Sev­gi­li okur­la­rım
4 Tem­muz 2012 ta­rih­li SÖZ­CÜ­’de­ki kö­şem­de “Bill Ga­te­s’­e Açık Mek­tu­p” baş­lık­lı makalemde ba­kın neler yaz­mı­şım.

Kı­sal­ta­rak ak­ta­rı­yo­rum:
“Sa­yın Ga­tes Bu­luş­la­rıy­la ya­şa­mı­mı­zı de­ğiş­ti­ren bü­yük bir in­san­sı­nız. Ay­rı­ca ön­de ge­len bir ha­yır­sever­si­niz!

Ama son gün­ler­de çok teh­li­ke­li iş­ler ya­pı­yor ateş­le oy­nu­yor­su­nuz!

Ba­şı­nı­za kö­tü şey­le­rin gel­me­si­ni is­te­mem! O ne­den­le si­zi uya­rı­yo­rum!

Ken­di­ni­ze ge­lin! “Tab­let­li eği­tim kor­kunç olur!” gi­bi bo­yu­nuz­dan bü­yük laf­lar et­me­yin! “Tab­let­li Fa­tih Eği­tim Pro­je­si­”ne bağ­la­dı­ğı­mız umut­la­rı sars­ma­ya kalk­ma­yın!

He­le he­le “Tab­let­li eği­tim de­ne­me­le­ri ba­şa­rı­sız ol­du. Klav­ye­siz bir ci­haz­la eği­tim as­la yü­rü­mez!” deme­yin!

Siz siz olun “Be­ye­fen­di­”nin muh­te­şem Fa­tih Pro­je­si­’ne dil uzat­ma­yın!.. Bil­gi­sa­ya­rın kra­lı ola­bi­lir­si­niz! Ama ile­ri gö­rüş ko­nu­sun­da “Be­ye­fen­di­”nin ya­nı­na bi­le yak­la­şa­maz­sı­nız!..

“Tab­let­li eği­tim kor­kunç olur!” de­me­ye de­vam eder­se­niz fır­ça­yı yer­si­niz!

Sİ­zin ne­yi­ni­ze “Tab­let­li Fa­tih Eği­tim Pro­je­si­”y­le uğ­raş­mak? Siz ço­cuk­la­rı­nı­zın eği­ti­miy­le uğ­ra­şın gerisine ka­rış­ma­yın! Bu­ra­da “Be­ye­fen­di­” bir ko­nu­da “o­lu­r” der­se mut­la­ka olur! Ya­ni “Ya olur ya olur!..”

Di­ye­lim ki ol­ma­dı “Tab­let­li Eği­tim Pro­je­si­” tut­ma­dı! Ol­sun!.. De­dim ya bu­ra­sı Tür­ki­ye… Zen­gin ül­ke… De­niz­de kum eği­tim­de bil­gi­sa­yar! Tab­let­le­ri çö­pe ata­rız klav­ye­li­si­ne ba­ka­rız!”

* * *

Pe­ki ara­dan ge­çen yak­la­şık bir yıl için­de ne­ler ol­du?
Ne­ler ol­du­ğu­nu dün­kü SÖZ­CÜ­’de ar­ka­da­şı­mız Ba­şak Ka­ya­’nın ha­be­rin­den oku­du­nuz.

İd­di­aya gö­re pro­je­ye 60 mil­yon li­ra­dan faz­la pa­ra har­can­dı.

Ara­bis­ta­n’­a um­re­le­re gi­dil­di 5 yıl­dız­lı otel­ler­de dü­zen­le­nen se­mi­ner­ler­de ye­nil­di içil­di ta­nı­tım binalarına top­lan­tı oda­la­rı­na mil­yon­lar­ca li­ra öden­di yan­daş­la­ra iha­le­ler ve­ril­di ade­ta “dev­le­tin ma­lı deniz ye­me­yen do­muz!” de­nil­di!

Ya­ni mil­yon­lar­ca li­ra har vu­rup har­man sav­rul­du!

Bu­nun üze­ri­ne pro­je­nin te­pe­sin­de­ki iki bü­rok­rat ye­ni Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı ta­ra­fın­dan gö­rev­den alın­dı.

Eği­tim­de ise az gi­dil­di uz gi­dil­di bir ar­pa bo­yu yol gi­di­le­me­den Bill Ga­te­s’­in de­di­ği ye­re ge­lin­di.

“K­lav­ye­siz bil­gi­sa­yar­la eği­tim ol­mu­yor!” de­nil­di tab­let­le ka­li­te­li eği­tim ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı id­di­a edil­di!

Ol­sun tab­let­li eği­tim pro­je­si tut­ma­sın! Tab­let­ler atı­lır klav­ye­li­si­ne ba­kı­lır!

Bu­ra­sı Tür­ki­ye!.. Bu­ra­da de­niz­de kum muk­te­dir­de klav­ye!..

O da ol­ma­dı di­ye­lim!

Na­sıl­sa he­def 2023…
Eğitimde dö­nü­lür med­re­se­ye!


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

31 Temmuz 2013