Ön­ce vah­şe­ti an­lat­tı­lar. Son­ra da 'İs­ter­se­niz gö­rün­tü­ler eli­miz­de si­ze iz­let­ti­re­bi­li­ri­z' de­di­ler.

“Be­nim yü­re­ğim o gö­rün­tü­le­re da­ya­na­maz!” de­dim. Ar­ka­daş­la­rım sey­ret­ti­ler. “…Ba­şın­da­ki ör­tü nedeniy­le yü­zü bel­li ol­ma­yan sa­de­ce göz­le­ri açık­ta bı­ra­kıl­mış bi­ri önü­ne kat­tı­ğı 15-16 yaş­la­rın­da­ki elle­ri bağ­lı iki ço­cu­ğa ite ka­ka diz çök­tü­rü­yor. Da­ha son­ra yük­sek ses­le dua­lar oku­yor tek­bir ge­ti­ri­yor. Çer­çe­ve­ye gir­me­yen ar­ka­da­ki ki­şi­le­rin de tek­bir ge­tir­dik­le­ri du­yu­lu­yor. Son­ra ço­cuk­la­rın ba­şın­da­ki ki­şi ge­ri çe­ki­li­yor. Ek­ran bo­şa­lır bo­şal­maz kur­şun yağ­ma­ya baş­lı­yor. Ço­cuk­la­rın can­sız be­den­le­ri bir­bi­ri­nin üs­tü­ne dü­şer­ken fon­da hâ­lâ tek­bir ses­le­ri yan­kı­la­nı­yor.” Ar­ka­daş­la­rın an­lat­tık­la­rı­nı din­le­dik­çe göğ­süm da­ra­lı­yor ne­fe­sim tu­tu­lu­yor do­nup ka­lı­yo­rum. Sa­de­ce “La­net ol­sun! Al­lah be­la­la­rı­nı ver­sin!” diyebiliyorum.

Ha­ta­y‘­da­ki te­le­viz­yo­nun yö­ne­ti­ci­si el­le­rin­de bu­nun gi­bi bir­çok gö­rün­tü­nün ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. He­men her gün ken­di­le­ri­ne El Nus­ra­cı ve El Ka­ide­ci ca­ni­le­rin ara­la­rın­da 8-10 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­rın da bulundu­ğu Be­şar Esad yan­lı­sı Su­ri­ye­li­le­ri sa­tır­lar­la na­sıl kes­tik­le­ri­ni gös­te­ren gö­rün­tü­le­rin ulaş­tı­ğı­nı belir­ti­yor. Ye­rel te­le­viz­yo­nun yö­ne­ti­ci­si sey­ret­ti­ği kat­li­am sah­ne­le­ri­ni an­la­tır­ken ağ­la­ma­mak için kendisi­ni zor tu­tu­yor: “Bun­lar gü­ya za­lim Esa­d’­ı de­vir­mek için ora­da­lar. Evet Esad bir dik­ta­tör. Her dikta­tör gi­bi onun da git­me­si ge­re­ki­yor. Ama bu “ci­hat­çı­la­rı­n” zul­mü ve iş­le­dik­le­ri kor­kunç ci­na­yet­ler ina­nın Esa­d’­ın yap­tık­la­rı­nı sol­da sı­fır bı­ra­kı­yor.”

***

An­tak­ya­lı­lar ge­le­cek­ten kor­ku­yor. Çün­kü on­lar Su­ri­ye­’de de­mok­ra­tik bir re­jim ge­ti­re­bil­mek için başlatılan öz­gür­lük mü­ca­de­le­si­nin bu ca­ni­le­rin elin­de bam­baş­ka bir bo­yu­ta dö­nüş­tü­ğü­nü gö­rü­yor­lar. So­kak or­ta­sın­da in­san bo­ğaz­la­yan AKP hi­ma­ye­sin­de­ki kü­re­sel ca­ni­le­rin sı­nı­rı­mız­da bir İs­lam Dev­le­ti ku­ra­cak­la­rı­nı bi­li­yor­lar. Din­le­rin me­de­ni­yet­le­rin kül­tür­le­rin ba­rış ve hoş­gö­rü­nün bu­luş­tu­ğu ha­ri­ku­la­de kent­ten bu çe­te­le­rin Su­ri­ye­’ye ge­liş­le­riy­le bir­lik­te eser kal­ma­mış! An­tak­ya ade­ta bir kor­ku ken­ti ha­li­ne dö­nüş­müş. Her­kes di­ken üs­tün­de! So­kak­ta­ki va­tan­daş her an bek­len­me­dik kor­kunç bir ola­yın yaşana­bi­le­ce­ği­ne inan­mış du­rum­da. Te­le­viz­yon­dan çı­kıp ce­na­ze ev­le­ri­ni zi­ya­re­te gi­di­yo­ruz. Ge­zi Parkı ey­lem­le­rin­de ha­yat­la­rı­nı kay­be­den Ab­dul­lah Cö­mert ve Ali İs­ma­il Kork­ma­z’­ın yok­sul ev­le­rin­den ağıt­lar dua­lar yük­se­li­yor. Dün­ya­la­rı yı­kı­lan ana­lar yi­tip gi­den yav­ru­la­rı­nın ar­dın­dan göz­ya­şı dö­kü­yor. Hayat­la­rı­nın ba­ha­rın­da ara­mız­dan ay­rı­lan bu gen­ce­cik can­la­rın yok­lu­ğu­na yü­rek da­yan­mı­yor.

***

Ya­ra­mı­za tuz ba­sıp Mer­si­n’­e ge­çi­yo­ruz. Ote­li­mi­ze yer­le­şip te­le­viz­yo­nu aç­tı­ğım­da göz­le­ri­me inanamıyo­rum. Ken­di ken­di­me “Bu­ra­sı Tür­ki­ye ola­maz!” di­yo­rum. Ama gö­rü­yo­rum ki bu­ra­sı Tür­ki­ye bu­ra­sı İs­tan­bul bu­ra­sı Fa­tih Ca­mi­i… Mı­sı­r’­da dar­be­ci­le­rin la­net­le­di­ği­miz sal­dı­rı­sı so­nu­cun­da ölen­ler için kı­lı­nan gı­ya­bi ce­na­ze na­ma­zın­dan çı­kan­lar “Ne dar­be ne de­mok­ra­si biz üm­met­ten ve hi­la­fet­ten ya­na­yı­z” ve “Kah­rol­sun Si­si kah­rol­sun de­mok­ra­si ge­li­yor hi­la­fe­tin se­si­” ya­zı­lı pan­kart­lar­la yü­rü­yüş yapı­yor. Slo­gan­lar atı­lı­yor tek­bir ge­ti­ri­li­yor ve pan­kart­la­rın ço­cuk­la­ra ta­şıt­tı­rıl­ma­sı dik­kat çe­ki­yor. Başbakan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın da gı­ya­bi ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan ca­mi­den ay­rıl­dı­ğı gö­rü­lü­yor.

***

Tak­si­m’­de Es­ki­şe­hi­r’­de An­tak­ya­’da Ana­ya­sa­’nın gü­ven­ce al­tı­na al­dı­ğı hak­la­rı­nı kul­la­nan­la­ra po­lis derhal gaz bom­ba­sı atı­yor taz­yik­li su sı­kı­yor… Ab­dul­lah Cö­mer­t’­ler Ali İs­ma­il Kork­ma­z’­lar bu şid­det at­mos­fe­rin­de kim vur­du­ya gi­dip ya­şam­la­rı­nı yi­ti­ri­yor. Ama ay­nı po­lis “Hi­la­fet is­te­ri­z” “Şe­ri­at­tan yanayız” ya­zı­lı pan­kart­lar aça­rak ey­lem ya­pan­la­rı ya­ni Ana­ya­sa­’yı ve ya­sa­la­rı hi­çe sa­yan­la­rı seyretmek­le ye­ti­ni­yor! Çün­kü ken­di­si­ni ya­sa­la­rın üze­rin­de gö­ren muk­te­dir bun­la­rı suç ola­rak ka­bul etmi­yor! O eliy­le işa­ret edip “Ey sav­cı­lar bu suç­tur ne du­ru­yor­su­nuz?” der­se sav­cı­lar ha­re­ke­te geçiyor ve o ey­lem suç olu­yor. De­mez ise ol­mu­yor! Böy­le­ce ikin­ci mad­de­sin­de “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti la­ik de­mok­ra­tik sos­yal bir hu­kuk dev­le­ti­di­r” ya­zan Ana­ya­sa­’nın ru­hu­na da el Fa­ti­ha okun­muş olu­yor. Sa­hi Tür­ki­ye ne­re­ye gi­di­yor?

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

18 Ağustos 2013