Bir ku­şak bir ku­şak da­ha ya­nı­na bir ku­şak ila­ve ve on­la­ra bir ku­şak da­ha ek­li­yor­sun.

Dört ku­şa­ğın (nes­lin) ha­ya­li bil­gi­si be­ce­ri­si pa­ra­sı bir ara­ya ge­li­yor. Ka­lı­cı in­san­lı­ğa fay­da­lı gu­rur kay­na­ğı eser­ler “ne­sil­le­rin emek­le­ri bir­le­şin­ce­” ya­pı­lı­yor. De­ni­zin ta­ba­nın­da sı­fır nok­ta­sı bu­lun­duk­tan son­ra yak­la­şık 9 met­re de­rin­lik­te ve 12 met­re ge­niş­lik­te açı­lan tra­pez bir ka­na­lın içi­ne; 11 üni­te­yi batırma yön­te­miy­le ve sü­per­so­nik öl­çüm ci­haz­la­rıy­la yan ya­na ek­le­ye­rek yer­leş­ti­ri­yor­sun. İçin­den her 2 da­ki­ka­da bir yak­la­şık 12 tren (750 ton ağır­lı­ğın­da yük tren­le­ri ve 190 ton ağır­lı­ğın­da 10 ka­tar­lı yol­cu trenle­ri) ge­çi­ri­yor­sun. Mar­ma­ray böy­le bir pro­je. Dün­ya­nın en et­ki­li tüp ge­çi­şi. Bü­tün in­san­lık faydalanacak. Bi­zim ül­ke­mi­zin gu­ru­ru ola­cak.

***


Dört ku­şak ev­vel­lin­den ha­ya­li ku­rul­du. Üç ku­şak ön­ce­si Pa­di­şah Ab­dül­me­cit dö­ne­min­de (150 yıl ön­ce) Tü­nel-i Bah­ri adıy­la pro­je­si Fran­sız mü­hen­dis­le­re çiz­di­ril­di. Ara­dan 2 ku­şak da­ha geç­ti. Dün­ya ekonomi­sin­de “Av­ru­pa­’dan As­ya­’ya ke­sin­ti­siz de­mir­yo­lu­” ih­ti­ya­cı doğ­du ve 1980 yı­lın­da (Baş­ba­kan Süley­man De­mi­re­l’­di) AB­D’­li Par­son fir­ma­sı­na pro­je ye­ni­den yap­tı­rıl­dı ve Tü­nel-i Bah­ri ha­ya­li ye­ni­den can­lan­dı. 2004 yı­lın­da (Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­dı) ni­ha­yet “Mar­ma­ray Tüp Tü­nel Ge­çi­şi­” te­me­li atıldı. Son­ra­sı­nı bi­li­yor­su­nuz. 2009’da bi­te­cek­ti. Bit­me­di. Fir­ma­lar de­ğiş­ti. Ma­li­yet iki mis­li ol­du. Gebze’den Hal­ka­lı­’ya 76.5 ki­lo­met­re Mar­ma­ray Tüp Ge­çiş pro­je­si 4 yıl ge­cik­ti. 2014’e sark­tı.

***

Ge­cik­me ma­li­ye­tin şiş­me­si bir­ ya­na; Mar­ma­ra­y’­ın de­niz di­bi­ne yer­leş­ti­ri­len tüp ge­çi­şi üni­te­le­rin­den 7’nci­si­nin Sir­ke­ci yö­nü­ne doğ­ru 15 san­tim­Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]ik dü­şey sap­ma ku­su­ruy­la (ha­ta­sıy­la) ya­pıl­dı­ğı ve 15 santim­lik yük­sel­ti­nin al­tı­nın dol­du­ru­la­rak “ha­ta­nın ör­tül­dü­ğü­” or­ta­ya çık­tı. Ka­za ola­bi­lir id­di­ası var. Yüzler­ce ki­şi öle­bi­lir. 15 san­tim yük­sek­li­ğin al­tı ney­le dol­du­rul­du na­sıl dol­du­rul­du ne za­man dolduruldu? Bi­lim­sel öl­çü­le­re gö­re; alt dol­du­ru­la­rak ha­ta ört­me ka­bul edi­le­bi­lir yön­tem mi­dir? Bu sorula­rın ce­va­bı­nı ver­mek üze­re Mar­ma­ra­y’­ın dev­let adı­na yap­tı­rı­cı sa­hi­bi olan DLH İs­tan­bul Böl­ge Müdü­rü Ha­luk İb­ra­him Öz­me­n’­in asis­ta­nı ol­du­ğu­nu söy­le­yen bir ha­nım be­ni te­le­fo­num­dan ara­dı. Ha­luk İb­ra­him Öz­me­n’­in ge­le­cek haf­ta bil­gi ve­re­ce­ği­ni bil­dir­di. Bil­gi ve­ri­lir­se si­ze şüp­he­siz ak­ta­ra­ca­ğım.

***

Ha­ta ör­tül­dü mü? Bir ka­za olur mu? Ga­ran­ti­si ne­dir? Bu so­ru­la­rın top­lum önün­de açık­ça tar­tı­şıl­ma­sı (ile­ri ve ka­tı­lım­cı de­mok­ra­si­ler­de böy­le ya­pı­lı­yor) ve ce­vap­la­rı­nın ve­ril­me­si ge­re­ki­yor. Üni­ver­si­te­le­rin ulaşım tü­nel dep­rem kür­sü­le­rin­de­ki pro­fe­sör­ler­den oluş­tu­ru­la­cak bir uz­man he­ye­tin bi­lim­sel açı­dan ik­na edil­me­si şart. Mar­ma­ra­y’­ın ya­pıl­ma­sı­na 4 nes­lin bi­ri­ki­mi­ni ak­tar­mış top­lu­mun bu so­ru­la­rın ce­va­bı­nı bil­me­ye de ana­sı­nın ak sü­tü gi­bi hak­kı var.

***


Bu ara­da Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si Prof. Dr. Se­mih Tez­can “Mar­ma­ray ya­zı­la­rı­m” üze­ri­ne ba­na çok de­tay­lı bil­gi­ler­le ve va­him id­di­alar­la do­lu tes­pit­le­ri­ni ya­zı­lı gönn­der­di. Ya­zı­lar­dan bi­rin­de; “Marma­ray Tüp Ge­çi­ş’­in al­tı cılk­tı­r” id­di­asın­da bu­lu­nu­yor ve “tüp ge­çi­tin otur­du­ğu ze­min bir dep­rem anın­da yük­sek de­re­ce­de sı­vı­laş­ma ris­ki ta­şı­yan bal­çık bir ze­min­dir… Sı­vı­laş­ma ha­lin­de tüp ge­çi­te basınç­lı de­niz su­yu sı­za­rak on bin­ler­ce ki­şi­nin ölü­mü­ne se­bep ola­bi­lir… Ze­mi­ni güç­len­dir­mek için tüple­rin ge­çe­ce­ği ye­re ef­ten püf­ten ka­zık­lar çak­tı­lar… Ça­kı­lan be­ton ka­zık­la­rın ara­la­rı çok açık (sey­rek) ol­du­ğu ve be­ton ka­zık­lar da bo­yu­na ve eni­ne hiç­bir de­mir do­na­tı bu­lun­ma­dı­ğı için dep­rem anın­da sıvılaş­ma­yı ön­le­me­ye ye­ter­siz­dir… Tü­pü ya­pan üç­lü­nün li­der fir­ma­sı Ja­pon ve tüp ge­çit Ja­pon kre­di­si ile ya­pıl­dı. Ay­nı Ja­pon­lar 1995’te Ko­be Dep­re­mi­’n­de li­man­la­rı­nın sı­vı­laş­ma­dan do­la­yı pe­ri­şan ol­ma­sı­nı ön­le­ye­me­di­ler” di­yor.

***


İle­ri de­mok­ra­si dik­kat is­ter. Prof Dr. Se­mih Tez­ca­n’­ın “Mar­ma­ra­y’­ın al­tı da cılk­tı­r” ür­kü­tü­cü id­di­ası­nı da seç­kin dik­ka­ti­ni­ze su­na­rım.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

17 Ağustos 2013