ÇALMAYIN. Ye­tim hak­kı ye­me­yin. Soy­ma­yın. Soy­dur­ma­yın. Ya­lan söy­le­me­yin. Ger­çe­ği ka­rart­ma­yın.

Bu­nun gi­bi Al­lah emir­le­ri 4 ki­tap­ta var ara­yan bu­lur.
Din yü­rü­ne­cek yol­dur.
Dün­ya kalp­siz kal­mış­sa!

Vic­dan­sız ada­let­siz kalp­siz ka­lan dün­ya­da din; vic­dan ada­let kalp ye­ri­ne geç­miş. Ezi­len­ler di­ne sarıl­mış. Din ezi­le­nin elin­de da­yan­ma gü­cü eze­nin elin­de af­yon olup çık­mış. Eze­nin elin­de din; Al­lah adı­na ka­fa ke­sen di­ri di­ri ka­dın taş­la­tan pey­gam­ber to­ru­nu­nu Ker­be­la­’da boğ­du­ran ada­le­ti esir alan dik­ta­tö­rü 40 yıl baş­ta kal­sın di­ye fet­va­lar­la des­tek­le­yen ege­me­nin ezen gü­cü ol­muş.
Bu ka­dar laf ye­ter.

Din öğ­ret­me pe­şin­de de­ği­lim.

Ka­fa ke­sen ege­me­nin elin­de af­yon olup in­san­la­rı uyu­tan din­dar­lar ol­mak­tan çı­kıp “Se­çim­le ik­ti­da­ra gelen ve bi­ze oy ver­me­yen­le­rin de in­san­lık hak­la­rı­na ve va­tan­daş­lık bek­len­ti­le­ri­ne­” say­gı­lı ola­ca­ğız dedi­ler.

Ye­min bil­lah edil­di.
Ilım­lı İs­lam çık­tı.

* * *

Ön­ce Tür­ki­ye­’de ye­şer­di.

Was­hing­ton Brük­sel Da­vos kıb­le ya­pıl­dı. De­mok­ra­si tre­ni­ne bi­nil­di; din­dar ta­ba­nı ken­di­ne bağ­la­yıp AB­D’­ye ve AB’­ye; “Pi­ya­sa ka­pi­ta­liz­min­de mu­ha­fa­za­kar li­be­ral­leş­me­de pa­ra ka­ri­yer şe­hir ran­tı bürok­ra­si mev­ki ka­pat­ma­da ken­di zen­gi­ni­mi­zi ya­ra­tıp kü­re­sel dost­la­rı­mız­la or­tak ol­ma­da id­di­alı­yı­z” açı­lı­mı ya­pıl­dı.
AB­D’­nin çok ho­şu­na git­ti.

AB’­yi hay­ran bı­rak­tı.
İş­te “I­lım­lı İs­la­m” de­di­ler.

Tür­ki­ye­’de­ki ılım­lı İs­la­m’­ın Mı­sı­r’­da “Mur­si­’ye akıl ho­ca­lı­ğı­” yap­ma­sı­na ve hat­ta Su­da­n’­da as­ke­ri darbeyle ik­ti­da­rı de­vi­ren “din­ci dik­ta­tör El Be­şi­r’­in An­ka­ra­’da kir­li ağır­la­nı­şı­na­” bi­le göz yum­du­lar.

* * *

Ilım­lı İs­la­m’­la 10 yıl bit­ti.
“Pa­la­lı İs­la­m”­a geç­tik.

Po­lis des­te­ğiy­le Tak­sim Mey­da­nı­’n­da gös­te­ri­ci­le­re adı­na zırh da de­ni­len kı­yı­cı alet­le sal­dı­rıp ölüm korku­suy­la kaç­ma­ya ça­lı­şan ka­dı­nın ar­ka­sın­dan ko­şup tek­van­do tek­me­si sa­vu­ran pa­la­lı ser­best bırakıl­dı.

Ad­re­si is­mi bel­li.
İşi var dük­ka­nı ça­lı­şı­yor.

Bel­li ki ha­ki­min önü­ne “bu adam gü­ve­ni­lir kaç­ma­z” bel­ge­le­ri­ni po­lis koy­du.
Pa­la­lı Fa­s’­a ka­çı­rıl­dı.

* * *

Es­ki­şe­hi­r’­de si­vil po­lis­ler ve po­lis­leş­ti­ril­miş si­vil­ler­den 6 ki­şi­nin so­pa yum­ruk tek­me­le­riy­le can ve­ren 19 ya­şın­da­ki üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si İs­ma­il Kork­ma­z‘­ın dö­vü­lü­şü­nü çe­ken ka­me­ra ka­yıt­la­rı da si­lin­di. Üniver­si­te­li İs­ma­il’­in öl­dü­rü­lü­şü­nü kı­na­mak is­te­yen­le­rin üze­ri­ne de bir pa­la­lı sal­dır­dı. İs­tan­bul Kocamus­ta­fa­pa­şa­’da da ka­la­ba­lı­ğa eli so­pa­lı ve bı­çak­lı bir grup ölü­mü­ne hü­cum et­ti. Dün­kü ga­ze­te ha­ber­le­rin­de; ba­zı kim­se­le­rin ken­di­ne ya­kın gör­dü­ğü es­na­fa “So­pa­yı alın po­li­sin ye­ter­siz kal­dı­ğı yer­de dev­re­ye gi­ri­n” de­dik­le­ri ya­zı­lı­yor.

Pa­la­lı İs­la­m’­a geç­tik!

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

14 Temmuz 2013