ri­ni kay­be­der.

  Ül­ke­miz için iyi gün­le­ri gü­zel ya­şa­mı mut­lu ha­ya­tı umut et­mek be­nim iti­ci gü­cüm­dür.

  Lü­ga­tim­de as­la ve as­la pes et­mek söz­cü­ğü yok­tur!

  * * *

  Lon­dra­’nın en bü­yük par­kı olan ün­lü Hyde Par­k’ı bi­le­ni­niz çok­tur.

  Uzun yıl­lar­dır top­lu­mun her ke­si­min­den çe­şit­li in­san­la­rın ser­best­çe ko­nu­şa­bil­di­ği yer olan “S­pea­kers Cor­ne­r” Hyde Par­k’­ın Ku­zey­do­ğu kö­şe­sin­de bu­lu­nur.

  Bu­ra­sı sı­nır­sız­lık­lar mey­da­nı­dır.

  Bir is­kem­le ve­ya bir por­ta­kal san­dı­ğı üze­ri­ne çı­kan her­han­gi bir ko­nuş­ma­cı İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı­’nı ve İn­gi­liz Hü­kü­me­ti­’ni yer­den ye­re vu­ra­bi­lir ka­fa­sı kı­zar­sa İn­gil­te­re Kra­li­çe­si­’ni bi­le en ağır söz­ler­le eleş­ti­re­bi­lir!

  Ko­nuş­ma­cı­nın çev­re­sin­de bu­lu­nan­lar onu coş­kun bir şe­kil­de al­kış­la­ya­bi­lir tem­po tu­ta­bi­lir…

  Pe­ki po­lis­ler ne ya­par?
  On­lar da sa­de­ce din­ler. Ko­nuş­ma­cı hak­kın­da hiç­bir ta­ki­bat ya­pıl­maz.

  Ko­nuş­ma­cı­yı al­kış­la­yıp Baş­ba­ka­n’­ı pro­tes­to eden­le­re taz­yik­li su ya da bi­ber ga­zı sı­kıl­maz! İn­san­lar tek­me to­kat­la ya da cop­la dö­vül­mez!

  İn­gil­te­re’ye öz­gü tam bir öz­gür­lük mey­da­nı­dır ora­sı…

  “S­pea­kers Cor­ne­r” (Ko­nuş­ma­cı­lar Kö­şe­si) dı­şın­da bun­lar ya­pı­la­maz. O za­man ya­sa­lar iş­ler!

  * * *

  Tüm bun­la­rı ne­den yaz­dım?
  İş­te bu “TOK­MAK-2” sü­tu­nu da Hyde Park gi­bi ola­cak. Okur­la­rı­mın tüm dü­şün­ce­le­ri dert­le­ri sı­kın­tı­la­rı eleş­ti­ri­le­ri bu sü­tun­da yer bu­la­cak.

  “TOK­MAK-2” hak eden­le­rin te­pe­si­ne tok­mak gi­bi ine­cek!

  Ta­bi­i ki bu­ra­sı İn­gil­te­re de­ğil! Tüm bu söy­le­dik­le­rim ya­sa­la­rın izin ver­di­ği öl­çü­de ola­cak!

  Bu­ra­sı bir çe­şit er mey­da­nı…

  Ce­sa­re­tin var­sa yü­re­ğin ye­ti­yor­sa sen de ko­nuş sen de yaz!

  Cumhuriyet alerjisi!

  Utanç ve­ri­ci olay­lar­la kar­şı kar­şı­ya­yız!
  Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri bir bir yok edil­me­ye ça­lı­şı­lı­yor.
  Ne­dir alıp ve­re­me­dik­le­ri bil­mi­yo­ruz ama is­te­dik­le­ri bel­li!
  Bun­la­rın Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ile ara­la­rın­da bir hu­su­met bir kan da­va­sı var san­ki! Ne­den­se Cum­hu­ri­ye­t’­e aler­ji du­yu­yor­lar!

  Üzü­cü olay­la­ra ta­nık olu­yo­ruz!
  Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’n­da baş­la­yıp va­li­lik ta­be­la­la­rı­na ge­çen “T.C.”yi sil­me ope­ras­yo­nu İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r’­in açık­la­ma­la­rıy­la da­ha da ha­zin bir hal al­dı.

  Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin sim­ge­si olan “T.C.” harf­le­ri ta­be­la­ya sığ­ma­mış!

  90 yıl­dır her ta­be­la­ya sı­ğan “T.C.” bu ik­ti­dar dö­ne­min­de ne­den­se bir­den bi­re sığ­maz ha­le gel­di. Bun­la­rın “Cum­hu­ri­ye­t”­e kar­şı bir aler­ji­le­ri var.

  Oy­sa tüm mev­cu­di­yet­le­ri­ni Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ne borç­lu­lar!

  Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ol­ma­say­dı on­lar ne olur­du? Bi­rer hiç!
  İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r’­i İs­tan­bul Va­li­li­ği sı­ra­sın­da ta­nı­dık. Ay­dın bir in­san iyi bir dev­let me­mu­ru idi. An­cak İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na otu­run­ca hu­yu de­ğiş­ti o da “La­ik Cum­hu­ri­yet kar­şıt­la­rı­” ara­sın­da yer al­dı.

  Mu­am­mer Bey “Ta­be­la­lar­da yer dar ol­du­ğu için T.C. harf­le­ri­ni koy­ma­dı­k” de­miş. 90 yıl­dır o ta­be­la­lar­da şe­ref­le yer alan iki harf ar­tık faz­la ge­li­yor sığ­mı­yor ha?

  Af­fe­der­si­niz ama bu söz­le­re yal­nız kar­ga­lar de­ğil ör­dek­ler kuş­lar ko­yun­lar ku­zu­lar bi­le gü­ler.

  Mu­am­mer Be­y’­in so­ya­dı “Gü­le­r”… Ken­di gül­sün ama ne olur her­ke­si gül­dür­me­sin!

  Tebessüm

  “İnsanlar yenilik istiyor!”

  Arkadaşım Mali Müşavir Yüksel Yılmaz anlattı:
  “Şişli’de geçen hafta para verdiğim kör bir dilencinin önceki gün kolunun sakat olduğunu gördüm. Ertesi gün aynı yerden geçerken dilenci bu defa sağır ve dilsizdi…

  Artık tanışık olmuştuk. Dayanamayıp sordum:

  “Sen her gün sakatlığını değiştirir misin?”

  Adam boynunu büktü:


  “Ne yapayım beyim? İnsanlar yenilik istiyor!”

  Günün Sözü

  Saf olma aslanım her gözyaşına kanma!
  Ağlarsa anan ağlar gerisi yalan ağlar!

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  25 Ağustos 2013


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bugün bütün köşe yazarları döktürmüş. (:


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş