La­fı uzat­ma­ya hiç ge­rek yok.
Te­rör ör­gü­tü ve te­rö­rist sa­yı­sın­da dün­ya bi­rin­ci­si­yiz!

Ce­za­ev­le­rin­de 10 bin ci­va­rın­da te­rö­rist bu­lu­nu­yor!
Bun­lar­dan bi­ri de es­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İl­ker Baş­buğ!..
İk­ti­dar Ge­zi Par­kı pro­tes­to­la­rın­dan bi­le bir dü­zi­ne te­rör ör­gü­tü çı­kar­ta­rak ye­ni bir dün­ya re­ko­ru kır­dı!

Bu­nu ba­şa­ran­lar muk­te­dir­den hak et­tik­le­ri al­kı­şı al­dı!

* * *

Ölüm­cül iş ka­za­la­rın­da da ne ya­zık ki Av­ru­pa bi­rin­ci­siyiz Çi­n’­den son­ra da dün­ya ikin­ci­si­yiz.

Tür­ki­ye AK­P’­nin 10 yıl­lık ik­ti­da­rın­da 11 bin iş­çi­yi iş ka­za­la­rın­da kay­bet­miş du­rum­da.

AK­P’­li bir ba­ka­nın de­yi­miy­le her yıl “en az bin ta­ne (!)” ev­la­dı­mı­zı iş ka­za­la­rı so­nu­cu top­ra­ğa ve­ri­yo­ruz.

De­ne­tim­siz­lik ve ih­mal­ler­le fe­la­ket bo­yu­tu­nu alan ka­za­lar son­ra­sın­da hep “Tak­dir-i İla­hi” ma­sal­la­rı dinliyo­ruz.

AKP zih­ni­ye­tiy­le “a­det”­ten “in­san­”a bir tür­lü ge­çe­mi­yo­ruz!
Bu ne­den­le “in­san ha­ya­tı­nın su­dan ucuz ol­du­ğu” ül­ke­ler sı­ra­la­ma­sın­da en baş­lar­da ge­li­yo­ruz!

* * *


Tu­tuk­lu mil­let­ve­ki­li ga­ze­te­ci öğ­ren­ci bi­lim in­sa­nı ay­dın hu­kuk­çu sen­di­ka­cı ge­ne­ral al­bay yar­bay yüz­ba­şı üs­teğ­men teğ­men ve ast­su­bay sa­yı­sın­da da dün­ya bi­rin­ci­si­yiz!..

Tür­ki­ye “ga­ze­te­ci­ler için dün­ya­nın en bü­yük ce­za­evi” ol­mak­la da özel bir re­ko­ra sa­hip!

Du­run da­ha bit­me­di!
Be­bek ölüm­le­rin­de Av­ru­pa ka­dı­na şid­det­te dün­ya bi­rin­ci­si­yiz!

(Ço­cuk te­ca­vü­zü ve en­sest gi­bi utanç ve­ri­ci di­ğer alan­lar­da­ki ür­kü­tü­cü ra­kam­la­ra hiç gir­mek istemiyorum.)

* * *


Sev­gi­li okur­la­rım
Bi­rin­ci­lik­le­ri­miz yaz­mak­la bi­te­cek gi­bi de­ğil.
Ör­ne­ğin or­man yan­gın­la­rın­da Av­ru­pa bi­rin­ci­si­yiz!

Spor mü­sa­ba­ka­la­rın­da öz­le­di­ği­miz şam­pi­yon­luk­la­rı bir tür­lü ala­mı­yo­ruz ama do­ping­de dün­ya şampiyon­lu­ğu­nu ya­ka­la­mak üze­re­yiz.

Mer­si­n’­de ya­pı­lan Ak­de­niz Oyun­la­rı­’n­da bek­le­di­ği­miz re­kor­la­rı kı­ra­ma­dık bu­na kar­şı­lık do­ping re­ko­ru­nu açık ara kır­ma­yı ba­şar­dık!

* * *

Ge­le­lim muk­te­di­rin her fır­sat­ta övün­dü­ğü yol­suz­luk­lar ve rüş­vet­le mü­ca­de­le­ye.
Siz bak­ma­yın onun söy­le­dik­le­ri­ne.

Rüş­vet­te de Av­ru­pa bi­rin­ci­si­yiz!
İs­ta­tis­tik­ler Tür­ki­ye­’de her 100 ki­şi­den 33’ü­nün rüş­vet ver­di­ği­ni gös­te­ri­yor.
Rüş­vet tek ta­raf­lı ol­mu­yor.

De­mek ki önem­li sa­yı­da­ki ka­mu gö­rev­li­si de rüş­vet alı­yor!
Muk­te­di­rin id­di­alı söz­le­ri “ya­lan­dan kim öl­müş!” de­dir­ti­yor.

* * *

Say­fa­lar bi­ter muk­te­dir dö­ne­mi­nin bi­rin­ci­lik­le­ri yaz­mak­la bit­mez!

İyi­si mi ben si­ze sev­gi­li Müj­dat Ge­ze­n’­in bir rü­ya­sı­nı an­la­ta­yım.

Müj­dat dün sa­bah he­ye­can­la ara­dı.

“U­ğur çok en­te­re­san bir rü­ya gör­düm!” de­di.
“Ne­dir?” di­ye sor­dum.

“Rü­yam­da Baş­ba­kan Er­do­ğan ko­nu­şu­yor­du. Hiç ya­lan söy­le­mi­yor ve doğ­ru­lar­dan söz edi­yor­du!”

Bir an için dü­şün­düm. “Rü­ya­lar ters çı­kar!” di­ye­cek­tim vaz­geç­tim. Sa­de­ce “Ha­yır­dır in­şal­lah!” de­dim.

(Not: Bu ya­zı­mın esin kay­na­ğı Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu ve İz­mir Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Başkanı Atil­la Ser­te­l’­dir. Yi­ğit ga­ze­te­ci dos­tu­ma te­şek­kür edi­yo­rum.)

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

31 Temmuz 2013