Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Uğur Dündar | Allah Beterinden Korusun!

  “Tür­ki­ye­’de bir ki­şi iki ki­şi üç ki­şi dört ki­şi po­li­se şid­det uy­gu­lar­ken ölü­yor. Twe­et­ler Fa­ce­bo­ok­lar­la dün­ya­nın al­tı­nı üs­tü­ne ge­ti­ri­yor­lar. Ama öbür ta­raf­ta şu ana ka­dar Mı­sı­r’­da 300 ki­şi ölü­yor. Bun­la­rın 53 ta­ne­si na­maz kı­lar­ken iba­det es­na­sın­da kur­şun­la­na­rak öl­dü­rü­lü­yor. Dün­ya ses­siz! Ni­ye ko­nuş­mu­yor­su­nuz? Ha­di bu­nun kar­şı­sın­da da ko­nu­şun.

  İkir­cik­li ol­ma­nın an­la­mı yok. Bu­ra­da ko­nuş­ma­ya­cak­sa­nız da ne­re­de ko­nu­şa­cak­sı­nız? İş­te bi­zim fer­ya­dı­mız bu­na­dır bu hak­sız­lı­ğa­dır.”

  Bun­la­rı söy­le­yen ki­şi Mı­sı­r’­da­ki Müs­lü­man Kar­deş­le­r’­in ön­de ge­len­le­rin­den bi­ri de­ğil Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­’nin Baş­ba­ka­nı!..

  Baş­ba­kan Mı­sı­r’­da­ki kat­li­ama dün­ya­nın tep­ki­siz­li­ği­ni eleş­ti­rir­ken ade­ta fer­yat edi­yor he­pi­mi­zin kı­na­dı­ğı yü­re­ği­mi­zi ya­kan fe­ci ölüm­le­rin acı­sı­nı ses­len­di­ri­yor.

  Ama ay­nı Baş­ba­kan Ge­zi Par­kı pro­tes­to­la­rı sı­ra­sın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­rın­dan söz eder­ken “Bir ki­şi iki ki­şi üç ki­şi dört ki­şi po­li­se şid­det uy­gu­lar­ken ölü­yor!” di­yor.

  Hem ya­lan söy­lü­yor hem de ken­di­si­ne mu­ha­lif olan­la­rın ya­şam hak­kı­nı hiç önem­se­me­di­ği­ni “bir ki­şi iki ki­şi üç ki­şi dört ki­şi!” di­ye­rek gös­te­ri­yor.

  Bu ba­kış açı­sı vic­dan sa­hi­bi her­ke­se “Pes doğ­ru­su!” de­dir­ti­yor.

  * * *

  Baş­ba­kan Mı­sı­r’­da­ki ca­mi bom­ba­la­ma­la­rı­na is­yan edi­yor.
  Ama Su­ri­ye­’de­ki ben­ze­ri kat­li­am­lar kar­şı­sın­da sus­kun­lu­ğu yeğ­li­yor!

  Ör­ne­ğin dün­ya­ca say­gın bir din bil­gi­ni olan Şeyh Mu­ham­med Ra­ma­zan El Bu­ti­’nin İman Ca­mi­si­’n­de­ki iba­det sı­ra­sın­da bom­ba­lı sal­dı­rı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne hiç de­ğin­mi­yor!

  Ay­nı sal­dı­rı­da 42 ki­şi­nin öl­me­si 84 ki­şi­nin de ya­ra­lan­ma­sı Baş­ba­ka­nı da yan­daş med­ya­sı­nı da is­yan et­tir­mi­yor!
  Ca­mi­de­ki kor­kunç kat­li­am son­ra­sın­da AK­P’­li­le­rin tü­mü ade­ta üç may­mu­nu oy­nu­yor!

  Çün­kü Baş­ba­kan Şam Üni­ver­si­te­si Şe­ri­ye Aka­de­mi­si De­kan­lı­ğı ve Fı­kıh Bö­lü­mü Baş­kan­lı­ğı­’nın ya­nı­sı­ra Le­vant Alim­ler Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı ve Ox­ford Aka­de­mi­si Yük­sek Kon­se­yi Üye­si de olan Şeyh Bu­ti ile bir­lik­te 42 mü­mi­nin can­la­rı­nı El Kai­de te­rö­rist­le­ri­nin al­dı­ğı­nı bi­li­yor!

  Baş­ba­ka­nın önün­de­ki is­tih­ba­rat ra­por­la­rı­na gö­re El Kai­de 40 ki­ta­bı olan bu bü­yük din bil­gi­ni­ni Esad re­ji­mi­ni des­tek­le­di­ği için he­def se­çi­yor.

  * * *

  El Kai­de te­rö­rist­le­ri Su­ri­ye­’ye Tür­ki­ye üze­rin­den gi­di­yor.
  Özel kamp­lar­da eği­ti­lip si­lah­lan­dı­rıl­dık­tan son­ra sırt­la­rı sı­vaz­la­na­rak Su­ri­ye­’ye gön­de­ri­li­yor­lar.

  Sa­de­ce on­lar mı? Dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan ge­len di­ğer kü­re­sel ci­hat­çı­lar da Tür­ki­ye­’de mi­sa­fir edil­dik­ten son­ra Su­ri­ye­’ye uğur­la­nı­yor­lar.

  Ora­da İs­ra­il’­in gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak için din kar­deş­le­ri­ni bo­ğaz­lı­yor­lar!

  Esa­d’­ı de­vir­me gö­rü­nü­mü al­tın­da İs­ra­il adı­na ya­pı­lan ci­hat­ta ölen Müs­lü­man sa­yı­sı­nın 100 bi­ne yak­laş­ma­sı­nı ce­set­le­rin gö­ğüs­le­ri­ni ya­rıp kalp­le­ri­ni çı­ka­ra­rak kut­lu­yor­lar!
  Böy­le­ce Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Dı­şiş­le­ri Na­zı­rı Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nu ne bu dün­ya­da ne de öte­ki dün­ya­da he­sa­bı­nı ve­re­me­ye­cek­le­ri kor­kunç bir bi­lan­çoy­la baş ba­şa bı­ra­kı­yor­lar!

  * * *

  AK­P’­nin Su­ri­ye­’de her tür­lü des­te­ği sağ­la­dı­ğı El Ka­ide’­nin uzan­tı­sı olan El Şe­bap Ör­gü­tü So­mali­’de­ki Bü­yü­kel­çi­li­ği­mi­ze can­lı bom­ba sal­dı­rı­sı dü­zen­le­di.

  Bir po­li­si­miz şe­hit ol­du 4’ü de ya­ra­lan­dı.
  Eğer kah­ra­man po­lis­le­ri­miz du­ru­mu fark edip atik dav­ran­ma­mış ol­sa­lar te­rö­rist­ler bü­yü­kel­çi­lik bi­na­sı­nı ha­va­ya uçu­ra­rak kat­li­am ya­pa­cak­tı.

  Olay­dan son­ra AB Ba­ka­nı ve Baş­mü­za­ke­re­ci Ege­men Ba­ğış ne de­se be­ğe­nir­si­niz?

  Bu sal­dı­rıy­la “Türk­ler de ar­tık çok olu­yor­lar me­sa­jı ve­ril­mek is­te­ni­yor!” de­miş.

  Ba­kan pek de hak­sız sa­yıl­maz!
  Şu AKP El Kai­de gi­bi gö­zü dön­müş te­rör ör­güt­le­ri­ne ar­ka çı­ka­rak ha­ki­ka­ten çok olu­yor!

  İn­san­lık suç­la­rı­na or­tak olu­yor!
  So­ma­li­’de­ki te­rör he­pi­mi­ze İs­tan­bu­l’­da­ki Si­na­gog­la­ra İn­gi­liz Baş­kon­so­los­lu­ğu­’na ve HSBC Ban­ka­sı­’na dü­zen­le­nen kan­lı sal­dı­rı­la­rı ha­tır­la­tı­yor.

  Ne di­ye­lim? Al­lah ül­ke­mi­zi be­te­rin­den ko­ru­sun!..


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  31 Temmuz 2013
  Bengisu, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Aynen öyle. Güzel açıklamışsın Uğur Dündar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş