Kim­se “Bu uy­dur­ma bir fo­toğ­raf! Mi­zan­sen!” fi­lan di­ye­mez.

Ken­di se­çim böl­ge­si olan Tun­ce­li­’ye gi­den Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Genç Pü­lü­mü­r’­de dağ­la­ra di­ki­len PKK pa­çav­ra­la­rı­nı gör­dü ve fo­toğ­raf çek­ti­re­rek ül­ke­mi­zin ne ka­dar ha­zin bir du­rum­da ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­dı!

Tun­ce­li­’nin va­li­si var… Jan­dar­ma ko­mu­ta­nı var… Em­ni­yet Mü­dü­rü var… As­ke­ri bir­lik­le­rin ko­mu­tan­la­rı var…

Bun­la­rın hep­si Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ne mey­dan oku­mak için ha­ya­sız­ca ası­lan o pa­çav­ra­la­rı gö­rü­yor fa­kat ses­le­ri­ni çı­kart­mı­yor­lar. Ne­den?

Çün­kü Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın ta­li­ma­tı öy­le…
“A­man do­kun­ma­yın! Aman açı­lım sü­re­ci bo­zul­ma­sın!”

Açı­lı­mın adı ve ama­cı mem­le­ket top­rak­la­rı­nı te­rör çe­te­si­ne tes­lim et­mek mi­dir?
Ge­zi Par­kı olay­la­rın­da si­lah­sız ve sa­vun­ma­sız genç­le­re kar­şı oran­tı­sız güç kul­la­nan po­li­si teş­vik eden sert ta­li­mat­la­rıy­la ken­di va­tan­daş­la­rı­nı pe­ri­şan eden Baş­ba­kan Er­do­ğan PKK’­lı­lar kar­şı­sın­da ku­zu gi­bi olu­yor! Ne­den?

Çün­kü on­la­rın el­le­rin­de si­lah bel­le­rin­de bom­ba var!
Kah­ra­man­lık des­ta­nı (!) ya­zan “Tay­yip Be­y’­in po­lis­le­ri­” PKK’­lı ka­til­ler kar­şı­sın­da ne­den­se ay­nı yi­ğit­li­ği gös­te­re­mi­yor!

SO­NUÇ: Gü­ney­do­ğu dağ­la­rın­da Türk Bay­ra­ğı ye­ri­ne PKK pa­çav­ra­la­rı dal­ga­la­nı­yor…

…Ve ül­ke­nin Baş­ba­ka­nı İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Ba­kan­la­rı ve va­li­le­ri bu­na ses­siz ka­lı­yor!

“A­çı­lı­m” de­dik­le­ri şey buy­sa lâ­net ol­sun açı­lı­ma!

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

31 Temmuz 2013