Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Mehmet Türker | Madalyalı Teröristler!..

  Bu da­va­nın ta­ri­he ge­çe­cek so­nuç­la­rı da­ha uzun sü­re tar­tı­şı­la­cak!..

  Bal­yoz Da­va­sı Yar­gı­ta­y’­da…

  Ne gi­bi ka­rar­la­rın çı­ka­ca­ğı tah­min edil­mek­le bir­lik­te he­nüz söy­le­ne­bi­le­cek bir şey yok!..

  Ama Er­ge­ne­ko­n’­da açık­la­nan ka­rar­lar in­sa­na “İ­yi ki idam ce­za­sı kal­dı­rıl­mış” de­dir­ti­yor!..

  Eğer idam ce­za­sı ol­say­dı ba­zı sa­nık­la­rı her­hal­de iki-üç de­fa üst üs­te asa­cak­lar­dı!..

  * * *

  Bu da­va­da “kes ya­pış­tır” “kop­ya­la ya­pış­tır” me­to­du uy­gu­la­nır gi­bi ol­du!..

  Bir­bi­riy­le il­gi­siz dos­ya­lar bir­leş­ti­ril­di suç­lar ve in­san­lar kop­ya­la­nıp ya­pış­tı­rıl­dı!..

  Yi­ne de or­ta­ya bir “Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü” şe­ma­sı çık­ma­dı!..

  Kim­dir bu ör­gü­tün li­de­ri?..
  O da bel­li de­ğil!..
  Oy­sa di­ğer yan­da Tür­ki­ye­’nin 30 yıl­dır ka­nı­nı emen bö­lü­cü bir te­rör ör­gü­tü var!..

  Bu ör­gü­tün ba­şı bel­li!..
  İm­ra­lı­’dan hem ör­gü­tü hem Tür­ki­ye­’yi ida­re edi­yor!..
  Ama gü­nü­müz ik­ti­da­rı ta­ra­fın­dan el üs­tün­de tu­tu­lu­yor ne söy­le­ye­cek di­ye ağ­zı­nın içi­ne ba­kı­lı­yor!.

  * * *

  Er­ge­ne­ko­n’­da en ağır ce­za­lar ve­ril­di!..
  Bu­na kar­şı­lık Tür­ki­ye­’ye 30 yıl­dır kök sök­tü­ren 40 bin ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne se­bep olan bin­ler­ce Meh­met­çi­ği kah­pe­ce şe­hit eden bin­ler­ce ga­zi­nin ha­ya­tı­nı ka­rar­tan bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nün ka­til­le­ri sa­lı­ve­ril­di!..

  Hem de Tay­yip Be­y’­in iki çift la­fıy­la!..
  Şim­di el­le­ri­ni kol­la­rı­nı sal­la­ya­rak yol­lar­da pik­nik ya­pıp ha­lay çe­ke­rek; şe­hit­le­ri­mi­zin ai­le­le­ri­ne ve ga­zi­le­ri­mi­ze sı­rı­ta­rak Tür­ki­ye dı­şı­na gi­di­yor­lar!..

  Bu ko­nu­da mah­ke­me ka­ra­rı fi­lan mı var?..
  Ve­ya Mec­li­s’­ten bir ya­sa mı çık­tı?..

  Yo­oo Tay­yip Bey hem yü­rüt­me hem yar­gı hem ya­sa­ma; bir sö­züy­le te­rö­rist­ler ser­best bı­ra­kıl­dı!..

  İk­ti­da­rın te­rör kar­şı­sın­da çö­zül­me­si İm­ra­lı ve Kan­di­l’­in bas­kı­la­rı­na da­ya­na­ma­ma­sı yü­zün­den PKK’­lı ka­til­le­re af çık­tı!..

  * * *

  On­lar ser­best bı­ra­kı­lır­ken “ma­dal­ya­lı te­rö­rist­ler” mü­eb­bet hap­se mah­kum ol­du!..

  Tür­ki­ye­’nin 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İl­ker Baş­buğ Or­ge­ne­ral Ha­san Iğ­sız Or­ge­ne­ral Nus­ret Taş­de­ler Kor­ge­ne­ral İs­ma­il Hak­kı Pe­kin Ko­ra­mi­ral Meh­met Otuz­bi­roğ­lu Tuğ­ge­ne­ral Hıf­zı Çu­buk­lu!..

  Bal­yoz Da­va­sı­‘n­da ağır ce­za­la­ra çarp­tı­rı­lan ge­ne­ral­ler ve ami­ral­ler gi­bi öm­rü­nü Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ne ada­mış son 30 yı­lı­nı te­rör­le mü­ca­de­le­ye ver­miş ma­dal­ya­lar ka­zan­mış ge­ne­ral­ler bun­lar!..

  Şim­di ise “ma­dal­ya­lı te­rö­rist­ler” ol­du­lar!..

  * * *

  15 yıl ön­ce baş­la­tı­lan uy­gu­la­may­la emek­li­ye ay­rı­lan Ge­nel­kur­may Baş­kan­la­rı­na “Dev­let Şe­ref Ma­dal­ya­sı” ve­ril­me­si ge­le­nek ha­li­ne ge­ti­ril­di!..

  Me­e­la ik­ti­da­ra kar­şı ün­lü 27 Ni­san açık­la­ma­sı­nı (muh­tı­ra) ya­pan es­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Ya­şar Bü­yü­ka­nıt bi­le Tay­yi­p’­le Dol­ma­bah­çe bu­luş­ma­sın­dan son­ra Dev­let Şe­ref Ma­dal­ya­sı al­ma­ya hak ka­zan­dı ve al­tı­na hiç­bir Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’na na­sip ol­ma­yan pa­ha­lı lüks zırh­lı araç çe­kil­di!..

  Ama bu ma­dal­ya İl­ker Baş­bu­ğ’­a la­yık gö­rül­me­di!..
  Baş­buğ sa­de­ce bu ma­dal­ya­dan mah­rum kal­dı!..
  Tay­yip ha­ni “Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’na te­rö­rist di­ye­ni ta­rih af­fet­mez” fi­lan de­miş­ti ya hi­ka­ye!..

  O za­man bu ma­dal­ya ko­nu­su so­rul­du­ğun­da “Ba­ka­rız” di­ye ge­çiş­tir­di hâ­lâ ba­kı­yor!!!

  Ya­ni Baş­bu­ğ’­a gı­cık ol­du­ğu bel­liy­di!..

  * * *

  So­nuç şu­dur:
  40 bin ki­şi­nin ka­ti­li te­rö­rist ba­şı Apo el üs­tün­de tu­tu­lur­ken te­rör­le mü­ca­de­le eden­ler “ma­dal­ya­lı te­rö­rist” ol­du!..

  Türk Mil­le­ti bu da­va­yı ve so­nuç­la­rı­nı bu­na gö­re de­ğer­len­dir­me­li­dir!..

  Hak hu­kuk ada­let vs. gi­bi kav­ram­lar Tür­ki­ye­’de ge­çer­li­li­ği­ni gi­de­rek kay­be­di­yor!..

  Özel mah­ke­me­le­rin inan­dı­rı­cı­lı­ğı kal­mı­yor!..
  Yar­gı­nın ik­ti­da­rın ab­lu­ka­sı al­tın­da ka­lan bö­lü­mü hu­ku­ka da de­mok­ra­si­ye de tak­la at­tı­rı­yor!..
  ——­——­——­——­——­——­———­—

  Şe­ker Bay­ra­mı­nı­zı kut­lar (ola­bil­di­ği ka­dar) mut­lu­luk­lar di­le­rim. Sağ­lık­lı olun sağ­lık­lı ka­lın. (M.T.)


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  8 Ağustos 2013

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  40 bin ki­şi­nin ka­ti­li te­rö­rist ba­şı Apo el üs­tün­de tu­tu­lur­ken te­rör­le mü­ca­de­le eden­ler “ma­dal­ya­lı te­rö­rist” ol­du!..
  O da bişey mi Apo'yu yakında tahliye edecekler.
  Madalyalı teröristlerde o yasa sayesinde özgür kalacak. Düşünsenize terörle mücadele edenler Apo'nun tahliye yasasıyla özgür kalacak. Rezilliğin daniskası!

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş