Be­ğe­ni­len sa­nat­çı­la­rın mak­yaj­sız hal­le­ri­ni gör­müş­sü­nüz­dür. Ço­ğu­nun gü­zel­li­ği or­ta­la­ma­nın bi­le al­tın­da­dır. İyi mak­yaj sü­per so­nuç­lar ve­rir. Çok önem­li bir imaj ça­lış­ma­sı­dır.

Hi­ka­ye sa­de­ce yü­zün renk­len­di­ril­me­si de­ğil­dir. Mak­yaj­la he­def­le­nen; is­te­nen ay­rın­tı­la­rın ön pla­na çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa yüz­de­ki ki­mi de­tay­la­rın giz­len­me­si ve­ya dik­ka­tin baş­ka yö­ne çe­kil­me­si­dir.

İna­nın doğ­ru mak­yaj ile il­gi çek­me­ye­cek ka­dın yok­tur.
Bu mak­ya­jı ül­ke eko­no­mi­si­ne uy­gu­lar­sa­nız o da gü­zel­le­şir. An­cak ki­şi­sel mak­yaj ma­su­ma­ne be­yaz bir kan­dır­ma­cay­- ken eko­no­mik mak­yaj yı­kı­cı so­nuç­lar do­ğu­ra­bi­lir. Ya­tı­rım­cı­la­rın ger­çek ile bağ­la­rı ko­pun­ca alı­nan yan­lış ka­ra­ra­lar ona­rıl­maz za­rar­lar ve­re­bi­lir.

Pud­ra
Tür­ki­ye eko­no­mi­de hal­kın kar­şı­sı­na her da­im mak­yaj­lı çık­mış­tır. Fark­lı ola­rak AK­P’­nin tek­nik­le­ri sa­ye­sin­de mak­yaj ko­nu­sun­da en ba­şa­rı­lı dö­ne­mi­ni ya­şı­yor.

2012 yı­lın­da AK­P’­nin ahu ola­rak gös­ter­di­ği Tür­ki­ye­’nin eko­no­mik per­for­man­sı­nın ço­ğu ül­ke­den da­ha kö­tü ol­du­ğu IMF ve­ri­le­ri ile açı­ğa çık­tı. Tür­ki­ye ge­çen yıl en kö­tü eko­no­mik per­for­man­sı kay­de­den ül­ke­ler ara­sın­da yer al­dı.

2012’de acı fren ya­pan Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin bü­yü­me ora­nı pud­ra­lan­ma­sı­na rağ­men çir­kin yü­zü­nü sak­la­ya­ma­dı.

AKP 2012’de­ki per­for­man­sı “yu­mu­şak iniş ba­şa­rı­sı­” ola­rak lan­se eder­ken Tür­ki­ye yıl­lık GSYH bü­yü­me ora­nı ile 187 ül­ke için­de an­cak 111’in­ci ola­bil­di. Ya­ni ge­çen yıl 110 ül­ke­nin eko­no­mi­si Tür­ki­ye­’den da­ha hız­lı bü­yü­dü.

Pho­tos­hop
Türk in­sa­nı­nın re­fa­hı ge­ri­le­di. Hem de 62’n­ci ol­du­ğu 2000 yı­lın­da­ki sı­ra­sı­nın al­tı­na… Tür­ki­ye 2012’de dü­şü­şe ge­çe­rek 63’ün­cü­lü­ğe in­di.

Ba­şa­rı öy­kü­sü ola­rak lan­se edi­len enf­las­yon­da ge­çen yıl 187 ül­ke­den 134’ü­nün fi­yat ar­tış en­dek­si Tür­ki­ye­’den da­ha dü­şük sa­de­ce 52’si­nin ise da­ha yük­sek çık­tı. Bu yıl da eko­no­mi­le­re yağ­mur ya­ğı­yor. Mak­yaj ak­ma­ya baş­la­dı bi­le… Aca­ba Photoshop’la du­ru­mu kur­ta­ra­bi­lir mi­yiz?Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

31 Temmuz 2013