Şu te­sa­dü­fe ba­kın.
Ön­ce­ki gün Si­liv­ri­’de Er­ge­ne­kon Mah­ke­me­si­’nin vic­dan­la­rı ka­na­tan ka­rar­la­rı­nı açık­la­dı­ğı sa­at­ler­de Türki­ye­’ye yurt dı­şın­dan 100 mil­yar li­ra­nın ye­ni Var­lık Ba­rı­şı yo­luy­la ge­le­ce­ği öne sü­rü­lü­yor­du.

Uz­man­lar bu pa­ra­nın bü­yük bö­lü­mü­nün PKK’­ya ait ol­du­ğu gö­rü­şün­de­ler.
Bu kö­şe­de da­ha ön­ce de yaz­mış­tık.

İs­tih­ba­rat ra­por­la­rı AK­P’­nin pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­ğu PKK’­nın ma­li gü­cü­nün 70 mil­yar do­la­rı bulduğu­nu gös­te­ri­yor.

Uyuş­tu­ru­cu si­ga­ra ve in­san ka­çak­çı­lı­ğı­nın ya­nı sı­ra Av­ru­pa­’da­ki Türk­le­r’­den ha­raç­la top­la­nan pa­ra­lar PKK ka­sa­la­rı­na akı­yor.

Bun­lar yet­mi­yor­muş gi­bi dev­let için­de dev­le­te dö­nü­şen ne­re­dey­se özerk­lik ilan eden ör­güt böl­ge­de­ki iş adam­la­rın­dan ver­gi alı­yor ken­di güm­rük ka­pı­la­rın­dan ge­lir sağ­lı­yor!

Os­lo­’dan son­ra İm­ra­lı­’da va­rı­lan mu­ta­ba­kat ge­re­ği PKK’­nın ka­ra pa­ra­sı Var­lık Ba­rı­şı ile ak­la­nı­yor!

Mu­ta­ba­ka­tın bir baş­ka mad­de­si­ni ise “Ab­dul­lah Öca­la­n’­a öz­gür­lü­k” oluş­tu­ru­yor.
PKK’­nın söz­cü­le­ri sık sık Apo­’ya öz­gür­lük sağ­lan­ma­dan çö­zü­mün ger­çek­leş­me­ye­ce­ği­ni söy­lü­yor.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım
Tür­ki­ye­’nin gel­di­ği ye­re ba­kın!
Ha­ya­tı­nı te­rör­le mü­ca­de­le­ye ada­mış es­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İl­ker Baş­buğ baş­ta ol­mak üze­re birçok ko­mu­tan “te­rö­ris­t” suç­la­ma­sıy­la ömür bo­yu hap­se mah­kum edi­li­yor.

Ay­rı­ca si­ya­set­çi­ler rek­tör­ler ay­dın­lar ve ga­ze­te­ci­ler da­ha ön­ce ci­na­yet ve te­ca­vüz gi­bi bir­çok suç işlemiş Da­nış­tay ci­na­ye­ti ne­de­niy­le mü­eb­bet hap­se hü­küm giy­miş suç ma­ki­ne­le­riy­le bir­lik­te yargılanıp vic­dan­la­rı is­yan et­ti­ren ağır ce­za­la­ra çarp­tı­rı­lı­yor.

Suç ma­ki­ne­le­ri tah­li­ye edi­lir­ken tu­tuk­suz yar­gı­la­nan­lar hak­kın­da ya­ka­la­ma ka­rar­la­rı çı­kar­tı­lı­yor.

Bir­çok ga­ze­te­ci­ye ve­ri­len ce­za­lar­la Tür­ki­ye “tüm za­man­la­rın en bü­yük ga­ze­te­ci ce­za­evi­ne­” dö­nü­şü­yor.

Tu­tuk­suz yar­gı­la­nan mu­ha­lif Yurt Ga­ze­te­si­’nin ba­şa­rı­lı Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Mer­dan Ya­nar­dağ ile yine mu­ha­lif Ulu­sal Ka­nal Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Ad­nan Türk­kan da zin­da­na gön­de­ri­len­ler ara­sın­da yer alı­yor.

* * *

Si­liv­ri­’de bun­lar ya­şa­nır­ken AKP 40 bin ki­şi­nin ölü­mü­ne se­bep olan dün­ya­nın en kan­lı te­rör ör­gü­tü­nün ba­şıy­la ma­sa­ya otu­rup ona na­sıl öz­gür­lük sağ­la­ya­ca­ğı­nın pa­zar­lı­ğı­nı ya­pa­bi­li­yor!

Bu ina­nıl­maz çe­liş­ki akıl­la­ra dün Söz­cü­‘nün man­şet­ten ha­tır­lat­tı­ğı Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın şu söz­le­ri­ni ge­ti­ri­yor:

“Baş­bu­ğ’­a te­rör ör­gü­tü men­su­bu di­yen­le­ri ta­rih af­fet­mez!”
Baş­ba­kan böy­le söy­le­di de ne ol­du?

Er­ge­ne­kon Mah­ke­me­si Baş­bu­ğ’­a “te­rö­ris­t” de­mek­le kal­ma­dı onu te­rör ör­gü­tü kur­mak­tan mü­eb­bet hap­se mah­kum et­ti!

* * *

Sö­zün özü­ne ge­lir­sek…
“Te­rör­le mü­ca­de­le­nin sim­ge­si Baş­bu­ğ’­a mü­eb­bet te­rö­rün sim­ge­si Apo­’ya hür­ri­yet!..”

Bu acı­ma­sız­lı­ğı ta­rih ger­çek­ten af­fet­mez!
Ara­dan yüz­yıl geç­se bi­le acı iz­le­ri ha­fı­za­lar­dan si­lin­mez.

Ge­nel af çı­ka­rıp Apo­’y­la bir­lik­te Er­ge­ne­kon hü­küm­lü­le­ri­ni ser­best bı­rak­sa­lar da­hi bu acı­ma­sız­lı­ğı ta­rih as­la af­fet­mez!..

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

7 Ağustos 2013