Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Uğur Dündar | AKP’nin yaptığı Kürt açılımı Lozan’ın Temeline Dinamit!

  Bilge diplomat Şükrü Elekdağ 90’ıncı yıl dönümünde Lozan’ı anlattı

  Elekdağ “Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük diplomatik başarıdır. Lozan tek ülke tek egemenlik ve tek ulus öngörür. İktidarın açılımı ise üniter yapıya ters düşüyor” dedi

  Sev­gi­li okur­la­rım
  Bu­gün Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ nin ulus­larara­sı kim­lik ve ta­pu bel­ge­si ni­te­li­ğin­de olan Lo­zan Ba­rış Antlaşma­sı­’nın 90. Yıl­dö­nü­mü’­nü kut­lu­yo­ruz. Lo­zan Ba­rış Ant­laş­ma­sı Türk Ulu­su’­nun ya­şam­sal hakları­nı ve amaç­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­ren bir si­ya­set abi­de­si ve mu­az­zam bir dip­lo­ma­tik za­fer­dir. Ta­bi­i ki bu za­fe­rin te­me­lin­de ta­rih­ten si­lin­mek is­te­nen Türk Ulu­su­’nun Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in ön­der­li­ğin­de ka­zan­dı­ğı Kur­tu­luş Sa­va­şı var­dır. An­cak Lo­za­n’­da dö­ne­min em­per­yal güç­le­riy­le ay­lar sü­ren gö­ze göz di­şe diş mü­za­ke­re­le­ri ba­şa­rı ile yü­rü­ten ve za­fer­le so­nuç­lan­dı­ran da İs­tik­lal Sa­va­şı sü­re­cin­de kri­tik önem taşıyan İnö­nü Sa­vaş­la­rı’­nın kah­ra­man ko­mu­ta­nı ve Ata­tür­k’­ün omuz­da­şı İs­met İnö­nü­’dür…

  Lo­za­n‘­ın Tür­ki­ye için öne­mi­ni Emek­li Bü­yü­kel­çi es­ki CHP Mil­let­ve­ki­li bil­ge in­san Şük­rü Elek­da­ğ’­a sordum.
  İş­te Sa­yın Elek­da­ğ‘­ın ta­ri­hi bel­ge ni­te­li­ğin­de­ki ce­vap­la­rı:

  Lo­zan em­per­ya­liz­me kar­şı kazanılan zafer
  ŞÜK­RÜ ELEK­DAĞ (ŞE): Var­lı­ğı­na kast edi­len yok edil­mek is­te­nen Türk Ulu­su Ga­zi Mus­ta­fa Ke­ma­l‘­in ön­der­li­ğin­de şah­lan­mış ve ver­di­ği Kur­tu­luş Sa­va­şı so­nu­cun­da bü­yük bir as­ke­ri za­fe­ri ka­zan­mış­tır. Lozan Ant­laş­ma­sı­‘y­la da bu as­ke­ri za­fer dip­lo­ma­tik bir ba­şa­rı­ya dö­nüş­tü­rül­müş ve ye­ni Türk Dev­le­ti­’nin ku­ru­lu­şu dün­ya­ya ilan edil­miş­tir.

  Ger­çek­te 30 Ağus­tos Başkuman­dan Mey­dan Sa­va­şı­’ n­da ka­za­nı­lan bü­yük za­fer ve Ana­do­lu­’nun sal­dır­gan­lar­dan ta­ma­men te­miz­len­me­si Türk ta­ri­hi­nin sey­ri­ni de­ğiş­tir­miş­tir. Lo­zan ba­rış mü­za­ke­re­le­ri­nin yo­lu­nu da bu za­fer açmış­tır. Lo­zan Ant­laş­ma­sı ile genç Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de eşit ege­men ve bağım­sız bir dev­let ola­rak ta­nın­mış hak ve hu­ku­ku bü­tün dün­ya ta­ra­fın­dan tes­lim edil­miş­tir. Kur­tu­luş Sa­va­şı­‘n­da si­lah­la kan­la ateş­le ka­za­nı­lan za­fe­ri İs­met Pa­şa Lo­za­n‘­da ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk açı­sın­dan ta­ri­he ge­çir­miş­tir. Lo­zan Ant­laş­ma­sı­‘nın öne­mi­ni de­ğe­ri­ni ve ulus­la­ra­ra­sı bo­yut­la­rı­nı o za­man­ki can düş­man­la­rı­mı­zın ne­ler söy­le­dik­le­ri­ne ba­kar­sak da­ha iyi an­la­rız.


  Ör­ne­ğin Yu­na­nis­ta­n‘­ı Ana­do­lu­’yu iş­ga­le teş­vik eden ün­lü İn­gi­liz dev­let ada­mı Lloyd Ge­or­ge “Lo­zan Antlaş­ma­sı İn­gil­te­re­’nin bu­gü­ne ka­dar im­za­la­dı­ğı an­laş­ma­la­rın en al­çal­tı­cı­sı­dı­r” de­miş­tir. Yu­nan Dışişle­ri Ba­ka­nı Stre­it ise “Lo­zan bü­tün dev­let­le­rin Türk­ler kar­şı­sın­da bo­yun eğ­me­le­ri­ni ka­nıt­la­yan bir bel­ge­di­r” de­mek­ten ken­di­ni ala­ma­mış­tır. Av­ru­pa­lı­la­rın İs­met Pa­şa­‘nın ser­gi­le­di­ği ki­şi­lik­li dik du­ruş üstün ze­ka ve çe­lik­ten ira­de kar­şı­sın­da pes et­tik­le­ri­ni İn­gi­liz He­ye­ti Baş­ka­nı Lord Cur­zo­n‘­un müzakere­le­rin so­nun­da Pa­şa­‘ya söy­le­di­ği şu kin ve in­ti­kam ko­kan söz­ler or­ta­ya koy­mu­yor mu?:

  “Tüm is­tek­le­ri­mi­zi ge­ri çe­vir­di­niz is­tek­le­ri­ni­zi bi­ze ka­bul et­tir­di­niz an­cak ge­ri çe­vir­di­ği­niz is­tek­le­ri­mi­zi ce­bi­me koy­dum ya­rın pa­ra is­te­mek için kar­şı­mı­za gel­di­ği­niz­de bun­la­rı tek tek çı­ka­rıp si­ze ka­bul ettirece­ğim.” Bu ifa­de­ye Pa­şa­‘nın alay­cı bir eday­la “E­ğer ge­lir­sek ya­par­sı­nız…” de­di­ği bi­li­nir.

  Bölücülere karşı Lo­za­n’­a sa­hip çıkalım
  UĞUR DÜN­DAR (UD): Ya­ban­cı ta­rih­çi­le­rin tek ses­le söy­le­dik­le­ri bir hu­sus da Lo­za­n’­la ye­ni bir ulu­sun doğ­du­ğu­dur…

  (ŞE): Evet öy­le… Esa­sın­da Lo­zan Ant­la­ma­sı­‘nın ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da üç önem­li iş­le­vi olmuştur. Bi­rin­ci­si Lo­za­n‘­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­‘nin ku­ru­luş fel­se­fe­si­nin te­mel öge­si olan “Türk Ulusu/Mil­le­ti kav­ra­mı­” nın be­nim­sen­miş ol­ma­sı­dır. Ant­laş­ma Müs­lü­man ol­ma­yan­lar dı­şın­da azın­lık kabul et­me­miş ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­‘ni tek ulus ya­ni “ü­ni­ter­li­k” te­me­li­ne da­yan­dır­mış­tır. Sevr Antlaşma­sı­‘nın çö­ker­til­me­si­ni he­def alan bu il­ke Kur­tu­luş Sa­va­şı­’nın te­mel ha­re­ket nok­ta­sı­nı oluşturmuş­tur. Ni­te­kim Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti kül­tür ulus­çu­lu­ğu üze­ri­ne in­şa edil­miş­tir. Bu ne­den­le köken­le­ri­ne ba­kıl­mak­sı­zın bi­rey­le­ri or­tak bir kül­tü­re men­sup ol­duk­la­rı bi­lin­ci et­ra­fın­da top­lar on­la­rı tek ulus ya­pı­sı için­de kay­naş­tı­rır bü­tün­leş­ti­rir. Esa­sın­da bu bi­linç Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ nin be­ka­sı­nı toprak­la­rı üze­rin­de ege­men­li­ği­ni ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı sağ­la­yan ana il­ke­ler ha­li­ne dö­nüş­müş­tür. An­cak halen ül­ke­mi­zin için­de bu­lun­du­ğu iç ka­rar­tı­cı tab­lo­ya bak­tı­ğı­mız za­man AKP ik­ti­da­rı­nın sa­kat politikaları ne­de­niy­le Tür­ki­ye­‘nin ulus ve ül­ke ola­rak par­ça­lan­ma­sı­nı he­def­le­yen iç ve dış di­na­mik­le­rin her za­man­kin­den da­ha teh­dit­kar bo­yut­lar ka­zan­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Bu ba­kım­dan Lo­za­n’­ı dai­ma gündem­de tut­ma­mız ve onun içer­di­ği -AK­P’­nin hiç haz­zet­me­di­ği- cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­luş fel­se­fe­si­ne sahip çık­ma­mız ge­re­ki­yor. Lo­za­n‘­ın ikin­ci iş­le­vi de çok önem­li­dir. Zi­ra Mus­ta­fa Ke­ma­l‘­in anti-emperyalist mü­ca­de­le­si bü­tün dün­ya­yı de­rin­den et­ki­le­miş­tir. Bu mü­ca­de­le so­nun­da ka­za­nı­lan büyük za­fe­ri sim­ge­le­yen Lo­zan Ant­laş­ma­sı ezil­miş mil­let­ler için sö­mür­ge­ci­li­ğe kar­şı mü­ca­de­le­de örnek oluş­tur­muş­tur. Üçün­cü­sü Tür­ki­ye Lo­zan te­mel­le­ri üze­rin­de yap­tı­ğı atı­lım­lar­la dün­ya­nın güç­lü ve say­gın dev­let­le­ri ara­sın­da ye­ri­ni ala­rak yer kü­re­si­nin en sı­cak ve en nev­ral­jik böl­ge­sin­de is­tik­ra­rın ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­kun ve ba­rı­şın te­mi­na­tı ol­muş­tur.

  (UD): Ül­ke­miz­de Lo­za­n’­ı za­fer de­ğil he­zi­met sa­yan ba­zı çev­re­ler var. Bun­lar mü­za­ke­re­ler­de 12 Adalar’­ın kay­be­dil­di­ği id­di­asıy­la Lo­za­n’­ı he­zi­met ola­rak gö­rü­yor­lar. Ay­rı­ca Sev­r’­in boş bir pa­ra­no­ya oldu­ğu­nu ara­la­rın­da­ki an­laş­maz­lık­lar do­la­yı­sıy­la esa­sen Ba­tı­lı dev­let­le­rin Sev­r’­i uy­gu­la­ma kabiliyetlerinin ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor­lar… Bir de ya­pı­lan bir giz­li an­laş­may­la Lo­za­n’­ın ge­çer­lik sü­re­si­nin 100 yıl ola­rak sap­tan­dı­ğı bu iti­bar­la 2023’te Ant­laş­ma­’nın son bu­la­ca­ğı id­di­ası var…

  (ŞE): Sa­yın Dün­dar bun­lar ba­zı çev­re­le­rin be­lir­li bir mak­sat­lar­la üret­ti­ği boş söz­ler! Bir ke­re 12 Ada­lar Lo­za­n‘­ın gün­de­min­de bi­le de­ğil­di. Çün­kü bu ada­la­rı Os­man­lı Dev­le­ti 1911-12’de İtal­ya ile yap­tı­ğı savaşta kay­bet­miş­ti. Sev­r‘­in boş pa­ra­no­ya ol­du­ğu id­di­ası­nın da as­lı as­ta­rı yok­tur. Zi­ra Yu­na­nis­tan ile ar­ka­sın­da­ki ve­li ni­me­ti İn­gil­te­re­‘ nin stra­te­ji­si TBMM‘­ye Sev­r‘­i ka­bul et­tir­me­yi he­def­li­yor­du. Bu stratejinin da­yan­dı­ğı he­sap bir ta­raf­tan Yu­nan or­du­su­nun Ana­do­lu­‘nun de­rin­li­ği­ne doğ­ru ge­li­şen taarruzu­nun öte yan­dan iş­gal kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan mil­li uya­nı­şı ez­mek için Ana­do­lu­‘da kış­kırt­tık­la­rı sayı­sız ayak­lan­ma­nın ve özel­lik­le Do­ğu Ana­do­lu­’ da İn­gil­te­re ta­ra­fın­dan çı­kar­tı­lan is­yan­la­rın An­ka­ra Hü­kü­me­ti­‘ni iki ateş ara­sın­da bı­ra­ka­ca­ğı ve so­nun­da di­ze ge­ti­re­ce­ği şek­lin­dey­di. İn­gi­liz­le­rin 1919’da çıkart­tı­ğı Koç­gi­ri is­ya­nı da bu stra­te­ji­nin bir par­ça­sıy­dı. Lo­za­n‘­ın 2023‘te so­na ere­ce­ği id­di­ası­na ge­lin­ce bu tam bir saç­ma­lık­tır. Dev­let­ler hu­ku­kun­da ba­rış an­laş­ma­la­rı bir sü­rey­le kı­sıt­lan­maz bun­lar ebe­di­yen ya­pı­lır sü­re­siz­dir.

  Ezil­miş mil­let­ler için mü­ca­de­le sem­bo­lü
  (UD): Lo­zan Ant­laş­ma­sı­’nın Ata­tür­k’­ün ver­di­ği an­ti-em­per­ya­list mü­ca­de­le­de ka­zan­dı­ğı za­fe­ri taçlandırdı­ğı­nı ve bu ni­te­li­ğiy­le ezil­miş mil­let­ler için sö­mür­ge­ci­li­ğe kar­şı mü­ca­de­le­de bir sem­bol oluştur­du­ğu­nu söy­le­di­niz. Bu de­ğer­len­dir­me­ni­zi so­mut­laş­tı­ra­bi­lir mi­si­niz?

  (ŞE): Ata­tür­k‘­ün an­ti-em­per­ya­list mü­ca­de­le­si Av­ru­pa­‘nın sö­mür­ge ha­li­ne ge­tir­di­ği Hin­dis­tan ve Çin tara­fın­dan dik­kat­le iz­le­ni­yor ka­zan­dı­ğı za­fer­ler bu ül­ke­ler­de he­ye­can ve se­vinç ya­ra­tı­yor Ba­tı­‘yı ise derin­den sar­sı­yor­du. Bu or­tam­da İn­gi­liz Hü­kü­me­ti­‘nin plan­la­rı­nı al­tüst eden olay­lar ce­re­- yan et­ti. Önce sa­vaş­tan ye­ni çı­kan İn­gi­liz hal­kı Ana­do­lu­‘ya sal­dı­rı­sın­da Yu­na­nis­ta­n‘­ın yar­dı­mı­na git­mek için aske­re alın­ma­yı ka­bul et­me­di. Bu­nun üze­ri­ne İn­gil­te­re Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı­’n­da ol­du­ğu gi­bi Hintlilerden ve Hint­li Müs­lü­man­lar­dan bir or­du oluş­tu­ra­rak Yu­na­nis­ta­n‘­a des­tek ver­me ka­ra­rı­nı al­dı. Fakat bu se­fer de İn­gil­te­re­’nin kar­şı­sı­na Gan­di ile Neh­ru çık­tı. Bu iki li­der Mus­ta­fa Ke­ma­l‘­in ver­di­ği müca­de­le­yi plan­la­dık­la­rı ken­di ba­ğım­sız­lık­la­rı pers­pek­ti­fin­den he­ye­can ve tak­dir duy­gu­la­rıy­la izliyorlardı. Bu ne­den­le İn­gil­te­re­’nin ka­ra­rı­na baş­kal­dır­dı­lar ve “non-co­ope­ra­ti­on” (iş­bir­li­ğin­de bulunmama) ha­re­ke­ti­ni baş­lat­tı­lar. Eğer Gan­di ve Neh­ru bu ha­re­ke­ti baş­lat­ma­sa­lar­dı İn­gil­te­re sa­vaş ala­nın­da Yu­na­nis­ta­n‘­ın ya­nın­da yer ala­cak ve güç den­ge­si ba­riz şe­kil­de Yu­na­nis­tan le­hin­de ola­cak­tı. Lo­za­n‘­dan son­ra As­ya­‘da dep­rem­sel je­o-po­li­tik de­ği­şik­lik­ler ol­du. Ba­kın bu ko­nu­da ün­lü ta­rih­çi Ha­lil İnal­cık ne di­yor: “Mus­ta­fa Ke­mal viz­yo­nuy­la As­ya­’yı fet­het­miş­ti. Hin­dista­n’­ı ba­ğım­sız­lı­ğa gö­tü­ren Gandi’nin Kah­ra­ma­nı Mus­ta­fa Ke­ma­l’­di. Çin ka­pi­tü­las­yon­la­rı Ba­tı­’nın yü­zü­ne at­ma ce­sa­re­ti­ni an­cak Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ku­rul­duk­tan son­ra ba­şar­dı… Av­ru­pa­’nın bir kö­le­si ha­li­ne ge­ti­ri­len ül­ke­ler Endonez­ya Çin Hin­dis­tan Or­ta As­ya Mus­ta­fa Ke­ma­l’­den ce­sa­ret al­dı­lar. Af­ga­nis­ta­n’­da Ama­nul­lah Han İra­n’­da Şah Rı­za Peh­le­vi Ga­zi Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i ör­nek al­dı­lar.”

  (UD): Lo­zan Ant­laş­ma­sı pers­pek­ti­fin­den Kürt açı­lı­mı gi­ri­şi­mi­ni na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?
  (ŞE): Lo­za­n‘­ın baş­ta ge­len bir iş­le­vi­nin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­‘ ne ku­ru­luş fel­se­fe­si­nin te­mel öge­le­rin­den bi­ri olan “Türk Ulu­su/Mil­le­ti­” kav­ra­mı­nı ka­zan­dır­dı­ğı­nı be­lirt­miş­tim. Lo­zan Ant­laş­ma­sı­’n­da tek bir ül­ke tek bir ege­men­lik ve tek bir ulus ön­gö­rül­müş­tür. Kürt açı­lı­mı bağ­la­mın­da et­nik te­rö­rün Tür­ki­ye­’ye dayatmak is­te­di­ği ya­pı ise Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ nin ulu­sal bir­lik ve üni­ter ya­pı­sı için­de kül­tür­le­ri yaşatma fel­se­fe­si­ne ters düş­mek­te­dir. Tür­ki­ye­’ye da­ya­tıl­mak is­te­nen bu yak­la­şım Lo­za­n’­ın te­mel­le­ri­ni di­na­mit­le­me gi­ri­şi­mi­dir.

  (UD): Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Elek­dağ. Lo­za­n’­la il­gi­li bu soh­be­ti­miz de öğ­re­ti­ci ve zi­hin açı­cı ol­du. Sohbe­ti­mi­ze son ve­rir­ken Lo­za­n’­ın 90. Yıl­dö­nü­mü’n­de po­li­tik de­ha­sı ve as­ke­ri za­fer­le­riy­le Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ni ku­ran Ata­türk baş­ta ol­mak üze­re Lo­zan Ba­rış Ant­laş­ma­sı­’nın par­lak mi­ma­rı İs­met İnönü ve Kur­tu­luş Sa­va­sın­da can ve­ren şe­hit­le­ri­mi­zin aziz ha­tı­ra­la­rı önün­de hu­şu ve say­gıy­la eğiliyorum.

  (ŞE): Bir kı­sa ila­vem ola­cak. Ma­ale­sef İs­met Pa­şa­‘nın ki­şi­li­ği­nin ka­rar­tıl­ma­sı ve İnö­nü adı­nın Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan eği­tim ku­rum­la­rı ki­tap­la­rın­dan çı­ka­rıl­ma­sı hu­su­sun­da gi­ri­şim­ler­le kar­şı­la­şı­yo­ruz. Ben bu tür gi­ri­şim­le­ri adi gay­rı-ah­la­ki ve nan­kör­ce bu­lu­yor ve şid­det­le kı­nı­yo­rum. As­lın­da Ata­tür­k‘­e sal­dır­ma­ya he­nüz cü­ret ede­me­yen­le­rin İnö­nü­‘ye sal­dır­dık­la­rı apa­çık bel­li… İs­met İnö­nü­‘nün ül­ke­miz­de de­mok­ra­si­nin ku­ru­cu­la­rın­dan ol­du­ğu­nu da unut­ma­ya­lım. Ör­nek bir va­tan-­ per­ver­lik ser­gi­le­ye­rek öz­gür se­çim­ler yo­luy­la yö­ne­ti­mi bir baş­ka par­ti­ye bı­rak­mak su­re­tiy­le ül­ke­miz­de çok par­ti­li dö­ne­mi baş­la­tan da İs­met Pa­şa­‘dır.

  Bu ül­ke­de ya­şa­yan her­ke­sin Ata­tür­k’­e ve İnö­nü­’ye min­net ve şük­ran bor­cu ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum.  Sevr Türk’ü ve Türkiye’yi tarihten silme projesiydi
  (UD): Ger­çek­te Lo­za­n’­ın öne­mi Tür­k’­ü ve Tür­ki­ye­’yi ta­rih­ten sil­me pro­je­si olan Sevr Ant­laş­ma­sı­’nı ince­le­me­den an­la­şıl­maz de­ğil mi?

  (ŞE): Evet… Sevr Ant­laş­ma­sı­’y­la Türk ulu­su can­lı bir var­lık ol­mak­tan çı­ka­rı­lı­yor top­rak­la­rı şu­na bu­na peş­keş çe­ki­li­yor­du. Vah­det­tin Hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan 10 Ağus­tos 1920 ta­ri­hin­de im­za­la­nan bu antlaşmanın Türk Ulu­su­nu mahkum et­ti­ği fe­ci ka­de­ri an­la­ya­bil­mek için yan­da­ki ha­ri­ta­ya bir göz at­mak ka­fi­dir.

  Sevr ile Os­man­lı Dev­le­ti­‘ne şu şart­lar da­ya­tı­lı­yor­du:

  * Trak­ya Yu­na­nis­ta­n’­a ve­ri­le­cek­ti. İz­mir ha­va­li­si ve Ba­tı Ana­do­lu Yu­nan sö­mür­ge­si ola­cak­tı. Amaç yeni ve bü­yük bir Yu­nan Dev­le­ti kur­mak­tı.

  * İs­tan­bul ulus­la­ra­ra­sı sta­tü al­tın­da ola­cak­tı.

  * Bo­ğaz­lar ulus­la­ra­ra­sı de­ne­tim al­tı­na gi­re­cek­ti.

  * Do­ğu Ana­do­lu­’da ABD Baş­ka­nı Wil­so­n’­un be­lir­le­di­ği şe­kil­de Er­zu­rum Trab­zon Van ve Bit­lis şehirleri­ni de kap­sa­ya­cak şe­kil­de ba­ğım­sız bir Er­me­nis­tan dev­le­ti ku­ru­la­cak­tı.

  * Sevr uy­gu­la­ma­ya ko­nul­duk­tan birse­ne son­ra Kürt­le­rin ar­zu­su­na gö­re Do­ğu Ana­do­lu­’da Mu­sul vilaye­ti­nin Kürt kı­sım­la­rı­nı da kap­sa­ya­cak şe­kil­de ba­ğım­sız Kürt dev­le­ti ku­ru­la­cak­tı.

  * Ada­na böl­ge­si Fran­sız An­tal­ya böl­ge­si ise İtal­yan sö­mür­ge­si ola­cak­tı.

  * Os­man­lı dev­le­ti İç Ana­do­lu­’da bir­kaç vi­la­ye­te sa­hip ola­cak Ka­ra­de­niz kı­yı­la­rı­nı elin­de tut­ma­sı­na karşı­lık Ege­’de sa­de­ce bir li­ma­nı bu­lu­na­cak­tı.

  * Türk Or­du­su sem­bo­lik bir güç ha­li­ne ge­ti­ri­le­cek ve sı­nır­lı sa­yı­da­ki jan­dar­ma bir­lik­le­ri ya­ban­cı subayla­rın ko­mu­ta­sı­na ve­ri­le­cek­ti.

  * Os­man­lı­’nın ma­li­ye­si ad­li­ye­si sa­vun­ma­sı de­niz­ci­li­ği ve tüm ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ya­ban­cı­la­rın kontro­lü al­tın­da ola­cak­tı.

  * Aşa­ğı­la­yı­cı ve sö­mü­rü­cü ka­pi­tü­las­yon­la­rın ala­nı ge­niş­le­ti­le­cek ya­ban­cı­la­ra ve­ri­len ge­niş im­ti­yaz­lar ne­de­niy­le eko­no­mik ve ti­ca­ri gi­ri­şim­ler ya­ban­cı­lar­la gay­ri-Müs­lim­le­rin te­ke­lin­de ka­la­cak ve bu aktivitele­rin kre­ma­sı­nı on­lar yi­ye­cek­ti.

  * Türk mil­le­ti kö­le ko­nu­mun­da ya­ban­cı­lar ve gay­ri-Müs­lim aha­li ise Türk mil­le­ti­nin efen­di­si sta­tü­sün­de ola­cak­tı.

  Türk­lük yok edi­le­cek­ti
  Gö­rü­le­ce­ği üze­re Sevr Ant­laş­ma­sı­‘nın te­mel he­de­fi Ana­yur­du­mu­zu nü­fuz böl­ge­le­ri­ne ve kü­çük devlet­le­re böl­mek su­re­tiy­le Ana­do­lu­‘nun coğ­ra­fi kül­tü­rel ve si­ya­si bir­li­ği­ni so­na er­dir­mek ve böy­le­ce ulu­sal şu­uru­mu­zu za­yıf­lat­mak ve yok et­mek­ti. Za­man için­de Türk­lük yok edi­le­cek­ti. Türk hal­kı bu kö­tü ta­li­he bu baht­sız ka­de­re la­yık ol­ma­dı­ğı­nı Ga­zi Mus­ta­fa Ke­ma­l‘­in li­der­li­ğin­de baş­lat­tı­ğı Kur­tu­luş Savaşı‘n­da ka­zan­dı­ğı as­ke­ri ba­şa­rı­lar­la ka­nıt­la­dı Lo­zan za­fe­riy­le de tes­cil et­tir­di.  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  24 Temmuz 2013

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kişisel düşünceme göre evvelden beri Lozan'ı bir başarı olarak görmezdim.Fakat köklü temeller üzerine oturtup bir kaynak göstermesi güçtü.Şimdi o kaynakların ortaya çıkmasıyla bu düşüncem sağlamlaştı.Şu olguyu farkedemiyoruz;Sevr'in katılığından dolayı Lozan'ı bir başarı olarak görmek.Neleri masa başında kaybettiğimizi bilen var mı ? İsmet Paşa ne kadar doğru bir tercihti ?
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş