Ba­ba­can gö­rü­nüm­lü pat­ron 'Rey­tin­gin çok iyi şir­ke­ti­me ka­zan­dı­rı­yor­sun te­şek­kür ede­rim!' de­dik­ten son­ra ko­nu­ya gir­di.

“A­ma ha­ber­le­rin be­ni sı­kın­tı­ya so­ku­yor! Dün yi­ne “o”­nun adı­na ara­yıp uyar­dı­lar! Se­nin üzer­le­ri­ne çok git­ti­ği­ni bu­na bir çö­züm bul­mam ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di­ler!”

“Ne yap­mı­şım na­sıl üzer­le­ri­ne git­mi­şim!”
“Son te­le­viz­yon prog­ra­mın­da ‘Bu da­va ül­ke­nin kı­rıl­ma nok­ta­sı­dır. Zu­lüm­le so­ruş­tur­ma ara­sın­da in­ce bir çiz­gi var­dır. So­ruş­tur­ma­da bu çiz­gi aşıl­mış­tır!’ de­miş­sin. Ona çok bo­zul­muş!”

“Pe­ki öy­le de­ğil mi? Siz de bu ka­nı­da de­ğil mi­si­niz? Da­va zul­me dö­nüş­me­di mi?”

Pat­ron he­men ce­vap ver­me­di. Önün­de­ki kah­ve­den bir yu­dum al­dı. Her ta­ra­fı ka­şı­nı­yor­du!.. Omuzlarını kol­la­rı­nı göğ­sü­nü dur­mak­sı­zın ka­şı­yor­du!..

“Ha­li­mi gö­rü­yor­sun!.. Be­ni iyi din­le!” de­di.
De­rin bir ne­fes­le bir­lik­te kah­ve­den iri bir yu­dum da­ha al­dı.

“Söy­le­dik­le­rin doğ­ru ama bun­la­rı ıs­rar­la an­lat­mak zo­run­da mı­sın? Bu ka­dar cid­di­yet faz­la de­ğil mi? İnsan­la­rın eğ­len­me­ye de ih­ti­yaç­la­rı var! Bi­raz da eğ­len­dir­sen fe­na mı olur?”

Ün­lü te­le­viz­yon ha­ber­ci­si ar­tık yol ay­rı­mı­na gel­di­ği­nin far­kın­day­dı.

“Bu da­va­da her­kes suç­lu ilan edi­li­yor. İn­san­lar suç­lu ol­ma­dık­la­rı­nı is­pat et­mek zo­run­da bı­ra­kı­lı­yor. Eğer bu­nun üze­ri­ne git­mez­sek per­de ar­ka­sın­da kim­ler ol­du­ğu­nu kim­le­rin bu oyu­nu oy­na­dı­ğı­nı gör­mek için çok geç ola­cak! Bi­zim gö­re­vi­miz kim­se­ye if­ti­ra at­ma­dan ger­çek­le­ri göz­ler önü­ne ser­mek top­lu­mu bilgi­len­dir­mek. Biz­ler ya­ni işi gü­cü tı­kı­rın­da olan­lar ra­ha­tı­mı­zı ka­çı­ra­cak her tür­lü bil­gi­yi gör­mez­den gelir­sek ge­le­cek ku­şak­la­ra ken­di­mi­zi af­fet­ti­re­me­yiz!..” Pat­ron ka­rar­lıy­dı.

“A­ma so­nuç­ta ben iş ada­mı­yım. Ha­ber­le­rin iş­le­ri­me za­rar ve­ri­yor!”

An­la­şı­lan bı­çak ke­mi­ğe da­yan­mış­tı.

“O hal­de ba­na mü­sa­ade pat­ron!” de­di. “Mes­le­ği­min il­ke­le­ri­ne iha­net et­me­ye ay­na­la­ra tü­kür­me­ye niyetim yok!” El sı­kı­şıp ay­rıl­dı­lar.

Oku­du­ğu­nuz ko­nuş­ma 1950’li yıl­lar­da Ame­ri­ka­’da ger­çek­leş­ti.

Ül­ke­nin ön­de ge­len te­le­viz­yon ka­nal­la­rın­dan CBS’­in pat­ro­nu Pa­ley ken­di­si­ne say­gın rey­ting ve pa­ra ka­zan­dı­ran te­le­viz­yon ta­ri­hi­nin en ba­şa­rı­lı ha­ber­ci­le­rin­den Ed­ward (Ed) Mur­ro­w’a üç aşa­ğı beş yu­ka­rı bun­la­rı söy­le­di.

Ken­di­si­ni ara­yıp Mur­ro­w’­u iş­ten at­ma­sı­nı is­te­yen ki­şi ise fa­şist Se­na­tör Jo­seph McCart­hy i­di.

Cart­hy’­nin he­def­le­ri­ne ar­tık bir ye­ni­si ek­len­miş­ti.

Ko­mü­nist­lik ya­pa­rak hü­kü­me­ti yık­ma­ya ça­lış­mak­la (!) suç­la­nan Al­bert Eins­te­in Or­son Wel­les Ber­tolt Brecht Char­li­e Chap­lin Art­hur Mil­ler Pa­ul Rob­son ve Jo­seph Lo­sey gi­bi ay­dın­lar sa­nat­çı­lar ve düşünür­le­rin yer al­dı­ğı “ha­in­ler (!)” lis­te­si­ne Ed­ward Mur­ro­w’­un adı da ek­len­miş­ti.

Mur­ro­w’­a atış ser­best­ti. Uğ­ra­ma­dı­ğı if­ti­ra ye­me­di­ği kü­für kal­ma­dı.

Fa­şist McCarthy se­na­to­da ko­nu­şu­yor te­le­viz­yon­la­ra çı­kı­yor eli­ni ce­bi­ne gö­tü­re­rek 200 ki­şi­lik bir suçlular lis­te­si ol­du­ğu­nu öne sü­rü­yor­du. Bu lis­te son­ra­la­rı 50 ki­şi­ye in­di… Ca­dı avı­na dö­nü­şen da­va 4 yıl sür­dü. Lis­te­de­ki hiç­bir ki­şi­nin suç­lu­lu­ğu ka­nıt­la­na­ma­dı.

Ama if­ti­ra­ya uğ­ra­yan­lar ara­sın­da in­ti­har eden­ler se­fa­le­te sü­rük­le­nen­ler ve Ame­ri­ka­’yı terk et­mek zorun­da ka­lan­lar ol­du.

Ör­ne­ğin Char­li­e Chap­lin İs­viç­re­’ye yer­leş­ti.

Ay­dın­lar ve sa­nat­çı­lar ara­sın­da işi­ni gü­cü­nü kay­bet­me­mek için “muh­bir­li­ği­” se­çen­ler de var­dı.

Zi­ra 10 ki­şi­yi ih­bar eden “muhbi­r” hem so­ruş­tur­ma­dan kur­tu­lu­yor hem de pa­ra için­de yü­zü­yor­du.

En ün­lü muh­bir ise yö­net­men Eli­a Ka­za­n’­dı.

Ka­zan “Rıh­tım­lar Üs­tün­de­” gi­bi çok ba­şa­rı­lı film­le­re im­za at­ma­sı­na rağ­men ca­dı avı­nın acı­sı­nı yaşayan mes­lek­taş­la­rı­nın la­ne­tin­den hiç­bir za­man kur­tu­la­ma­dı! Ka­zan bir suç­lu gi­bi öl­dü!..

Da­va bit­ti­ğin­de Se­na­tör McCarthy tüm inan­dı­rı­cı­lı­ğı­nı yi­tir­miş üs­te­lik bir yı­ğın pis­li­ği or­ta­ya çık­mış­tı. Bir da­ha se­çi­le­me­di. So­ka­ğa çık­tı­ğın­da in­san­lar su­ra­tı­na tü­kü­rür­ce­si­ne ba­kı­yor­lar­dı!.. Genç sa­yı­la­bi­le­cek bir yaş­ta ölüp git­ti.

* * *

Yu­ka­rı­da­ki sa­tır­la­rı okur­ken “Gü­nü­mü­zün Tür­ki­ye­’sin­de ya­şa­nan­la­ra ne ka­dar da ben­zi­yor!” de­di­ği­ni­zi du­yar gi­bi­yim.

Hak­lı­sı­nız. Sa­de­ce za­man me­kan ve isim­ler de­ği­şi­yor.

“Mc­Cart­hy”­nin ye­ri­ni biz­de “muk­te­di­r” alı­yor ge­ri­si ba­ki ka­lı­yor!

Fa­şizm dün­ya­nın ne­re­sin­de ve han­gi isim al­tın­da olur­sa ol­sun ken­di­si gi­bi dü­şün­me­yen­le­ri ya cezalan­dı­rı­yor ya da muh­bir­li­ğe zor­lu­yor.

Ör­ne­ğin muk­te­dir Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri­ne des­tek an­la­mın­da ten­ce­re ta­va ça­lın­ma­sı­na çok kı­zı­yor.

Seç­men­le­ri­ne ses­le­ne­rek “Kom­şu­yu ra­hat­sız et­mek suç­tur. Bu ten­ce­re ta­va­cı­la­rı siz yar­gı­ya taşıyacak­sı­nız! Her­kes had­di­ni bil­sin!” di­yor.

Böy­le­ce kom­şu­la­rın bir­bi­ri­ni ih­bar et­me­si­ni is­ti­yor!

Muh­bir­lik yo­luy­la mu­ha­lif va­tan­daş­la­rın fiş­le­ne­bi­le­cek­le­ri or­ta­mı ya­ra­tı­yor!

Bun­la­rı gör­dük­çe in­sa­nın ak­lı­na ya­kın­da “Ten­ce­re ça­lan üç ki­şi­yi ih­bar ede­ne bir ta­va be­da­va!” şeklinde müt­hiş (!) bir kam­pan­ya baş­la­ta­bi­le­ce­ği bi­le ge­li­yor!


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

21 Temmuz 2013