Kı­yı­sın­dan kö­şe­sin­den el­li yı­lı aş­kın za­man­dır sa­nat­la uğ­ra­şı­yor.
Di­le ko­lay ya­rım asır­dır mi­zah ya­pı­yor.

So­rul­du­ğun­da “Mi­zah bi­raz acı­tır ama gü­zel­dir. Za­ra­rı ol­maz. Mi­zah­sız top­lum­lar şe­ker­siz aşu­re gibidir. Tat­sız­dır­lar…” di­yor.

Siz onun “Mi­zah­tan za­rar gel­me­z” de­me­si­ne bak­ma­yın!
Zi­ra ba­şı be­la­dan par­don tu­tuk­la­ma­dan kur­tul­mu­yor!
Bu­gü­ne ka­dar üç kez tu­tuk­lan­dı.

Üçü de sı­kı­yö­ne­tim za­ma­nıy­dı.
Hat­ta bi­rin­de el­le­rin­den ayak­la­rın­dan zin­cir­le­ne­rek gö­tü­rül-­müş­tü!
Ama AKP ik­ti­da­rı dö­ne­min­de ba­şı­na ge­len­ler piş­miş ta­vu­ğun bi­le ba­şı­na gel­me­miş­tir!

Şim­di di­ye­cek­si­niz ki: “Ya­hu ta­vuk öl­dü­rül­müş ve de pi­şi­ril­miş ar­tık bun­dan öte­si var mı?..”

Gör­dük ki var­mış!
Ta­vuk öl­müş kur­tul­muş!
Bi­zim ki bir tür­lü kur­tu­la­mı­yor!

Son 12 yıl için­de bi­ri Baş­ba­kan Er­do­ğan bi­ri 15 AKP mil­let­ve­ki­li ve ba­ka­nı di­ğer­le­ri de AK­P’­li­ler tarafından ol­mak üze­re aley­hi­ne açıl­mış 18 da­va­dan yar­gı­la­nı­yor.

Ne­re­dey­se her haf­ta yar­gıç kar­şı­sı­na çı­kı­yor!
Pe­ki ne­den?

Yan­daş ol­ma şan­sı hiç ol­ma­dı da on­dan!
Ya­zı­nın ba­şın­da söy­le­di­ğim gi­bi mi­zah ya­pı­yor.
Mi­zah da gü­lüm­se­te­rek baş­kal­dır­ma an­la­mı­na ge­li­yor.

* * *

İz­mi­r’­de bir oku­lu var­dı.
CHP’­li Ko­nak Be­le­di­ye­si­’n­den ki­ra­la­mış­tı.
AK­P’­li mec­lis üye­le­ri so­ruş­tur­ma baş­lat­tı­lar.
Ko­nak Be­le­di­ye Baş­ka­nı zor du­rum­da kal­dı­ğı için ora­dan atıl­dı!

Ama yıl­ma­dı.
Bu kez Bur­sa­’da bir okul aç­tı.
Tek ke­li­mey­le “şa­ha­ne­” bir okul…

Ora­yı sı­fır­dan in­şa ede­bil­mek için evi­ni ipo­tek et­ti borç pa­ra al­dı.
Hâ­lâ ay­da 26 bin li­ra borç tak­si­di ödü­yor.
Yıl­lar­ca da öde­ye­cek!
Ama son­ra ne ol­du bi­li­yor mu­su­nuz?

AK­P’­li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ruh­sat ver­me­di­ğin­den ora­yı da ka­pat­mak zo­run­da kal­dı!

Hiç­bir te­le­viz­yon ka­na­lın­dan tek­lif gel­mi­yor!
Çün­kü hep­si ba­ğım­sız!!!
Es­ki­den kon­fe­rans­lar­dan iyi pa­ra ka­za­nır­dı.
On­la­rın da tü­mü dur­du.
Ku­rum­lar kork­mu­yor­lar ama üç bu­çuk du­ru­mun­da­lar!!!
Hü­kü­met­le ara­la­rı bo­zul­sun is­te­mi­yor­lar.

Gör­dü­ğü­nüz gi­bi kin­dar ve din­dar genç­lik ye­tiş­ti­ren hü­kü­me­tin ona olan ki­ni bir tür­lü bit­mi­yor.

Zi­ra baş­ta Baş­ba­kan ol­mak üze­re AK­P’li­ler mu­ha­le­fet is­te­mi­yor.
Ama onun mes­le­ği mu­ha­le­fet yap­mak­tan ge­çi­yor.

* * *

TRT mil­le­tin­di ar­tık AK­P’­nin ol­du!
Es­ki­den onun gi­bi sa­nat­çı­la­rın ço­ğu TRT’­de ye­ti­şir­di.
O sa­nat­çı­la­rın yer al­dı­ğı di­zi­le­ri ve prog­ram­la­rı sey­re­den­ler de “Al­dık­la­rı pa­ra­lar he­lal ol­su­n” der­di.

TRT sa­na­tı des­tek­ler­di.
Es­ki TRT’­den ge­ri­ye bir tek bi­na­lar kal­dı!

TRT yi­ne hal­kın ver­gi­le­riy­le ya­yın ya­pı­yor ama halk­tan top­la­nan pa­ra­lar ge­nel­lik­le yan­daş­la­ra akı­yor!

TRT yö­ne­ti­mi ek­ran­da AK­P’­li­le­ri ter­cih edi­yor!

* * *

Ba­na an­lat­tı­ğı­na gö­re ge­çen­ler­de “piş­miş ta­vu­k”­la laf­lı­yor­muş!
Piş­miş ta­vuk ona acı­dı­ğı­nı söy­le­miş.

O da “A­cı­ma piş­miş ta­vuk­çu­ğu­m” de­miş! “Biz­de in­ti­kam kin nef­ret yok ama yu­ka­rı­da da Al­lah var!”

Piş­miş ta­vuk ne de­se be­ğe­nir­si­niz?
“Al­lah var ama bun­lar­da Al­lah kor­ku­su yok ki!..” de­miş!

* * *

İş ara­mı­yor ha­lin­den şi­ka­yet­çi de de­ğil!
Se­ven­le­ri ayak­ta tu­tu­yor.

Ta­nı­yan her­kes 70 yıl­lık öm­rün­de pa­ra ye­ri­ne in­san bi­rik­tir­di­ği­ni bi­li­yor.
Bay­ram­lar­da eli­ni öp­me­ye ge­len öğ­ren­ci­le­ri ve bi­rik­tir­di­ği dost­la­rı ona ye­ti­yor.
Bu ne­den­le sev­gi­li Müj­dat Ge­zen ken­di­si­ne piş­miş ta­vu­ğun bi­le ba­şı­na gel­me­yen acı­la­rı ya­şa­tan iktida­ra şöy­le ses­le­ni­yor:

“İk­ti­dar… İk­ti­da­aa­ar… Si­zin hiç­bir şe­yi­niz yok bu­nu bi­li­yor mu­su­nuz? Hiç­bir şe­yi­niz…”

Not: Ka­dim dos­tum Müj­dat Ge­zen bu­gü­ne ka­dar 52 ki­tap yaz­dı. Ku­ru­cu­su ol­du­ğu Müj­dat Ge­zen Sanat Mer­ke­zi­’ni (MSM) öğ­ren­ci­le­ri­ne ba­ğış­la­dı. Sa­yı­sız öğ­ren­ci­ye burs ver­di ve ver­me­ye de­vam ediyor.

Sa­nat­çı dost­la­rı için pa­ra­sız hu­zu­re­vi aç­tı. Onun öy­kü­sü­nü “sa­na­ta ve sa­nat­çı ye­tiş­tir­me­ye adan­mış bir ya­şa­m” di­ye­rek özet­le­mek müm­kün. Yap­tı­ğı yar­dım­lar­dan söz edil­me­si­ni sev­me­di­ği için bun­la­rı not ola­rak yaz­dım. Lüt­fen ara­mız­da kal­sın!..

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

11 Ağustos 2013