De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı ol­ma­sı bek­le­nir­ken Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­dan is­ti­fa eden emek­li Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ne­r’­in An­ka­ra Tem­sil­ci­miz Say­gı Öz­tür­k’­e söy­le­di­ği şu söz çok acı­dır:

“A­da­le­te inan­cım kal­ma­dı… Hal­kın ses­siz­li­ği yü­re­ği­mi ya­kı­yo­r”

Bu söz Tür­ki­ye­’nin içi­ne düş­tü­ğü du­ru­mun bir ifa­de­si­dir!..
Tür­ki­ye­’nin 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı “te­rör ör­gü­tü yö­ne­ti­ci­li­ği­” suç­la­ma­sıy­la tu­tuk­lan­dı ne­re­dey­se unu­tul­du!..

Bal­yo­z’­dan hü­küm gi­yen ge­ne­ral­le­rin ami­ral­le­rin seç­kin su­bay­la­rın is­mi ar­tık geç­mi­yor!..

On­la­ra 40 bin ki­şi­nin ka­ti­li Apo ka­dar bi­le il­gi gös­te­ril­mi­yor!..

Bir yan­da if­tar sof­ra­la­rı ve gö­rül­me­miş bir din sö­mü­rü­sü di­ğer yan­da Bod­ru­m’­da yat­lar su gi­bi har­ca­nan pa­ra­lar ve lay lay lom!..

* * *

An­ka­ra Tem­sil­ci­miz Say­gı Öz­türk Ha­va Kuv­vet­le­ri Kur­may Baş­ka­nı Kor­ge­ne­ral Ne­zih Dam­cı­’nın is­ti­fa et­ti­ği ha­be­ri­ni ver­di…

Ulu­de­re ola­yın­da yan­daş ba­sı­nın he­def gös­ter­di­ği Kor­ge­ne­ral Ne­zih Dam­cı ik­ti­dar ta­ra­fın­dan ko­run­ma­dı…

Ak­si­ne ken­di­le­ri­ne ya­pı­lan suç­la­ma­la­rın Kor­ge­ne­ral Dam­cı­’ya yö­nel­me­sin­den mut­lu­luk duy­du­lar…

Gü­nah ke­çi­si­ni bul­muş­lar­dı Tür­ki­ye­’yi yö­ne­ten ve bü­tün so­rum­lu­luk üze­rin­de olan şa­hıs ise “Em­ri ben ver­me­di­m” di­ye­rek olay­dan ken­di­ni sı­yır­dı!..

* * *

Hal­kı­mız bü­tün bun­lar­la ne ka­dar il­gi­li?..
Tür­ki­ye­’yi sars­ma­sı ge­re­ken bu is­ti­fa­lar gün­de­mi iş­gal et­me­di­ği için “Ha öy­le mi ol­muş?” de­yip ge­çi­yor­lar!..

As­ker dar­be­ci!..
As­ker fa­şist!..
As­ker de­mok­ra­si düş­ma­nı!..

AKP ik­ti­da­rı 11 yıl­dır bu ka­ra pro­pa­gan­da­yı bü­tün ile­ti­şim ka­nal­la­rı­nı kul­la­na­rak sin­si­ce iş­li­yor!..

Gün­dem sü­rek­li ola­rak de­ği­şi­yor med­ya ik­ti­da­ra ça­lı­şı­yor!..

* * *

Emek­li Ora­mi­ral Gü­ner is­ti­fa­sı­nın top­lum­da kar­şı­lı­ğı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı acıy­la ifa­de eder­ken ak­lı­mı­za Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ile üç Kuv­vet Ko­mu­ta­nı­’nın “hu­kuk­suz­luk­la­ra tep­ki ola­ra­k” is­ti­fa et­me­le­ri ge­li­yor!..

On­la­rın is­ti­fa­la­rı ne­de­niy­le­dir ki o dö­ne­min Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı olan Nec­det Özel bu­gün Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ola­rak gö­rev ya­pı­yor!..

So­ka­ğa çı­kıp an­ket yap­sak Tür­ki­ye­’yi sal­la­ma­sı ge­re­ken bu olay­la­rı şim­di bi­len ha­tır­la­yan var mı­dır?..

On­lar unu­tul­du gün­de­me be­bek ka­ti­li te­rö­rist ba­şı Apo otur­du her­kes bu ka­ti­lin ağ­zı­nın içi­ne ba­kı­yor!..

* * *

İk­ti­dar dar­be pa­ra­no­ya­sı ve dar­be nu­ma­ra­sıy­la Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­ni ade­ta kıy­ma ma­ki­ne­si­ne sok­tu!..

İk­tidar­la­rı­nın da­ha ilk yıl­la­rın­dan iba­ren yan­daş kö­şe ya­zar­la­rı med­ya­da­ki pal­ya­ço­la­rıy­la top­lu­mun üze­ri­ne aban­dı­lar!..

As­ke­ri kö­tü­le­mek için el­le­rin­den ge­le­ni yap­tı­lar!..
Yıl­lar için­de bu kat­la­na­rak bü­yü­dü ve Er­ge­ne­kon Bal­yoz Ca­sus­luk Fu­huş gi­bi da­va­lar öne sü­rü­le­rek Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri yıp­ra­tıl­dı çö­ker­til­di!..

* * *

Top­lu­mu kir­li pro­pa­gan­da yön­tem­le­ri kar­şı­sın­da uyar­mak di­ri tut­mak için CHP ve MHP ne yap­tı?..

Siv­ri­si­nek vı­zıl­tı­la­rı!..
Ya si­vil top­lam ör­güt­le­ri?..

Bir­ka­çı ma­ra­to­na çık­tı ya­rı yol­da ne­fes­le­ri tü­ken­di!..
Ge­zi Par­kı ey­lem­ci­si genç­ler ka­dar ola­ma­dı­lar!..

As­ker kıy­ma ma­ki­ne­sin­den ge­çi­ri­lir­ken sa­de­ce sey­ret­ti­ler!..

Tu­tu­na­cak dal bı­rak­ma­dı­lar!..
Ye­ni ve­kil oda­la­rı!..
Bu de­vir­de ve­kil ol­mak var­mış!..
Ma­aş ga­ni yol­luk­lar ve­sa­ire…
Sağ­lık hiz­met­le­ri ai­le ve ha­yat bo­yu şir­ket­ten!..
Emek­li­lik­te de de­vam eden sal­ta­nat!..
Her yer­de VIP mu­ame­le!..

Şim­di de 40’ar met­re­ka­re­lik lüks oda­lar ve akıl­lı bi­na!..
Ve­kil­ler 1 Eki­m’­den iti­ba­ren çift tu­va­let­li mi­ni bar­lı 40 met­re­ka­re­lik ye­ni oda­la­rın­da hiz­met (!) ve­re­cek!..

* * *

Ta­bi­i ger­çek­ten bu ül­ke için ça­lı­şan ve­kil­ler için de­ğil bu söz­le­ri­miz ama ve­kil­le­rin ço­ğu par­ti baş­kan­la­rı­nın is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ça­lı­şan par­mak in­di­rip kal­dır­ma ma­ki­ne­si ol­mak­tan baş­ka ne işe ya­rar­lar?..

Bir da­nış­man bir sek­re­ter­le­ri var­dı bir de şo­för tah­sis edil­di…

Şo­för ye­ri­ne da­nış­man da ça­lış­tı­ra­bi­li­yor­lar!..
İki da­nış­man­lı ve­kil bun­la­ra ne da­nı­şa­cak?..
Ma­dem bun­lar da­nı­şı­la­cak in­san­lar ni­ye on­lar ve­kil de­ğil de da­nı­şan­lar ve­kil?..

Ve­kil­le­rin ço­ğu hem içe­ri­de hem dı­şa­rı­da ka­ba­da­yı as­tı­ğı as­tık kes­ti­ği kes­tik!..

Da­nış­man­la­rın ço­ğu ve­kil­le­rin iş ta­ki­bin­de!..
Şim­di de 40 met­re­ka­re­lik lüks oda­lar!..

Val­la bu ka­dar ça­lı­şan ve­kil­le­re 40 met­re­ka­re az bi­le ge­lir!..

Ma­lum dev­let ma­lı de­niz ye­me­yen ke­riz!..Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

31 Temmuz 2013