CHP Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün Do­ğu Ana­do­lu­’da­ki tes­pit­le­ri deh­şet ve­ri­ci­dir.

Böl­ge­de dev­let da­ire­le­ri as­ker­lik şu­be­le­ri ad­li­ye­ler bir bir ka­pa­tı­lı­yor dev­let san­ki ora­la­rı terk edi­yor!

İn­san­lar yıl­gın­lık ve en­di­şe için­de…
“Dev­let Do­ğu Ana­do­lu­’yu ne­den bo­şal­tı­yor? Ne­den biz­le­ri ka­de­ri­miz­le baş ba­şa bı­ra­kı­yor? Bu­ra­sı bi­zim yur­du­muz de­ğil mi? Biz bu ül­ke­nin va­tan­daş­la­rı de­ğil mi­yiz?” di­ye so­ru­yor.

Yö­re in­san­la­rı dev­le­tin ken­di­le­ri­ni gö­çe zor­la­dı­ğı­nı ve bu top­rak­la­rın bir za­man son­ra Ame­ri­ka­’nın ha­zır­la­dı­ğı Bü­yük Or­ta­do­ğu Pro­je­si ge­re­ğin­ce ku­ru­la­cak Kür­dis­ta­n’­a ve Er­me­nis­ta­n’­a bı­ra­kı­la­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor “Ne ola­cak ha­li­miz?” di­ye acı acı in­li­yor.

CHP Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğüt “Du­rum ger­çek­ten va­him. Ben Do­ğu böl­ge­le­ri­mi­zin in­san­la­rı­nı iyi ta­nı­rım. Git­ti­ğim yer­ler­de ba­na Ame­ri­ka­’da çi­zi­len ha­ri­ta­la­rı ha­tır­la­tıp ‘Ne­re­ler Er­me­nis­ta­n’­a ne­re­ler Kür­dis­ta­n’­a ve­ri­le­cek? Biz­ler ne ola­ca­ğız?’ di­ye so­ru­yor­lar.” di­yor.

Böl­ge bu mak­sat­la mı bo­şal­tı­lı­yor? Dev­let da­ire­le­ri bu amaç­la mı ka­pa­tı­lı­yor bi­le­mi­yo­ruz ama bil­di­ği­miz şu­dur:

Hiç­bir ik­ti­dar top­rak­la­rı­mı­zı ya­ban­cı­la­ra peş­keş çe­ke­mez!
Va­tan­daş bu ür­kü­tü­cü ür­per­ti­ci ha­zin gi­di­şa­tı ha­zır­la­yan­la­ra ge­re­ken şa­ma­rı ata­rak mut­la­ka “Du­r” di­ye­cek­tir!


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

4 Ağustos 2013