AK­P’­nin se­çim si­lah­la­rı bel­li ol­ma­ya baş­la­dı. İk­ti­dar ön­ce­lik­le po­li­si güç­len­di­ri­yor.

Ge­zi Par­kı ey­lem­le­rin­de de­ne­yim ka­za­nan Baş­ba­kan ve çev­re­si­ne gö­re “des­tan ya­za­n” Çe­vik Kuv­vet araç ge­reç ve mü­him­mat yö­nün­den tak­vi­ye edi­li­yor. Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (EGM) bu amaç­la acilen iha­le­ye çı­kı­yor. Bu iha­le ile 43 ye­ni TO­MA 12 ak­rep zırh­lı per­so­nel ta­şı­yı­cı­la­rı kask kal­kan ve cop alı­na­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Böy­le­ce sa­de­ce bu yıl için­de alı­na­cak TO­MA sa­yı­sı 103‘ü bu­lu­yor! Bun­la­ra ilave­ten Baş­ba­kan­lık Ör­tü­lü Öde­ne­ği­‘n­den 400 bin adet bi­ber ga­zı fi­şe­ği de alın­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. Rakam­la­ra ba­kı­lır­sa Tür­ki­ye bi­ber ga­zı kul­la­nı­mın­da re­ko­ra doğ­ru ko­şu­yor!

***

Bir baş­ka önem­li ge­liş­me­yi da­ha ön­ce de yaz­mış­tım. Ge­nel­lik­le Ku­zey Av­ru­pa ül­ke­le­rin­den alı­nan ve pa­ra­la­rı Ör­tü­lü Öde­ne­k’­ten kar­şı­la­nan tek­nik ta­kip ve gö­rün­tü­le­me araç­la­rı da güm­rük­ler­den geçirilmeden Esen­bo­ğa ve­ya Ata­türk Ha­va­li­man­la­rı­’n­dan çı­ka­rı­lı­yor. Bu ha­zır­lık­lar da se­çim­ler yaklaşır­ken po­lis dev­le­ti uy­gu­la­ma­la­rı­nın gi­de­rek şid­det­le­ne­ce­ği­ni gös­te­ri­yor. Bel­li ki Ana­ya­sa güvencesi al­tın­da­ki de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­lan­mak is­te­yen­ler hem tek­nik iz­le­me­ye alı­nıp görüntülenecek hem de bi­ber ga­zı ve taz­yik­li suy­la ken­di­ne ge­ti­ri­le­cek!!! AKP ik­ti­da­rı elin­den gel­se mu­ha­lif ola­rak fiş­le­di­ği her­ke­sin ba­şı­na bir po­lis di­ke­cek! Böy­le­ce hu­zur (!) do­lu de­mok­ra­tik (!) bir atmos­fer­de se­çim­le­re gi­di­le­cek!

***

Sev­gi­li okur­la­rım Ana­ya­sa­mı­zın 2. mad­de­si­ni Baş­ba­kan ve di­ğer AK­P’­li­ler­den din­le­di­ğim­de içim bir tuhaf olu­yor acı acı gü­lü­yo­rum! Ni­ye gül­dü­ğü­me ge­lin­ce… Özetle ne de­ni­li­yor bu mad­de­de?: “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti demok­ra­tik la­ik sos­yal bir sos­yal hu­kuk dev­le­ti­dir.” Ya­ni Ana­ya­sa­ya ba­kar­sa­nız “demokra­ti­k” bir ül­key­mi­şiz! Bu­na sa­de­ce ben ve be­nim gi­bi dü­şü­nen­ler de­ğil kar­ga­lar bi­le gü­lü­yor! O hal­de AK­P’­nin Ana­ya­sa­’da­ki “de­mok­ra­ti­k” söz­cü­ğü­nü bir an ön­ce “i­le­ri (!) de­mok­ra­ti­k” şek­lin­de değiştir­me­si ge­re­ki­yor. Ay­nı mad­de­ye gö­re “la­ik” bir ül­key­mi­şiz! Hak­sız­lık et­me­ye­lim bu­na kar­ga­lar bile gül­mez! AKP ger­çek­çi ol­ma­lı ve uy­gu­la­ma­la­rıy­la söz­lük­ler­de kal­ma­ya mah­kum et­ti­ği “la­ik” sözcüğü­nü “layı­k” ola­rak de­ğiş­tir­me­li! Ana­ya­sa­mı­zın 2. mad­de­sin­de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin “sos­ya­l” bir dev­let ol­du­ğu ya­zı­yor! Sev­gi­li okur­la­rım Eli­ni­zi vic­da­nı­nı­za ko­yun ve söy­le­yin: “Oy ala­bil­mek amacıy­la va­tan­da­şa ma­kar­na-kö­mür da­ğıt­mak mı sos­yal dev­let ol­mak?” AK­P’­nin Tür­ki­ye­’yi ge­tir­di­ği ye­re bak­tı­ğı­mız­da “sos­ya­l” söz­cü­ğü­nün de an­la­mı­nı yi­tir­di­ği gö­rü­lü­yor. Bu­na kar­şı­lık “a­sos­ya­l” sözcüğü AKP ic­ra­atı­na “cu­k” otu­ru­yor! Du­run da­ha bit­me­di! Mad­de­ye gö­re “huku­k” dev­le­tiy­mi­şiz! İş­te bu­ra­da du­ra­lım ve bu kez hep bir­lik­te acı bir kah­ka­ha ata­lım. Zi­ra son 12 yıl­da en bü­yük Ana­ya­sal tahribat “hu­kuk dev­le­ti­” kav­ra­mın­da ol­du. Mad­de­de­ki “hu­ku­k” söz­cü­ğü­nün ye­ri­ni “gu­gu­k” al­dı!..

***

Siz bak­ma­yın Ana­ya­sa­mız­da hâ­l⠓Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti de­mok­ra­tik la­ik sos­yal hu­kuk dev­le­ti­di­r” di­ye ya­zı­yor ol­ma­sı­na… O mad­de uy­gu­la­ma­da “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ile­ri (!) de­mok­ra­tik la­yık an­ti­sos­yal bir gu­guk dev­le­ti!” şek­lin­de de­ğiş­ti. “Dev­le­t” söz­cü­ğü­nün de de­ğiş­me­si­ne ya­ni 2023 yı­lı­na az kal­dı!

Uğur Dün­da­r’­ın no­tu:

Bu­gün­kü ya­zı­mın bir bö­lü­mü­ne esin kay­na­ğı olan de­ğer­li bi­lim in­sa­nı Prof. Dr. Le­vent Kı­rıl­ma­z’­a teşekkür edi­yo­rum. Yi­ğit mes­lek­ta­şım İz­mir Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ve Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Atil­la Ser­te­l’­le An­tak­ya ve Mer­si­n’­de ba­zı et­kin­lik­le­re ka­tıl­mak üze­re yol­la­ra dü­şü­yo­ruz. Mersin’­de­ki et­kin­li­ğin ya­nı sı­ra Or­han Bay­kal ile bir­lik­te “Ya­lan­dan Kim Öl­mü­ş” ad­lı ki­ta­bı­mı­zı da imzala­ya­ca­ğız. Bu ne­den­le siz­den pa­zar gü­nü­ne ka­dar izin ri­ca edi­yo­rum. Sev­giy­le ka­lın efen­dim.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

15 Ağustos 2013