Bir sü­re ön­ce şim­di kı­zak­ta olan AKP ku­ru­cu­la­rın­dan bi­riy­le soh­bet edi­yor­duk.

Ko­nu dön­dü do­laş­tı Baş­ba­kan Er­do­ğan ile Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı Da­vu­toğ­lu­’nun Or­ta­do­ğu po­li­ti­ka­la­rı­na gel­di. AK­P’­li ko­nu­ğum dış po­li­ti­ka­da bü­yük yan­lış­lık­lar ya­pıl­dı­ğı­nı ve bun­lar­da ıs­rar edil­me­si­ni en­di­şey­le izledi­ği­ni söy­lü­yor­du. Öy­le­si­ne en­di­şe­liy­di ki “Ya­pa­yal­nız kal­ma­la­rı­na kar­şın yan­lış­ta ıs­rar et­me­le­ri be­ni ür­kü­tü­yor. Bel­ki abar­tı­lı bu­la­cak­sı­nız ama bun­la­rın 3. Dün­ya Sa­va­şı çı­kart­ma­la­rın­dan kor­ku­yo­rum!” diyor­du.

* * *

Muk­te­di­rin gö­zü son haf­ta­lar­da iyi­ce ka­rar­dı!
İyi­lik yar­dım­laş­ma dost­luk ve sev­gi me­saj­la­rı ver­me­si ge­re­ken kut­sal Ra­ma­zan ayın­da bi­le düşmanlık to­hum­la­rı ek­me­yi sür­dü­rü­yor.

Her if­tar ko­nuş­ma­sın­da din sö­mü­rü­sü yo­luy­la top­lum ke­sim­le­ri­ni bir­bi­ri­ne düş­man et­me­ye ça­lı­şı­yor.

Ya­lan ol­du­ğu çok­tan ka­nıt­lan­mış id­di­alar­la va­tan­da­şı muh­bir­li­ğe teş­vik edi­yor.
Fark­lı si­ya­si gö­rüş­te ol­ma­la­rı­na kar­şın yıl­lar­dır hu­zur ve ba­rış için­de ya­şa­yan ai­le­le­rin kom­şu­luk ilişkileri­ni boz­ma­ya uğ­ra­şı­yor ara­la­rı­na ni­fak to­hum­la­rı eki­yor.
Son­ra da kal­kıp ül­ke­de­ki ger­gin­lik­ten mu­ha­le­fe­ti so­rum­lu tu­tu­yor!..

* * *

Muk­te­dir içe­ri­de böy­le de dı­şa­rı­da fark­lı mı dav­ra­nı­yor?
Ne ge­zer?

Hat­ta Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı Da­vu­toğ­lu ile bir­lik­te dış po­li­ti­ka­da da­ha da teh­li­ke­li bir oyun ser­gi­li­yor­lar.

Bel­ki gö­zü­nüz­den kaç­mış­tır. Şu sı­cak ha­be­re dik­ka­ti­ni­zi çek­mek is­te­rim:
“Su­ri­ye­’de ka­çı­rıl­dık­tan son­ra kat­le­di­len Or­to­doks Met­ro­po­li­ti Pav­lus Ya­zı­cı ile Sür­ya­ni Met­ro­po­li­ti Yohan­na İb­ra­hi­m’­in 1’i ka­dın 3 ka­til zan­lı­sı Kon­ya­’da yol de­ne­ti­mi ya­pan po­lis­ler ta­ra­fın­dan ya­ka­lan­dı.

Şa­m’­da­ki Or­to­doks Ki­li­se­si An­tak­ya Pat­rik­ha­ne­si­’ne bağ­lı Ha­lep Met­ro­po­li­ti Pav­lus Ya­zı­cı ile Ha­lep Sür­ya­ni Or­to­doks Met­ro­po­li­ti Yo­han­na İb­ra­him 22 Ni­san 2013 ta­ri­hin­de Su­ri­ye­’nin Ha­lep ken­ti yakınların­da ka­çı­rı­la­rak vah­şi şe­kil­de öl­dü­rül­müş­tü.

Met­ro­po­lit­le­rin ka­til zan­lı­la­rı­nın ya­sa dı­şı (!) ola­rak Tür­ki­ye­’ye gir­di­ği­nin an­la­şıl­ma­sı üze­ri­ne po­lis çalışma baş­lat­tı. Met­ro­po­lit­le­ri öl­dür­dü­ğü id­di­a edi­len ve Tür­ki­ye­’de ya­ka­la­nan Mo­gam­med A. Ah­mad R. ile ha­mi­le Fa­tim M. Kon­ya­’nın Ci­han­bey­li il­çe­sin­de yol de­ne­ti­mi sı­ra­sın­da ya­ka­lan­dı. Rus­ya Çe­çenis­tan ve Su­ri­ye va­tan­da­şı 3 ki­şi­nin em­ni­yet­te ya­pı­lan iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ül­ke­le­ri­ne ia­de edil­di­ği bil­di­ril­di.”

* * *

San­ki ço­cuk kan­dı­rı­yor­lar!
Met­ro­po­lit­le­ri vah­şi ci­na­yet­ler­le öl­dü­ren­ler Tür­ki­ye­’ye ya­sa dı­şı yol­lar­dan gir­miş­ler!

Pe­ki ya Rus ve Çe­çen ca­ni­ler Su­ri­ye­’ye na­sıl gir­di­ler?
Ha­ber­de çok önem­li olan bu bil­gi yer al­mı­yor.

O hal­de ben ve­re­yim:
Hiç kuş­ku­nuz ol­ma­sın Tür­ki­ye üze­rin­den gir­di­ler!
Hat­ta bu ci­na­yet ma­ki­ne­le­ri An­tak­ya­’da­ki kamp­lar­da eği­tim al­dı­lar si­lah­lan­dı­lar ve Su­ri­ye­’ye öy­le git­ti­ler.

Ira­k’­tan Tu­nu­s’­tan Mı­sı­r’­dan Ma­lez­ya­’dan Af­ga­nis-­ta­n’­dan kı­sa­ca­sı dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan ge­len kü­re­sel ci­hat­çı­lar­la bu­lu­şup yol or­ta­sın­da adam kes­ti­ler ce­set­le­rin kalp­le­ri­ni çı­ka­ra­rak yer­miş gi­bi kame­ra­la­ra poz ver­di­ler!

El Ka­ide­ci­ler bu vah­şe­ti Su­ri­ye hal­kı­nın öz­gür­lü­ğü için de­ğil Su­ri­ye top­rak­la­rı­nın Tür­ki­ye sı­nı­rın­da di­ni esas­la­ra da­ya­lı bir İs­lam dev­le­ti ku­ra­bil­mek için ser­gi­le­di­ler.

Şim­di de ken­di­le­ri­ne en­gel gör­dük­le­ri PYD’­li Kürt­le­re sal­dı­rı­yor­lar.
Çe­çen asıl­lı İs­lam Dev­le­ti Emi­ri’nin ver­di­ği fet­va üze­ri­ne Kürt ka­dın­la­rı ka­çı­rıp te­ca­vüz edi­yor­lar.

* * *

İçe­ri­de va­tan­da­şı bir­bi­ri­ne düş­man et­me­ye ça­lı­şı­yor.
Su­ri­ye­’de in­san­lık su­çu iş­le­yen­le­re yar­dım ve ya­tak­lık edi­yor!
AKP ku­ru­cu­la­rın­dan bi­ri muk­te­dir için “3. Dün­ya sa­va­şı bi­le çı­ka­ra­bi­lir!” di­yor.
Olup bi­ten­ler kar­şı­sın­da şa­şı­ran her­kes “Bun­lar akıl tu­tul­ma­sı de­ğil­se ne­dir?” di­ye so­ru­yor.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
25 Temmuz 2013