İle­ri de­mok­ra­si­de­yiz ya nor­mal de­mok­ra­si­le­re öz­gü hak­la­rın tü­mü­nü ya­sak­lı­yor­lar.

Ör­ne­ğin Tak­si­m’­e çık­mak Ge­zi Par­kı­’n­da top­lu­ca do­laş­mak İs­tik­lal Cad­de­si­’ne gir­mek ten­ce­re ta­va çal­mak ya­sak!

Ya­kın­da “Tak­si­m” “Ge­zi Par­kı­” “İs­tik­lal Cad­de­si­” ve “ten­ce­re-ta­va­” de­mek de ya­sak­la­na­cak!

Ak­si­ni ya­pan­lar ya­ni “Taksi­m” “Ge­zi Par­kı­” “İs­tik­lal Cad­de­si­” ve “ten­ce­re-ta­va­” söz­cük­le­ri­ni kul­la­nan­lar “Hü­kü­me­ti de­vir­mek ama­cıy­la te­rör ör­gü­tü kur­mak­ta­n” mü­eb­bet ha­pis is­te­miy­le yar­gı­la­na­cak!

Te­rö­rist­le­rin (!) sa­lon­la­ra sığ­ma­dık­la­rı du­rum­lar­da özel mah­ke­me­ler Ka­sım­pa­şa Tay­yip Er­do­ğan Stad­yu­mu’n­da gö­rev ya­pa­cak!

Du­ruş­ma­la­rı ta­kip eden te­rö­rist ya­kın­la­rı­na slo­gan at­ma ya­sa­ğı ge­ti­ri­le­cek!

Sa­de­ce “En bü­yük Baş­ba­kan bi­zim Baş­ba­kan!” ve “Tür­ki­ye se­nin­le gu­rur du­yu­yor!” slo­gan­la­rı­na izin ve­ri­le­cek!

TRT ve yan­daş te­le­viz­yon ka­nal­la­rı bu slo­gan­la­rı 24 sa­at sü­rey­le ve “ka­mu spo­tu­” du­yu­ru­suy­la ek­ra­na ge­ti­re­cek!
Böy­le­ce tüm dün­ya­ya “i­le­ri de­mok­ra­si­” ve çağ­daş hu­kuk dev­le­ti na­sıl olur­muş gös­te­ri­le­cek!

* * *

İs­tan­bul Va­li­si Hü­se­yin Av­ni Mut­lu­’nun “Er­ge­ne­kon Da­va­sı­” ka­rar du­ruş­ma­sıy­la il­gi­li açık­la­ma­la­rı­nı din­le­di­niz.

Va­li yar­gı­la­ma­yı ya­pan İs­tan­bul 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’nin al­dı­ğı ka­rar­dan yo­la çı­ka­rak hal­kın Si­liv­ri­’ye git­me­si­ni ya­sak­la­dı!

Ce­za­evi­ne da­ha doğ­ru­su Si­liv­ri­’ye gi­den yol­la­rın tu­tu­la­ca­ğı­nı ve ge­çiş­le­re izin ve­ril­me­ye­ce­ği­ni du­yur­du.

Ya­rın sa­bah tüm yol­la­rın Si­liv­ri­’ye de­ğil ya­sak­la­ra çı­ka­ca­ğı­nı ilan et­ti!

Böy­le­ce Si­liv­ri­’ye git­me­yi bir ya­na bı­ra­kın “Si­liv­ri­” söz­cü­ğü­nü te­laf­fuz et­me­nin bi­le suç sa­yı­la­bi­le­ce­ği­ni mev­cut­la­ra ila­ve­ten “Si­liv­ri­” ad­lı ye­ni bir te­rör ör­gü­tü (!) tor­ba­sı­nın ha­zır­lan­mak­ta ol­du­ğu­nun sin­ya­li­ni ver­di!

“Si­liv­ri­”ye git­mek­te ıs­rar eden­le­rin bu tor­ba­ya atı­la­bi­le­cek­le­ri ima­sıy­la aba al­tın­dan so­pa gös­ter­di.
Ni­te­kim he­men ope­ras­yon­lar baş­la­dı!

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım
Tak­si­m’­e çık­mak ya­sak!
Ge­zi Par­kı­’n­da eğ­len­mek ya­sak!
İs­tik­lal Cad­de­si­‘n­de yü­rü­mek ya­sak!
Ten­ce­re ta­va çal­mak ya­sak!
Si­liv­ri­’ye git­mek ya­sak!
Maç­lar­da te­za­hü­rat yap­mak ya­sak!
Onu de­mek ya­sak!
Bu­nu söy­le­mek ya­sak!
Dü­şün­mek ya­sak!
Sa­ğa bak­mak ya­sak!
So­la bak­mak ya­sak!
Ka­fa­yı kal­dır­mak ya­sak!..

Kı­sa­ca­sı çağ­daş de­mok­ra­si­ler­de ser­best olan her şey biz­de ya­sak!

Pe­ki ne ser­best?

Dik­ta­tör­lük­ler­de ne ser­best ise biz­de de o ser­best!..
Ya­ni dal­ka­vuk­luk yağ­cı­lık ve ya­la­ka­lık so­nu­na ka­dar ser­best!..Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

4 Ağustos 2013