Ne za­man bir ko­nuş­ma­ya 'Ey!' di­ye­rek baş­la­sa içim­den 'Ta­mam şim­di yi­ne bi­ri­le­ri­ni hi­za­ya getirecek' di­ye ge­çi­ri­yo­rum!

Çün­kü da­ha ön­ce “Ey Ba­tı!” “Ey Av­ru­pa Bir­li­ği!” “Ey Al­man­ya!” “Ey Ame­ri­ka!” “Ey CNN Ey Reu­ters Ey BBC!..” di­ye­rek ses­len­di­ği ül­ke­ler­de­ki li­der­ler ve ku­rum­lar kor­ku­la­rın­dan tir tir tit­re­miş­ler ve he­men ken­di­le­ri­ne gel­miş­ler­di!

Hat­ta ABD Baş­ka­nı Oba­ma öy­le­si­ne kork­muş­tu ki te­le­fon­da bi­le eli­ne beyz­bol so­pa­sı alıp öy­le konuşmuş­tu!

Ön­ce­ki gün “Ey No­bel!” der de­mez “Ta­mam sı­ra No­be­l’­e gel­di!” di­ye dü­şün­düm.

Ni­te­kim ya­nıl­ma­mı­şım. Ko­nuş­ma­sın­da öy­le bir ders ver­di ki No­bel Ödül Ko­mi­te­si ku­rul­du ku­ru­la­lı böy­le­si­ne bir hi­za­ya ge­tir­me gö­rül­me­miş­tir!

“Ey No­be­l” di­ye­rek baş­la­dı­ğı söz­le­ri­nin he­de­fi­ne Mı­sı­r’­da­ki ge­çi­ci hü­kü­me­tin Cum­hur­baş­ka­nı Yardımcılı­ğı­’na ge­tir­di­ği No­bel Ba­rış Ödü­lü sa­hi­bi El Ba­ra­de­y’­i otur­ta­rak şun­la­rı söy­le­di:

“Ey No­bel sen na­sıl ba­rış ödül­le­ri da­ğı­tı­yor­sun ki bu ki­şi­ler as­ke­ri dar­be ya­pan­la­rın ya­nın­da yer alı­yor!”

Hay­di ba­ka­lım No­bel Ödül Ko­mi­te­si şim­di ayık­la­sın pi­rin­cin ta­şı­nı!

Ken­di­si­ni an­cak ona Ba­rış Ödü­lü ve­re­rek af­fet­ti­re­bi­lir!
Ta­bi­i ki tek ba­şı­na de­ğil!

40 bin ki­şi­nin ölü­mün­den so­rum­lu te­rör ör­gü­tü­nün ba­şı Sa­yın (!) Ab­dul­lah Öca­la­n’­la bir­lik­te!

Ödül tö­re­ni­ne el ele ge­lir­ler ve al­kış­lar ara­sın­da ödül­le­ri­ni alır­lar.

Ta­bi­i ora­da­ki­ler­den bi­ri çı­kıp da “Ey No­bel sen na­sıl ba­rış ödül­le­ri da­ğı­tı­yor­sun ki bun­lar­dan bi­ri­nin baş­ba­kan ol­du­ğu ül­ke­de es­ki ge­nel­kur­may baş­ka­nı­nın ya­nı sı­ra ha­ya­tı­nı te­rör­le mü­ca­de­le­ye ada­mış ko­mu­tan­lar te­rö­rist suç­la­ma­sıy­la ce­za­evin­de ya­tı­yor. Ül­ke dün­ya­nın en bü­yük ga­ze­te­ci ce­za­evi­ne dönü­şü­yor. Bu­na kar­şı­lık sen hem bu baş­ba­ka­na hem de 40 bin ki­şi­nin ölü­mün­den so­rum­lu en bü­yük te­rö­ris­te ba­rış ödü­lü ödül ve­ri­yor­sun!” di­ye­mez!

Çün­kü o her­ke­si “Ey!” di­ye baş­la­yan ko­nuş­ma­lar­la eleş­ti­re­bi­lir ama onu kim­se eleş­ti­re­mez!

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım
İro­ni bir ya­na AKP PKK ile pa­zar­lık sü­re­cin­de fe­na hal­de kö­şe­ye sı­kış­mış du­rum­da.

BDP Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın İm­ra­lı­’da ken­di­si­ni zi­ya­ret eden­ler­le se­lam gön­der­di­ği Hak­ka­ri­’de üç gün­lük bir şö­len dü­zen­le­di.

BDP ön­de ge­len­le­rin­den Per­vin Bul­dan “Hak­ka­ri Şö­le­ni­”n­de şöy­le ko­nuş­tu:

“Kürt hal­kı­nın bi­rin­ci şar­tı Sa­yın Öca­la­n’­ın öz­gür­lü­ğü­dür. Sa­yın Öca­lan öz­gür­lü­ğü­ne ka­vuş­ma­dan gerçek bir ba­rı­şın onur­lu bir ba­rı­şın as­la ger­çek­leş­me­ye­ce­ği­ni bü­tün Tür­ki­ye bü­tün dün­ya bil­mek zorun­da­dır. Sa­yın Öca­la­n’­ın öz­gür­lü­ğü Kürt hal­kı­nın öz­gür­lü­ğü­dür.

Geç­miş ol­sun AK­P’­ye. Kürt­ler sta­tü­sü­nü el­de et­ti ar­tık. Su­ri­ye­’de el­de edi­len sta­tü çok ya­kın­da Türkiye­’de de Kürt hal­kı­nın mü­ca­de­le­siy­le el­de edi­le­cek­tir. Bu sa­at­ten son­ra hiç kim­se ar­tık Kürt­le­ri inkar ede­me­ye­cek­tir. İra­n’­da Ira­k’­ta Su­ri­ye­’de Tür­ki­ye­’de ara­da sı­nır­lar ola­bi­lir. Ama Kürt­ler bü­tün bir Kür­dis­ta­n’­da tek bir par­ça­da tek vü­cut­la tek ses­tir tek yü­rek­tir!”

* * *

Per­vin Bul­dan “AK­P’­ye ar­tık geç­miş ol­sun!” di­yor.
Tüm dün­ya­ya özerk­li­ği ve “A­po­’nun öz­gür­lü­ğü­nü­” du­yu­ru­yor.
Baş­ba­ka­n’­a “Ba­ka­kal­dın gi­den ge­mi­nin ar­dın­dan!” me­sa­jı­nı ve­ri­yor.

Ya­kın­da bi­ri­le­ri­nin çı­kıp “Ey Baş­ba­kan!..” di­ye baş­la­yan ko­nuş­ma­lar ya­pa­ca­ğı­nı ilan edi­yor!

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

10 Ağustos 2013