Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ ri­’n­de (TSK) şim­di­ye ka­dar hiç ger­çek­leş­me­miş bir ko­mu­ta de­ği­şik­li­ği ol­du!..

De­niz Kuv­vet­le­ri­’n­de Ora­mi­ral kal­ma­mış­tı Ko­ra­mi­ral Ora­mi­ral ya­pı­la­rak kuv­vet ko­mu­ta­nı ol­du!..

Ku­zey De­niz Sa­ha Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­dan De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­’na!..

Böy­le bir pi­yan­go gö­rül­me­di!..

Ne­den çün­kü bu gö­rev­le­re gel­me­si bek­le­nen ko­mu­tan­lar Bal­yoz Da­va­sın­dan tu­tuk­lan­mış emek­li­ye sevk edil­miş­ler­di!..

* * *

Ku­zey De­niz Sa­ha Ko­mu­ta­nı Ko­ra­mi­ral Bü­lent Bos­ta­noğ­lu Ora­mi­ral yok­lu­ğun­dan Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’na ge­ti­ril­di!..

Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı rüt­be­si sırf bu yüz­den Ora­mi­ral­lik­ten Ko­ra­mi­ral­li­ğe dü­şü­rül­dü!..

Yük­sek As­ke­ri Şu­ra­’ya da (YAŞ) bu yıl ilk de­fa Do­nan­ma Ko­mu­ta­nı ol­du­ğu için Ko­ra­mi­ral rüt­be­siy­le gi­ren Bos­ta­noğ­lu ol­du!..

Ve Bos­ta­noğ­lu YA­Ş’­ta ter­fi et­ti­ri­le­rek De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı ya­pıl­dı!..
Böy­le bir yük­se­liş ses hı­zı­nı bi­le geç­ti!..

Ama so­nuç­ta Tek Ada­m’­ın is­te­di­ği ol­du!..

* * *

TSK’­yı ya­kın­dan ta­nı­yan (!) ba­zı ya­zar­la­ra gö­re Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Er­dal Cey­la­noğ­lu­’nun Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­’na ge­ti­ril­me­si için bir so­run kal­ma­mış­tı…

An­cak ter­si çık­tı ile­ri­de Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ol­ma­sı bek­le­nen (!) ama ik­ti­da­rın şa­şı bak­tı­ğı Cey­la­noğ­lu emek­li­ye sevk edi­le­rek tas­fi­ye edil­di!..

Ha­va­’da ise mev­cut ko­mu­tan YAŞ üye­li­ği­ne ge­ti­ril­di!..

Bu­gü­ne ka­dar bir kuv­vet ko­mu­ta­nın YAŞ üye­li­ği­ne gön­de­ril­di­ği­ni ben hiç duy­ma­dım bi­len var­sa söy­le­sin!..

* * *

İk­ti­dar 1. Or­du Ko­mu­ta­nı Yal­çın Ata­ma­n’­a da şa­şı ba­kı­yor­du ve ten­zi­li rüt­be ile Harp Aka­de­mi­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­’na gön­de­ril­di!..

Oy­sa her za­man ter­si olur Harp Aka­de­mi­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğın­dan Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı­na ata­nırlar­dı!..

Hat­ta İb­ra­him Fır­tı­na Harp Aka­de­mi­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­dan Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­’na gel­miş­ti!..

* * *

Gö­rü­nen du­rum TSK’­da bü­tün tea­mül­le­rin al­tüst ol­du­ğu­dur!..

Or­ge­ne­ral ve Ora­mi­ral yok­lu­ğu ile Tay­yip Be­y’­in de­mok­ra­tik (!) ter­cih­le­ri TSK’­nın ye­ni ko­mu­ta ka­de­me­si­ni şe­kil­len­dir­di!..

De­ği­şik bir ya­pı or­ta­ya çık­tı!..
Di­ğer bir et­ki ise Bal­yoz Da­va­sı­’n­dan tu­tuk­la­nan ko­mu­tan­lar­dı!..
Bu tu­tuk­la­ma­lar­la önü açı­lan ba­zı­la­rı­na pi­yan­go vur­du ba­zı­la­rı da tas­fi­ye edil­di!..

Bir de şu­nu gör­dük:
Tay­yip Be­y’­in ile­ri de­mok­ra­si­si TSK’­yı da vur­du!..

Silivri’ye Berlin Duvarı!..

Ya­rın­ki Er­ge­ne­kon ka­rar du­ruş­ma­sı için ya­pı­lan pro­tes­to ey­lem­le­ri­ne ça­ğı­rı­lar ik­ti­da­rın gün­ler­dir ka­bu­su ol­muş­tu!..

Bü­yük gös­te­ri­ler bek­le­ni­yor­du!..
Yi­ne bi­ber ga­zı yi­ne taz­yik­li su yi­ne plas­tik mer­mi­ler ve cop tek­me yum­ruk­la Tür­ki­ye­’de­ki ile­ri de­mok­ra­si Ba­tı­lı ül­ke­le­rin gün­de­mi­ne otu­ra­cak­tı!..

Ted­bir­ler gün­ler ön­ce­sin­den baş­la­dı mah­ke­me bi­na­sı­nın et­ra­fı so­ğuk sa­vaş dö­ne­mi­nin Ber­lin utanç du­va­rı gi­bi ba­ri­yer­ler­le tel ör­gü­ler­le çev­ril­di!..

Ve ni­ha­yet mah­ke­me­den de ka­rar çık­tı:

“Du­ruş­ma­ya sa­nık ya­kın­la­rı ve iz­le­yi­ci­ler alın­ma­ya­ca­k”
Böy­le­ce mah­ke­me­ler­de­ki “a­le­ni­ye­t” il­ke­si ra­fa kal­dı­rı­lır­ken İs­tan­bul Va­li­si de açık­la­ma yap­tı:

“İz­le­yi­ci alın­ma­ya­ca­ğı­na gö­re Si­liv­ri mah­ke­me böl­ge­si­ne ula­şan yol­lar ka­pa­tı­la­cak­tı­r”

İle­ri de­mok­ra­si hük­mü­nü ic­ra edi­yor­du!..

* * *

İle­ri de­mok­ra­si­nin bir di­ğer ham­le­si de Si­liv­ri­’de top­lan­ma ça­ğı­rı­la­rı ya­pan Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği ile İş­çi Par­ti­si bas­kın­la­rıy­la ger­çek­leş­ti!..

İk­ti­dar kor­ku­yor o kor­kuy­la bas­kı­yı ar­tı­rı­yor de­mok­ra­si­yi Si­liv­ri­’de­ki Ber­lin Du­va­rı­’na gö­mü­yor!..

Hit­ler Mus­so­li­ni ve Sta­lin de bu de­mok­ra­si­yi gü­le­rek sey­re­di­yor!..


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] 4 Ağustos 2013