Neler yaz­ma­dı­lar ne­ler söy­le­me­di­ler!


Müste­bit “Ge­zi Par­kı ey­lem­ci­le­ri­ne ka­pı­la­rı­nı açan Di­van Ote­li­’nin sa­hip­le­rin­den he­sap so­ra­ca­ğız!” de­di ya!..
İşa­re­ti alır al­maz ha­re­ke­te geç­ti­ler.

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ve Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­lu­’nun uz­man­la­rı po­lis eş­li­ğin­de TÜP­RAŞ OPET ve Ay­ga­z’­a bas­kın dü­zen­le­di­ler.

Ope­ras­yon ya­pı­lır da yan­daş med­ya­nın te­tik­çi­le­ri du­rur mu?
On­lar da he­men ya­lan ve if­ti­ra tez­ga­hı­nı kur­du­lar.

Koç Gru­bu­’nu iti­bar­sız­laş­tı­ra­bil­mek için her tür­lü ya­la­nı uy­dur­du­lar.

Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin lo­ko­mo­tif­li­ği­ni ya­pan Koç Hol­ding bün­ye­sin­de­ki şir­ket­le­ri ba­tı­ra­bil­mek ama­cıy­la akıl­la­ra dur­gun­luk ve­ren if­ti­ra­lar at­tı­lar.

TÜP­RAŞ ve OPE­T’­te ka­çak akar­ya­kıt izi­ne rast­lan­dı­ğı­nı de­po­lar­dan alı­nan ör­nek­ler­de tek bir mar­ke­rin (ka­çak ya­kı­tın be­lir­len­me­si­ni sağ­la­yan kim­ya­sal mad­de) çık­ma­ma­sı ha­lin­de şir­ket­le­rin üre­tim ve da­ğı­tım li­sans­la­rı­nın ip­tal edi­le­ce­ği­ni hat­ta Koç Ai­le­si bi­rey­le­ri­nin ce­za­evi­ne gi­re­bi­le­cek­le­ri­ni bi­le yaz­dı­lar.

Ne ya­zık ki yar­gı­sız in­faz­la amaç­la­rı­na kıs­men de ol­sa ulaş­tı­lar.

Bü­yük mad­di kay­ba se­bep ol­du­lar.

* * *

Pe­ki son­ra ne ol­du?

TÜP­RAŞ ve OPE­T’­ten alı­nan ör­nek­ler TÜ­Bİ­TAK ve Or­ta­do­ğu Tek­nik Üni­ver­si­te­si la­bo­ra­tu­var­la­rı­na gön­de­ril­di.

İn­ce­le­me so­nu­cun­da ör­nek­ler­de mar­ker yö­nün­den bir so­ru­na rast­lan­ma­dı­ğı be­lir­len­di.

Böy­le­ce ya­zı­lıp çi­zi­len­le­rin ya­lan ve if­ti­ra­dan iba­ret ol­du­ğu bel­ge­len­di.

Koç Gru­bu ka­çak akar­ya­kıt suç­la­ma­sın­dan ak­lan­dı.
Ama ha­ki­kat he­de­fi­ne ula­şın­ca­ya ka­dar gün­ler geç­ti ve Koç his­se­le­ri­nin pi­ya­sa­da­ki de­ğer kay­bı 6 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı.
Bu ara­da bas­kın­lar skan­dal bo­yu­tu­nu al­dı!

Zi­ra bas­kı­nı dü­zen­le­yen ekip­te ka­çak akar­ya­kı­tı anın­da be­lir­le­yen ci­haz­la­rın bu­lun­du­ğu an­cak bun­la­rın kul­la­nıl­ma­ma­sı ne­de­niy­le Koç Gru­bu­’nun yok ye­re 6 mil­yar li­ra­lık kay­ba uğ­ra­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

* * *

Koç Hol­ding ka­çak akar­ya­kıt şa­ibe­sin­den ak­lan­dı ama ver­gi de­ne­ti­mi de­vam edi­yor…

İd­di­ala­ra gö­re Koç­la­r’ı da Ay­dın Do­ğa­n’­ın akı­be­ti ya­ni mil­yar­lar­ca li­ra­lık bir ver­gi ce­za­sı bek­li­yor!

Çün­kü bu ope­ras­yon­lar­da ka­ra­rı ta­raf­sız uz­man­la­rın de­ğil müs­te­bit muk­te­di­rin ver­di­ği id­di­a edi­li­yor…

Koç Ai­le­si bi­rey­le­ri­nin yıl­lar­dır ver­gi re­kort­me­ni ol­ma­la­rı muk­te­dir için hiç­bir önem ta­şı­mı­yor!

Onu ağır ver­gi ce­za­sı yo­luy­la ala­ca­ğı in­ti­kam il­gi­len­di­ri­yor.
Koç­la­rın ar­dın­dan sı­ra­nın İs­tan­bul bü­yük ser­ma­ye­si­ni tem­sil eden di­ğer isim­le­re ge­le­ce­ği öne sü­rü­lü­yor.

İs­tan­bul bur­ju­va­zi­si­nin de ar­tık kor­ku­nun ece­le fay­da­sı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı an­la­ma­sı ge­re­ki­yor!

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

2 Ağustos 2013