AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Çe­li­k’­in MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li­’nin Ana­ya­sa ile ilgi­li 48 mad­de­nin Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu­’na ge­ti­ril­me­si­nin “Çok er­ken çok za­man­sız ve çok da gereksizdir” söz­le­ri­ne ver­di­ği ce­va­ba ba­kın!

“Çal­ma el ka­pı­sı­nı yü­zük ta­şıy­la ça­lar­lar ka­pı­nı bal­ta ba­şıy­la!..

Sa­yın Bah­çe­li siz uça­ğa bi­le bin­mek­ten kor­kan An­ka­ra­’da ku­luç­ka­ya yat­mış bir za­val­lı­sı­nız! Çö­züm sü­re­ci Bah­çe­li­’nin kim­ya­sı­nı boz­mu­şa ben­zi­yor. Ha­ki­ka­ten ruh has­ta­sı ol­muş!”

Baş­tan so­na ne­za­ket za­ra­fet ve le­ta­fet (!) do­lu bir üs­lup de­ğil mi?

Tek ke­li­mey­le şa­ha­ne (!)…

Si­ya­set okul­la­rın­da ders ola­rak oku­tu­la­cak in­ce­lik­te (!)…

* * *

Hü­se­yin Çe­lik da­ha ön­ce de bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li­’nin çözüm sü­re­ci­ne ba­kı­şı­nı eleş­ti­rir­ken; “Bah­çe­li­’nin ço­cu­ğu yok­tur ev­lat acı­sı­nın ne de­mek ol­du­ğu­nu bile­mez!” de­miş­ti.

Çe­lik bu söz­le­riy­le ka­ba ya­kı­şık­sız hat­ta bel­den aşa­ğı bir yak­la­şım ser­gi­le­miş­ti!

Al­la­h’­ın tak­di­rin­de­ki bir ko­nu­yu hiç çe­kin­me­den ucuz si­ya­se­tin mal­ze­me­si yap­mış­tı!

* * *

AK­P’­lilerin ken­di­le­ri­ni eleş­ti­ren si­ya­si ra­kip­le­ri­ne ce­vap ve­rir­ken kul­lan­dık­la­rı dil böy­le de sı­ra­dan vatandaş­la­ra kar­şı fark­lı mı?
Ne ge­zer!..

Muk­te­dir ve adam­la­rı ken­di­le­ri­ne oy ver­me­yen­le­re kar­şı da­ha sert da­ha ha­şin da­ha acı­ma­sız davranı­yor!
AK­P’­yi al­kış­la­ma­yan­lar ku­şa­tı­lı­yor bas­kı al­tı­na alı­nı­yor aşa­ğı­la­nı­yor hat­ta zin­da­na atı­lı­yor!

Ana­ya­sal hak­kı­nı kul­la­nıp AK­P’­yi pro­tes­to eden­le­re sal­dı­rı­lı­yor ba­rış­çıl gös­te­ri­ler sı­ra­sın­da ma­sum insan­la­rın can­la­rı­nı alan ka­til­ler ser­best bı­ra­kı­lı­yor!..

* * *

Bu acı­ma­sız zih­ni­yet Ge­zi Par­kı ey­lem­ci­le­ri­ne kü­für­lü me­saj­lar gön­de­ren “kü­für­ba­z” gü­reş­çi­ye bayrağı­mı­zı ta­şıt­tı­rı­yor!

Bu­na kar­şı­lık Par­k’­ta­ki olay­la­rı gös­ter­mek ye­ri­ne ye­mek prog­ra­mı ya­yın­la­ma­yı ter­cih eden NTV’­ye röpor­taj ver­me­yen ba­şa­rı­lı bas­ket­bol­cu Cenk Ak­yo­l’­a mil­li for­ma­yı ya­sak­lı­yor!

Bu hak­sız­lı­ğa mil­li ta­kı­ma se­çi­len di­ğer bas­ket­bol­cu­la­rın hiç­bi­ri is­yan ede­mi­yor.

Kor­ku 12 Dev Ada­m’ın 11’i­ni cü­ce­leş­ti­rir­ken Cenk Ak­yo­l’­u dev­leş­ti­ri­yor.

Tek­nik pat­ron Tan­je­vi­ç’­in yar­dım­cı­sı “Cenk Ak­yo­l’­u dev­let is­te­me­di!” der­ken Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Tur­gay De­mi­rel ise “Mü­da­ha­le yok bu ko­nu­yu uzat­ma­ya­lım” di­yor!

Böy­le­ce AKP dayatmasına boyun eğdiğini ilan etmiş oluyor.
Tür­ki­ye cü­ce­le­rin ken­di­le­ri­ni ik­ti­dar ay­na­sın­da “de­v” gi­bi gör­dük­le­ri ür­kü­tü­cü bir dö­nem­den ge­çi­yor!


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

17 Temmuz 2013