Dünya devi starlar diktatörü kınıyor yerli civciv akiller amigoluk yapıyor

Bun­la­rın “ül­ke­yi na­sıl kal­kın­dı­rır na­sıl re­fa­ha ka­vuş­tu­ru­ru­z” di­ye bir plan dert ve ga­ile­le­ri yok­muş. Bun­lar hal­kın yu­mu­şak kar­nı di­ni na­sıl kul­la­nıp ik­ti­dar olu­ruz di­ye kur­gu­lan­mış­lar.

Za­ten bu­nu ken­di­le­ri iti­raf edi­yor. “El­ham­dü­lil­lah şe­ri­at­çı­yız de­mok­ra­si­yi araç ola­rak kul­la­na­ca­ğız ge­re­kir­se pa­paz el­bi­se­si bi­le gi­ye­ri­z” di­ye­rek gel­di­ler.

Ama­ca (şe­ri­ata) ulaş­mak için her şey mu­bah­tır inan­cıy­la di­nin men et­ti­ği ne var­sa yap­tı­lar. Yi­ne de %50 oy­la ik­ti­dar ol­du­lar. Bu du­rum si­ya­sal ve sos­yal bi­lim­ci­le­ri şaş­kı­na çe­vi­ri­yor.

Si­liv­ri mah­ke­me­le­rin­de hu­ku­kun na­sıl kat­le­dil­di­ği­ni tüm hu­kuk ule­ma ve oto­ri­te­le­ri be­yan edi­yor.

BM Bal­yoz da­va­sı­nın hu­kuk dı­şı key­fi bir da­va ol­du­ğu­nu açık­lı­yor.

İç­le­rin­de No­bel ödül­lü­ler de ol­mak üze­re 4 bin bi­lim ada­mı ya­sa ve in­san­lık dı­şı yön­tem­ler­le ik­ti­dar kar­şıt­la­rı­nın tu­tuk­lan­dı­ğı ba­sın öz­gür­lü­ğü­nün yok edil­di­ği­ni bil­di­ri­yor.

İç­le­rin­de Os­car ödül­lü­le­ri de ol­mak üze­re 30 dün­ya sa­nat de­ha­sı Ti­me der­gi­si­ne bir ilan ve­re­rek ge­zi par­kı ile baş­la­yan olay­lar­da bin­ler­ce ya­ra­lı on­lar­ca gö­zü kör edi­len öl­dü­rü­len genç­ler ne­de­niy­le “dik­ta­tör ola­rak ta­nım­la­dık­la­rı­” Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ulus­la­ra­ra­sı bir mah­ke­me­de yar­gı­lan­ma­sı­nı ta­lep edi­yor­lar.

Bi­zim sa­nat civ­ci­vi akil­ler ise Tay­yi­p’­e ami­go­luk ya­pı­yor.

ABD ve Al­man ulu­sal bi­lim aka­de­mi­le­ri Tür­ki­ye­’de bi­lim adam­la­rı­na ya­pı­lan in­san­lık dı­şı zu­lüm­le­ri dün­ya­ya ra­por edi­yor.

Dün­ya bi­lim sa­nat ve kül­tür adam­la­rı bi­zim için ayak­la­nı­yor. Tüm bun­lar bi­zim bi­lim hok­ka­baz­la­rı­nı ır­ga­la­mı­yor. Tür­ki­ye­’de­ki Al­lah­lık rek­tör­ler de­kan­lar üni­ver­si­te prof.la­rı tüm bu me­la­net­le­ri te­l’­in ede­cek bir ki­şi­lik ve bi­lim onu­run­dan yok­sun bu­lu­nu­yor.

Ay­dın kim­lik­li soy­ta­rı­lar ise “ken­di ül­ke­le­ri­nin ha­li pür­me­la­li­ne bak­ma­dan he­pi­miz Er­me­ni­yi­z” mi­ting­le­ri ya­pı­yor.

Höt dese herkesin ödü kopuyor

Tüm dün­ya­nın kı­na­dı­ğı as­ke­re re­va gö­rü­len bu re­za­let­le­re kar­şın Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ve ka­rar­ga­hı­nın en ufak bir tep­ki­si ol­mu­yor. As­ke­ri­ni ko­ru­ya­ma­yan bir ko­mu­ta ka­de­me­si ül­ke­yi na­sıl ko­rur?

Rüş­vet ve hır­sız­lık­lar ta­va­na vu­ru­yor. Ül­ke PKK’­ya peş­keş çe­ki­li­yor. Mi­sa­kı­mil­li ça­tır­dı­yor. Bir ke­sim halk hâlâ onu (ade­ta iyi ya­pı­yor­sun der­ce­si­ne) “Tür­ki­ye se­nin­le gu­rur du­yu­yo­r” di­ye baş ta­cı edi­yor. Böy­le bir du­ru­ma ar­tık en il­kel Af­ri­ka ka­bi­le dev­let­le­rin­de bi­le ta­nık olun­mu­yor.

Bun­la­rın yüz­de bi­ri baş­ka bir ül­ke­de ya­şan­sa gök kub­be­yi bun­la­rın ba­şı­na in­di­rir­ler­di. Ata­türk ve as­ker fo­bi­si fe­lek­le­ri­ni şa­şır­tı­yor.

Suç­lu­la­rın te­la­şı için­de ken­di göl­ge­sin­den kor­kar ha­le ge­li­yor.

Gü­nün bi­rin­de yap­tık­la­rı yol­suz­luk­la­rın he­sa­bı so­ru­lur en­di­şe­siy­le yar­gı­yı ka­pı ku­lu ha­li­ne ge­ti­ri­yor­lar.

Ar­tık Baş­ba­kan aley­hi­ne ka­rar ve­re­cek bir sav­cı ve yar­gı­cın ana­sın­dan doğ­ma­dı­ğı sa­vı dil­le­re pe­le­senk olu­yor.

Ge­ce maç­la­rı ya­sak­la­nı­yor. Stad­yum­lar­da pro­tes­to ve te­za­hü­rat­lar­da bu­lu­nan­la­ra ko­des yo­lu gö­rü­nü­yor.

Baş­ba­ka­n’­a slo­gan atan­lar la­ik Ata­türk­çü­ler zin­da­nı boy­lu­yor. İki ki­şi bir ara­ya ge­lip Er­do­ğan aley­hi­ne ko­nuş­sa hü­kü­me­ti de­vir­me ve çe­te­ci­lik­ten içe­ri atı­lı­yor.
Ki­mi AK­P’­li ki­mi ce­ma­at­çi po­lis sav­cı ve yar­gıç­lar Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın “kat­li va­cip­ti­r” de­dik­le­ri­ne in­faz me­mur­lu­ğu gö­re­vi­ni ic­ra ey­li­yor. “A­ta­türk­çü la­ik Cum­hu­ri­ye­te inanç­lı sav­cı­lar ise Ya­lo­va Kay­ma­ka­mı olu­yor.”

Özel yet­ki­li sav­cı ve yar­gıç ol­mak için ce­ma­at­çi ol­mak; Yar­gı­tay ya da Da­nış­tay baş­ka­nı ola­bil­mek için ise hac­ca git­mek ye­ter­li kri­ter sa­yı­lı­yor.

Tasmadan habersiz olmayan medya-bilim adamı-aydınlar

Tay­yip Be­y’­in dev­ri sal­ta­na­tın­da ki­mi rüt­be ki­mi ma­kam ki­mi avan­ta iha­le­ler uğ­ru­na bu kö­tü gi­di­şin pi­yon­la­rı olan ga­fil­le­re ba­zı uya­rı­lar­da bu­lun­mak ge­re­ki­yor.

Dün­ya­nın hiç­bir ül­ke­sin­de sav­cı ve yar­gıç­lar dün­ya ni­met­le­ri uğ­ru­na ada­le­ti hu­kuk ve vic­dan­la­rı­nı ka­rart­maz. O kut­sal kür­sü cüb­be­le­ri ve onur­la­rı­na göl­ge dü­şür­mez.

De­mok­ra­tik hu­kuk dev­le­tin­de pa­şa­lar va­li­ler müs­te­şar­lar sav­cı­lar ve po­lis mü­dür­le­ri: ken­di­le­ri­ne ve­ri­len ya­sa­dı­şı par­ti­zan şi­fa­hi emir­le­ri “k­ral­dan faz­la kral­cı ola­ra­k” ye­ri­ne ge­tir­me zil­le­ti­ne düş­mez­ler. An­cak la­yık ol­ma­dık­la­rı ma­kam­la­ra ka­pı ku­lu ola­rak ata­nan ga­fil­ler her tür­lü ka­nun­suz emir­le­ri ifa edi­yor ha­ya­sız ve onur­suz­ca kul­la­nıl­mak­tan ra­hat­sız ol­mu­yor­lar. Gü­nün bi­rin­de bun­la­rın he­sa­bı so­rul­du­ğun­da bu emir­le­ri ve­ren si­ya­si­ler “ya­zı­lı bir emir yo­k” di­ye toz olur ok­ka al­tı­na bun­la­rı atar­lar.

Pa­ra hır­sı iha­le sev­da­sı­nı va­tan sev­gi­si­nin önün­de tu­tan “mi­na­re­yi ça­lıp kı­lı­fı­nı ha­zır­la­ya­n” iha­le sa­tı­cı­sı si­ya­si­ler iş adam­la­rı hol­ding­ler: gün ge­lip dev­ran dön­dü­ğün­de “kı­lı­fın pa­ram par­ça edi­le­ce­ği­” hiç­bir şe­yin kur­sak­la­rın­da kal­ma­ya­ca­ğı­nı ta­rih ka­nıt­lı­yor.

Çı­kar ve öd­lek­lik­ten ma­lul med­ya­ya ge­lin­ce: “Tas­ma ta­kar is­te­di­ğim şe­kil­de yön­len­di­ri­ri­m” aşa­ğı­la­ma­sın­dan ra­hat­sız ol­ma­yan bir ba­sın her şe­ye müs­ta­hak olur.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

4 Ağustos 2013