Muk­te­dir kor­ku­yor!
Ken­di­si­ni güç­lü gös­te­re­bil­mek için her yo­lu de­ni­yor.

Ana­ya­sa gü­ven­ce­si al­tın­da­ki ba­rış­çıl ey­lem­le­ri ya­pan­la­ra göz­da­ğı ve­ri­yor!

Ana­ya­sal hak kul­lan­ma­yı “su­ç” so­pa bı­çak ve pa­lay­la sal­dır­ma kur­şun sık­ma gi­bi suç­la­rı ise “ma­sum ey­lem­le­r” ola­rak gös­te­ri­yor!

Gös­te­ri­ci­le­rin ev­le­rin­de bu­lu­nan de­niz göz­lük­le­ri ba­ret gaz mas­ke­si sprey bo­ya sa­pan ve ço­cuk oyun­ca­ğı mis­ket­ler suç ale­ti sa­yı­lı­yor!

Muk­te­di­rin bir işa­re­tiy­le ma­sum in­san­lar tu­tuk­la­nı­yor tu­tuk­lan­ma­sı ge­re­ken bı­çak­lı pa­la­lı sal­dır­gan­lar ise ser­best bı­ra­kı­lı­yor!

Ya­şa­nan­lar ik­ti­da­rı­nı kay­be­de­ce­ği­ni an­la­dı­ğın­da muk­te­di­rin gö­zü­nün na­sıl ka­ra­ra­ca­ğı­nın ür­kü­tü­cü sin­yal­le­ri­ni ve­ri­yor.

Bu ne­den­le her ge­çen gün bi­raz da­ha des­pot­la­şı­yor.

* * *

Pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­ğu PKK‘­nın ön­de ge­len isim­le­rin­den Du­ran Kal­kan ik­ti­dar­dan git­me­nin muk­te­dir için “öl­me­k” an­la­mı­na gel­di­ği­ni id­di­a ede­rek şun­la­rı söy­lü­yor:

“AKP gör­dü ki da­ha faz­la uza­tır­sa ça­tış­ma­lı du­rum­la se­çi­me gi­re­cek. Ça­tış­ma­lar en azın­dan 2014’e ka­dar şid­det­le­ne­cek. Ça­tış­ma için­de se­çi­me gi­rer­se de se­çi­mi kay­be­de­cek. O za­man ye­ni­den ka­za­na­ma­ma se­çi­mi kay­bet­me do­la­yı­sıy­la ik­ti­dar­dan düş­me teh­li­ke­si be­li­re­cek. İk­ti­dar­dan düş­me­yi is­te­mi­yor AKP. İk­ti­dar­dan düş­me­nin ken­di­si­ne ne­ler kay­bet­ti­re­ce­ği­ni iyi bi­li­yor. Se­çim kay­bet­me­yi ade­ta var­lık-yok­luk me­se­le­si ha­li­ne ge­tir­miş du­rum­da­dır. Baş­ba­kan ik­ti­dar­dan düş­me­yi öl­mek ola­rak al­gı­lı­yor! Öy­le bir şe­yi tar­tış­ma­ya gel­di mi he­men Ad­nan Men­de­re­s’­le Tur­gut Öza­l’­ı ör­nek ve­ri­yor. Böy­le bir ruh ha­li içe­ri­sin­de. Bu ne­den­le bu sü­re­ce (pa­zar­lık sü­re­ci­ne) ‘e­ve­t’ de­di­ler. Baş­tan iti­ba­ren si­lah­la ya­pa­ma­dık o za­man ateş­kes sağ­la­ta­lım kar­şı­lık­lı ateş­kes ol­sun böy­le­ce sü­ku­net için­de se­çi­me gi­de­bi­le­lim di­ye ‘e­ve­t’ de­di. AK­P’­nin pla­nı şu: PKK ateş­kes ilan et­sin biz de bu­na kar­şı­lık ope­ras­yon­la­rı dur­du­ra­lım böy­le­ce de­mok­ra­tik­leş­me olu­yor-ol­mu­yor tar­tış­ma­la­rı içe­ri­sin­de de 2014’e 2015’e gi­de­lim se­çim­ler ol­sun ka­za­na­yım se­çim­le­ri 2023 he­de­fi­ni ger­çek­leş­ti­re­yim.”

Du­ran Kal­kan özet­le muk­te­di­rin çö­züm ama­cıy­la de­ğil öl­me­mek için PKK ile pa­zar­lı­ğa otur­du­ğu­nu söy­lü­yor!

* * *

İk­ti­da­rı­nın sal­lan­dı­ğı­nı gör­dü ay­na­ya ba­kıp çe­ki dü­zen ver­mek ye­ri­ne ken­di­si gi­bi dü­şün­me­yen­le­re sal­dı­rı­yor.

Ata­tür­k’­ün Cum­hu­ri­ye­ti­’ni so­na er­di­re­ce­ği 2023 he­de­fi­nin önün­de en­gel gör­dü­ğü tüm ki­şi ve ku­rum­la­ra teh­dit­ler yağ­dı­rı­yor.

Yan­daş­lık ya­rı­şı­na gi­riş­me­le­ri­ne kar­şın muk­te­di­re bir tür­lü ya­ra­na­ma­yan med­ya pat­ron­la­rı­na her fır­sat­ta ver­yan­sın edi­yor.

Önün­de iki bük­lüm eğil­mek­ten be­li­ni doğ­rul­ta­maz ha­le ge­len İs­tan­bul ser­ma­ye­si­nin ümü­ğü­nü sı­ka­ca­ğı­nı eko­no­mi­nin lo­ko­mo­tif­li­ği­ni üst­le­nen ba­zı hol­ding­le­re ya­şam hak­kı ta­nı­ma­ya­ca­ğı­nı söy­lü­yor.

Üre­ten is­tih­dam ya­ra­tan bu dev hol­ding­le­ri AKP seç­me­ni­ne boy­kot et­ti­ri­yor.

Ken­di yan­daş­la­rı­na ise eş­siz rant cen­net­le­ri ya­ra­tı­yor.

Bu ara­da “k­re­di kar­tı fa­lan fi­lan kul­lan­ma­yın!” di­ye­rek ban­ka­la­rı da he­def tah­ta­sı­na otur­tu­yor.

Ata­türk pos­ter­li Türk Bay­ra­ğı sa­tan 7 ki­şi­lik ai­le­den “te­rör ör­gü­tü­” ya­ra­tıl­ma­sı ise top­lu­mun deh­şet için­de ka­la­rak iz­le­di­ği bu sü­reç­te sö­zün bit­ti­ği yer olu­yor.
Nok­ta.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

19 Temmuz 2013