Ön­ce inan­mak­ta zor­luk çek­tim…

Ko­nuş­ma­nın önü­nü so­nu­nu ara­dım. Er­te­si gün ay­nı ko­nu­da tek­rar açık­la­ma­lar ge­lin­ce şaş­kın­lı­ğım geç­ti ve bu “di­l” ba­na aşi­na de­dim. İmam ha­tip­li olup da bu di­li bil­me­mek ol­maz. Di­dak­tik za­ma­nın ru­hu­nu oku­ya­ma­yan na­kil­le­re da­ya­lı kü­çüm­se­yen aşa­ğı­la­yan ve öte­ki­leş­ti­ren bu di­li…

Ömer Tuğ­rul İnan­çe­r’­in TRT’­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­dan bah­se­di­yo­rum. “Ha­mi­le ka­dın­la­rın so­ka­ğa çık­ma­sı ter­bi­ye­siz­lik­tir es­te­tik de de­ğil­di­r” ifa­de­si.

Ken­di­si bir hu­kuk­çu… Mu­si­kiy­le iç içe… Ta­sav­vuf ko­nu­la­rın­da ya­zı­yor.

Sa­nat­çı­lar na­if in­san­lar­dır. Ta­sav­vu­fun için­den ko­nu­şan­lar ise in­sa­nı “bi­r”­ler­ler. Ne­za­ket ve za­ra­fet sı­nı­rı­nı aş­maz­lar.
Ama aş­tı söz­le­ri uğ­raş alan­la­rıy­la da ör­tüş­me­di. Sert tep­ki­ler al­dı.

Fa­kat mu­ha­fa­za­kar çev­re­ler­den bir iki ses ha­riç ken­di­si­ne eleş­ti­ri gel­me­di!

Ka­dın ko­nu­su dev­re­ye gir­di­ği an din­dar çev­re­ler­de en mo­dern şah­si­yet­ler da­hi su­sar. Bu ta­rih bo­yun­ca böy­le ol­muş­tur.

Pe­ki ne­den? Çün­kü:
1) Ka­dı­na ko­run­ma­sı ge­re­ken bir var­lık gö­züy­le ba­kı­lır.

2) Ka­dın fit­ne un­su­ru­dur o hal­de müm­kün mer­te­be or­ta­lar­da gö­rül­me­me­li­dir.

3) Er­kek za­yıf­tır duy­gu­la­rı­na ye­nik dü­şer; bu­nu dik­ka­te al­ma­lı­dır ka­dın er­kek­ten ken­di­ni ko­ru­ma­lı­dır.

Hal­bu­ki Ku­r’­an:
1) Ba­kış kon­tro­lü­nü ön­ce er­ke­ğe em­re­der ar­ka­sın­dan ka­dı­na… Ya­ni ka­dın da er­kek de so­rum­lu­luk­ta eşit­tir.

2) Ah­la­ki il­ke­ler­de ka­dın-er­kek ay­rı­mı yap­maz.

3) Ka­dın ve er­ke­ğin ay­nı öz­den ya­ra­tıl­dı­ğı­nı dik­kat­le­re su­nar.

4) Ka­dı­na er­kek­ten fark­lı bir so­rum­lu­luk yük­le­mez.

Di­lin prob­lem­le­ri
İnan­çe­r’­in kul­lan­dı­ğı bu “din di­li­” ge­le­nek­te var olan oto­ri­ter dil­dir. Sa­de­ce er­ke­ğin ka­dın üze­rin­de de­ğil güç­lü­nün za­yıf üze­rin­de ço­ğun­lu­ğun azın­lık üze­rin­de bi­le­nin bil­me­yen üze­rin­de kul­lan­dı­ğı “hük­me­di­ci di­l”­dir.

Bu dil in­ci­ti­ci­dir.
Bu dil öte­ki­leş­ti­ri­ci­dir.
Bu dil ay­rış­tı­rı­cı­dır.
İs­la­m’­ın is­te­di­ği bu mu­dur? Ha­yır.

İs­lam ku­şa­tan etik ve es­te­tik bir an­la­yı­şı ön­gö­rür.
En önem­li­si sı­nıf yok­tur. Da­ya­tı­la­rı ve sı­nıf­sal ay­rım­la­rı red­de­der.

İs­la­m’­ı bel­li bir coğ­raf­ya­nın bel­li bir kül­tü­rün bel­li bir bi­çi­min için­den oku­mak ev­ren­sel­li­ği­ni yi­tir­tir. Bu an­la­yış bu yüz­yıl­da bir “ped rek­la­mı­” üze­rin­den da­hi “ah­lak­çı­lı­k” yap­ma­yı be­ra­be­rin­de ge­ti­rir ki ne­ye na­sıl ne­den kar­şı çık­tı­ğı­nı sö­zün sa­hi­bi da­hi an­la­ta­maz ve ko­mik du­ru­ma dü­şer.

Ah­lak ka­dın­la­rın na­sıl gi­yin­di­ği na­sıl yü­rü­dü­ğü ne kul­lan­dı­ğı üze­rin­den kur­gu­la­na­cak­sa ve tar­tı­şı­la­cak­sa vah bi­zim ha­li­mi­ze…

El­bet­te “e­de­p” di­nin ta ken­di­si­dir. Müs­lü­man da “mü­ed­de­p” bir in­san­dır.

An­cak “e­de­p” ne bu ze­min­de tar­tı­şı­lır ne de “e­de­p” bu­dur.

Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun ko­nuş­ma­sı
An­ka­ra­’da bir grup ila­hi­yat­çı ga­ze­te­ci ya­zar ve sen­di­ka tem­sil­ci­si CHP’­nin if­ta­rın­da bir ara­ya gel­di. Es­ki müf­tü CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İh­san Öz­ke­s’­in da­vet­li­le­rin se­çi­min­de et­ki­li ol­du­ğu açık­tı.

Ko­nuş­mak is­te­yen­ler gö­rüş­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler.
Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu her ko­nuş­ma­cı­dan ha­re­ket­le ken­di ba­kı­şı­nı sa­mi­mi bir üs­lup­la or­ta­ya koy­du.

Hz. Pey­gam­be­r’­in dev­rim­ci bir an­la­yı­şa sa­hip ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­di.

Fa­kat söy­le­di­ği bir söz için­de bu­lun­du­ğu­muz top­lu­mun ne­den ku­tup­laş­tı­ğı­nı or­ta­ya koy­ma­sı açı­sın­dan önem­liy­di:

“Bir­bi­ri­mi­zi ye­ni ta­nı­ma­ya baş­la­dık.” Yu­nu­s’­un sö­zü gel­di ak­lı­ma: “Ge­lin ta­nış ola­lım/İşi ko­lay kı­la­lı­m” CHP’­nin slo­gan­laş­tır­ma­sı ge­re­ken bir söz.

Çok hak­lı sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu; din­dar­sa çağ dı­şı­lık­la mo­dern­se din­siz­lik­le fark­lı bir gö­rüş or­ta­ya koy­duy­sa sap­kın­lık­la bir tür­lü suç­lan­ma­yan var mı­dır?

Gay­ri ih­ti­ya­ri gü­lüm­se­dim. Çün­kü ka­de­rin cil­ve­si­ne ba­kın ya­nım­da İs­ma­il Na­car otu­ru­yor­du. Gö­rev­den alın­dı­ğım ta­rih­ler­de bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da be­nim­le il­gi­li söz­le­ri­ni ha­tır­lat­tım ken­di­si­ne ve sor­dum: “Ku­r’­an’­da ba­şör­tü­sü ile il­gi­li bir bi­çim öne­ri­li­yor mu?” “Ha­yı­r” de­di. Şah­sım­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni emi­nim ha­tır­la­mış­tı. Baş­ka söy­le­di­ğim şey­le­ri de onay­la­dı ve er­te­si gün ba­na iki ki­ta­bı­nı gön­der­di. Ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum.

Evet ta­nı­mı­yo­ruz bir­bi­ri­mi­zi… Ama çok ra­hat suç­lu­yo­ruz eleş­ti­ri­yo­ruz da­ha da ol­ma­dı afo­roz edi­yo­ruz.

Bu­nu kim kö­rük­lü­yor? Muk­te­dir­ler si­ya­set­çi­ler ka­lem sa­hip­le­ri!

Bir aye­ti çok se­vi­yo­rum. “Bir­bi­ri­ni­zi ta­nı­ma­nız için si­zi mil­let­le­re ka­bi­le­le­re ayır­dık.”

Bu aye­ti tüm mu­ha­tap­la­rı­mız üze­rin­den oku­ya­bi­li­riz.
Ge­lin ez­ber­le­ri­mi­zi bo­za­lım ay­rı gay­rı gör­dü­ğü­müz in­san­lar­la has­bi­hal et­me­ye ne der­si­niz?Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

29 Temmuz 2013