Muk­te­dir bi­at is­ti­yor.
Ken­di­si­ne oy ver­sin ver­me­sin mil­yon­lar­ca in­sa­nın önün­de eğil­me­si­ni bek­li­yor.

Her­ke­sin na­sıl ya­şa­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni o be­lir­li­yor.
Ör­ne­ğin “Ka­dın­lar üç ço­cuk ya­pa­cak­lar kür­taj ol­ma­ya­cak­lar se­zar­yen­le as­la do­ğur­ma­ya­cak­lar!” di­ye bu­yu­ru­yor!

Bu da­yat­ma­cı ba­kış açı­sın­dan ce­sa­ret alan yan­daş din uz­ma­nı (!) da TRT ek­ran­la­rı­na çı­kıp “Ha­mi­le­li­ği da­vul ça­la­rak ilan et­mek bi­zim ter­bi­ye­mi­ze ay­kı­rı­dır. Böy­le ka­rın­la so­kak­ta ge­zil­mez. Her şey­den ön­ce es­te­tik de­ğil­dir. 7-8 ay­dan son­ra an­ne ada­yı bi­raz ha­va al­mak için be­yi­nin oto­mo­bi­li­ne bi­ner bi­raz dolaşır. Son­ra ak­şam üs­tü çı­kar­lar. Şim­di ise ma­şal­lah ka­nat­lı­sı ka­nat­sı­zı te­le­viz­yon­lar­da uçu­şu­yor! Ayıp­tır ayıp! Bu­nun adı rea­lizm de­ğil­dir. Bu­nun adı ter­bi­ye­siz­lik­ti­r” di­yor.

Ak­lı sı­ra so­ka­ğa çı­kan ha­mi­le ka­dın­la­rı ayıp­lı­yor!
On­la­rı ter­bi­ye­siz­lik­le suç­lar­ken en bü­yük ayı­bı ve ter­bi­ye­siz­li­ği ken­di­si ya­pı­yor!

Muk­te­dir ise devr-i ik­ti­da­rın­da hiç kim­se­nin ya­şam bi­çi­mi­ne mü­da­ha­le edil­me­di­ği­ni söy­le­me­ye de­vam edi­yor!..

Ka­dın­la­rın en az üç ço­cuk yap­ma­la­rı ve se­zar­yen­le as­la do­ğur­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni bu­yu­ra­nın “kin­dar ve din­dar ne­sil­ler ye­tiş­ti­re­ce­ği­z” di­ye­nin ken­di­si ol­du­ğu­nu unu­tu­yor!

La­ik de­mok­ra­tik Tür­ki­ye hız­la di­ni esas­la­ra da­ya­lı dev­let dü­ze­ni­ne doğ­ru sav­ru­lu­yor…

* * *


Muk­te­dir ka­yıt­sız şart­sız ita­at et­me­ye­ni önün­de bo­yun eğ­me­ye­ni af­fet­mi­yor.

Ta­raf­sız du­ran­la­rın bi­le ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı is­ti­yor.

Ör­ne­ğin Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri sı­ra­sın­da Tak­si­m’­de­ki Di­van Ote­li­’nin ka­pı­la­rı­nı ey­lem­ci­le­re aç­ma­sı­na fena hal­de içer­li­yor!
Ote­lin sa­hi­bi Koç Ai­le­si­’ni he­def gös­te­ri­yor!

“Bu­nun he­sa­bı­nı ve­re­cek­ler!” de­dik­ten kı­sa sü­re son­ra Koç Gru­bu­’na ait şir­ket­le­ri po­lis ve ma­li­ye­ci ordu­su ba­sı­yor. Şir­ket­le­rin tüm def­ter ka­yıt­la­rı­na el ko­nu­lu­yor.

Ana­ya­sa gü­ven­ce­si al­tın­da­ki ma­sum ey­lem­le­ri ya­par­ken bi­ber ga­zı sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­yın­ca can hav­liy­le ote­le do­lu­şan ya­ra­lı­la­ra ka­pı­yı aç­mak muk­te­di­rin gö­zün­de ağır ce­za­yı ge­rek­ti­ren bir suç ha­li­ne dönüşü­yor.

Or­du­la­rı­na Ko­ç’­un in­fa­zı­nı em­re­di­yor!
Dev­le­tin ka­mu­sal de­ne­tim hak­kı­nı Ay­dın Do­ğa­n’­dan son­ra Koç Gru­bu için de tef­tiş ve in­ti­kam te­rö­rü­ne dö­nüş­tü­rü­yor.

Böy­le­ce sı­ra­nın İs­tan­bul ser­ma­ye­si­ni tem­sil eden la­ik ve Cum­hu­ri­yet­çi iş adam­la­rı­nın tü­mü­ne geleceği­nin işa­re­ti­ni ve­ri­yor.

Çün­kü muk­te­dir ki­min öz yan­daş ki­min zo­run­lu pay­daş ol­du­ğu­nu çok iyi bi­li­yor.

Tef­tiş te­rö­rüy­le zo­run­lu pay­daş­la­ra ya­şam hak­kı ta­nı­ma­ya­ca­ğı­nı ilan edi­yor.

Bu­na kar­şı­lık ver­gi re­kort­men­le­ri lis­te­sin­de yer al­ma­yan öz yan­daş­la­rı bal­lı iha­le­le­re bo­ğu­yor!

Ver­gi ver­me­me­nin ödü­lü ola­rak on­la­rı dev­let eliy­le bü­yüt­tük­çe bü­yü­tü­yor!

İs­tan­bul ser­ma­ye­si­nin de bı­ça­ğın ke­mi­ğe da­yan­dı­ğı­nı kor­ku­nun ece­le fay­da­sı­nın ol­ma­dı­ğı­nı ar­tık görme­si ge­re­ki­yor!

* * *

Bir­leş­miş Mil­let­ler muk­te­di­rin Ev­ren­sel İn­san Hak­la­rı Bil­dir­ge­si­ni ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü ayak­lar altına al­dı­ğı­nı açık­lı­yor.

Dün­ya­nın say­gın sa­nat­çı­la­rı bi­lim in­san­la­rı ve ay­dın­la­rı ya­yın­la­dık­la­rı ilan­lar­la muk­te­di­rin ulus­la­ra­ra­sı mah­ke­me­ler­de yar­gı­la­na­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lu­nu­yor.

Muk­te­dir dış dün­ya­da ar­tık ken­di­si­ne bi­at et­me­yen­le­re zul­me­den bir dik­ta­tör ola­rak anı­lı­yor…


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

31 Temmuz 2013